Sapta 54
Bikpela i laikim tumas Jerusalem
Bikpela Ga 4.27 i tok olsem, “Jerusalem, yu olsem tarangu meri i no save karim pikinini, na yu olsem meri i no bin pilim pen bilong karim pikinini. Tasol nau yu mas singim song na amamas na singaut, long wanem, yu bai gat planti pikinini moa, i winim ol pikinini bilong meri, man bilong en i stap yet wantaim em. Yu mas makim bikpela hap graun na sanapim haus sel bilong yu. Na yu mas opim haus sel bilong yu olgeta, na lusim ol rop i go longpela na planim strong ol stik i go daun long graun, na taitim ol rop na pasim strong long ol dispela stik. Long wanem, mak bilong graun bilong yu bai i op bikpela na i go olsem long han sut na long han kais. Ol lain pikinini bilong yu bai i daunim ol manmeri bilong ol arapela kantri. Na bai ol i sindaun long ol taun nau i stap nating.
“Jerusalem, yu no ken pret. Bai yu no sem moa. Ol man bai i no tok bilas long yu moa. Bai yu lusim tingting olgeta long sem yu bin kisim long taim yu stap yangpela yet, na bai yu no tingim moa dispela taim yu stap wanpis olsem meri, man bilong en i dai pinis. Mi God i bin wokim yu, mi bai i stap olsem man bilong yu. Nem bilong mi, em Bikpela I Gat Olgeta Strong. Mi God bilong Israel, mi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta, na mi man bilong sambai long yu na helpim yu, mi tasol mi God bilong bosim olgeta hap bilong graun.
“Mi God, Bikpela, mi tok olsem, bai mi singautim yu i kam bek long mi. Yu olsem yangpela meri i bin marit na man bilong en i lusim em na ranawe pinis, na lewa bilong en i bruk na em i stap wantaim bikpela sori. 7-8 Mi Bikpela, mi man bilong sambai long yu na helpim yu, mi bin lusim yu long sotpela taim tasol, na nau mi gat bikpela sori tumas long yu. Olsem na bai mi kisim yu i kam bek long mi. Mi bin kros nogut tru long yu long sotpela taim tasol, na mi bin haitim pes bilong mi. Tasol oltaim bai mi sori tumas long yu na laikim yu tru na mekim gut long yu.
“Long Stt 9.8-17 taim bilong Noa mi bin promis olsem bai mi no inap bagarapim graun gen long bikpela tait. Na nau bai mi mekim wankain promis. Mi tok tru tumas bai mi no belhat gen long yu na krosim yu na mekim save long yu. 10 Ol Sng 46.2, 89.33-34, Ais 51.6 maunten i ken bruk na pundaun, tasol laik bilong mi long yu bai i stap strong oltaim. Na mi no inap brukim dispela kontrak mi bin wokim wantaim yu long mitupela bai i sindaun gut wantaim na mi bai givim gutpela taim long yu. Mi Bikpela, mi God bilong sori tumas long yu na laikim yu tru, mi tok pinis long mi bai mekim ol dispela samting long yu.”
Jerusalem bai i kamap nambawan tru
11-12 Bikpela KTH 21.18-21 i tok olsem, “Tarangu Jerusalem, yu taun i bin kisim planti bagarap, i no gat man i bin sori long yu na helpim yu. Tasol bai mi kisim ol gutpela gutpela ston i dia tumas na wokim yu gen, na bai yu kamap naispela taun tru. Bai mi kisim ol ston i dia tumas na lainim long graun bilong wokim taun gen antap long ol. Na bai mi kisim ol kain kain gutpela ston i lait tumas na wokim ol haus bilong yu na strongpela banis i raunim yu na ol dua bilong banis na ol taua i stap antap long banis.
13 “Bai Jo 6.45, 1 Ko 2.10, 1 Te 4.9, 1 Jo 2.20 mi yet mi skulim ol pikinini bilong yu, na bai ol i gat gutpela sindaun tru. 14 Long Jer 30.20 stretpela pasin bilong mi bai mi mekim yu i kamap strong. Na i no gat man moa bai i daunim yu na mekim nogut long yu, na bai yu no pret moa long wanpela samting. Olgeta pret bilong yu bai i pinis. 15 Sapos sampela lain i kam bilong pait long yu, yu mas save olsem mi no salim ol i kam. Nogat. Ol i kam long laik bilong ol yet. Olsem na bai mi putim ol long han bilong yu.
16 “Mi yet mi bin wokim ol man i gat save bilong wokim ol kain kain samting long ain. Na ol i save putim ain long paia na mekim paia i hat tru na kukim ain. Na ol i save kisim dispela ain na paitim na wokim ol kain kain samting ol man i save yusim bilong pait. Na tu mi bin wokim ol soldia, na ol i save kisim ol dispela samting na pait na bagarapim ol arapela kantri. 17 Tasol i no gat wanpela bilong ol dispela samting bilong pait inap bagarapim yu. Na bai yu sanap strong na bekim tok bilong ol man i sutim ol kain kain tok long yu. Long dispela pasin mi save was gut long olgeta wokman bilong mi na mekim ol i win. Mi Bikpela, mi tok pinis.”

54:1: Ga 4.27

54:9: Stt 9.8-17

54:10: Sng 46.2, 89.33-34, Ais 51.6

54:11-12: KTH 21.18-21

54:13: Jo 6.45, 1 Ko 2.10, 1 Te 4.9, 1 Jo 2.20

54:14: Jer 30.20