Sapta 2
Pol i tok long bilip bilong ol Korin
Ol 1 Ko 1.17 brata, taim mi bin i kam long yupela na mi autim tok hait bilong God long yupela, mi no bin mekim ol kain kain bikpela toktok olsem ol saveman i save mekim. Mi Ga 6.14, Fl 3.8 bin ting olsem, taim mi stap namel long yupela, mi no ken tingting long narapela samting. Nogat. Mi mas tingting long Jisas Krais tasol. Yes, long Jisas Krais i bin i dai long diwai kros. Na Ap 18.9, 2 Ko 10.1 taim mi stap wantaim yupela, mi no gat strong. Nogat. Mi save pret, na mi guria planti. Na Ro 15.19, 1 Ko 1.17, 1 Te 1.5, 2 Pi 1.16 tok mi bin mekim na gutnius mi bin autim, em mi no mekim long pasin bilong ol saveman, bai bikpela save bilong mi i ken senisim tingting bilong yupela. Nogat. Mi bin soim strong bilong Holi Spirit long yupela. Mi 2 Ko 4.7, 6.7 bin mekim olsem, long wanem, mi no laik bai save bilong man i kamapim bilip bilong yupela. Nogat. Mi laik bai strong bilong God tasol i kamapim dispela bilip.
Spirit bilong God i givim gutpela tingting na save long yumi
Tru, 1 Ko 1.28, Ef 4.13, Fl 3.15, Hi 5.14 ol man i kamap strongpela pinis long pasin bilong God, ol i save kisim save long tok mipela i autim. Tasol dispela save ol i kisim em i no kain save bilong ol man bilong graun. Na em i no kain save bilong ol hetman bilong dispela graun, em ol lain i laik lus. Nogat. Ro 16.25-26, Ef 3.5, 3.9, Kl 1.26, 2 Ti 1.9 Mipela i autim tok long gutpela tingting na save bilong God. Taim God i no wokim graun yet, na long save bilong em, em i bin makim rot bilong mekim yumi i sindaun gut wantaim em long heven. Tasol tok bilong dispela rot i bin i stap hait, na Lu 23.34, Jo 7.48, Ap 13.27, 2 Ko 3.14 i no gat wanpela hetman bilong dispela graun i bin save long en. Nogat. Sapos ol i bin save, orait ol i no inap kisim Bikpela bilong heven na nilim em long diwai kros. Tasol Ais 64.4 mipela i tok long ol dispela samting buk bilong God i gat tok long en olsem, “ol samting bipo i no gat man i bin lukim o harim tok long en, na i no bin kamap long tingting bilong man tu, em ol samting God i bin redim i stap bilong ol man i save laikim em tru.” 10 Tok Mt 13.11, 16.17, Jo 14.26, 1 Jo 2.27 bilong ol dispela samting i bin i stap hait, tasol long wok bilong Spirit bilong em yet, God i bin kamapim long mipela. Holi Spirit i save lukluk gut long olgeta samting, na em i save lukim tu olgeta tingting hait bilong God. 11 I Snd 20.27, Jer 17.9, Ro 11.33-34 no gat man i save long tingting bilong narapela man. Nogat. Spirit bilong dispela man yet, em i stap insait long em, em tasol i save. Olsem tasol, i no gat wanpela man i save long tingting bilong God. Spirit bilong God yet, em tasol i save. 12 Na Jo 16.13-14 mipela i no bin kisim spirit bilong dispela graun. Nogat. Mipela i kisim Spirit i kam long God, bai mipela i ken save long olgeta presen God i bin givim long mipela. 13 Mipela 1 Ko 1.17, 2.4, 2 Pi 1.16 i save tokaut long ol dispela presen. Tasol tok bilong mipela i no kam long save bilong man. Nogat. Holi Spirit yet i bin skulim mipela, na mipela i mekim dispela tok. Mipela i save autim tok bilong Holi Spirit long ol man Holi Spirit i stap long ol.
14 Tasol Mt 16.23, Jo 8.47, 14.17, Ro 8.5-7, 1 Ko 1.18, 1.23 man i no gat Holi Spirit, em i no inap kisim ol presen bilong Spirit bilong God, long wanem, em i save ting ol dispela presen i kranki samting tasol. Yumi save kisim ol dispela presen long Holi Spirit tasol, olsem na ol man i gat Holi Spirit, ol tasol inap skelim na save tru long ol dispela presen. 15 Man 1 Te 5.21, 1 Jo 2.20, 4.1 i gat Holi Spirit, em i save skelim olgeta samting. Tasol i no gat wanpela man em inap long skelim pasin bilong man i gat Holi Spirit. 16 Buk Jop 15.8, Ais 40.13, Jer 23.18, Jo 15.15, Ro 11.34 bilong God i gat tok olsem, “Husat i save long tingting bilong Bikpela, bai em inap long skulim Bikpela?” Tasol tingting bilong Krais i stap long yumi.

2:1: 1 Ko 1.17

2:2: Ga 6.14, Fl 3.8

2:3: Ap 18.9, 2 Ko 10.1

2:4: Ro 15.19, 1 Ko 1.17, 1 Te 1.5, 2 Pi 1.16

2:5: 2 Ko 4.7, 6.7

2:6: 1 Ko 1.28, Ef 4.13, Fl 3.15, Hi 5.14

2:7: Ro 16.25-26, Ef 3.5, 3.9, Kl 1.26, 2 Ti 1.9

2:8: Lu 23.34, Jo 7.48, Ap 13.27, 2 Ko 3.14

2:9: Ais 64.4

2:10: Mt 13.11, 16.17, Jo 14.26, 1 Jo 2.27

2:11: Snd 20.27, Jer 17.9, Ro 11.33-34

2:12: Jo 16.13-14

2:13: 1 Ko 1.17, 2.4, 2 Pi 1.16

2:14: Mt 16.23, Jo 8.47, 14.17, Ro 8.5-7, 1 Ko 1.18, 1.23

2:15: 1 Te 5.21, 1 Jo 2.20, 4.1

2:16: Jop 15.8, Ais 40.13, Jer 23.18, Jo 15.15, Ro 11.34