Sapta 17
Ol Juda i no inap rausim sin bilong ol
Bikpela i tok olsem, “Yupela Juda i no inap rausim ol sin bilong yupela. Bel bilong yupela i olsem hap ston. Na i olsem man i kisim kolsisis na katim tok bilong ol dispela sin long dispela hap ston. Na tu i olsem man i bin katim dispela tok long kom bilong ol alta bilong yupela. Oltaim ol lain bilong yupela i save tingting long ol alta bilong ol giaman god na long ol piksa bilong god meri Asera, em yupela i bin putim aninit long ol bikpela diwai na antap long olgeta maunten. Yupela i save go long ol dispela maunten na mekim lotu. Olsem na bai mi givim olgeta mani na ol gutpela samting bilong yupela long ol birua. Yupela i bin mekim planti sin long olgeta hap bilong kantri bilong yupela. Olsem na bai mi larim ol dispela birua i kisim ol dispela ples lotu bilong yupela. Asua bilong yupela yet na yupela i mas lusim dispela graun mi bin givim yupela. Bai mi mekim yupela i kamap wokboi nating bilong ol birua bilong yupela. Na bai yupela i go i stap long wanpela kantri yupela i no save long en. Belhat bilong mi i olsem wanpela paia, na yupela i bin kirapim dispela paia, na bai paia i stap oltaim.
Pasin bilong tupela kain man
Bikpela Ais 30.1-2, 31.1-3 i tok olsem, “Sapos man i givim baksait long mi na i ting, ol man tasol i gat strong na ol inap helpim em long stap gut, orait dispela man bai i bagarap. Em i olsem liklik diwai i kamap long ples drai. Dispela ples i no gat wara na graun i sol tumas. Kain man olsem i no inap kisim gutpela sindaun.
“Tasol Sng 2.12, 34.8, 146.5, Ais 30.18 sapos man i bilip strong long mi, Bikpela, na i save mi tasol mi inap helpim em, orait bai mi mekim gut tru long dispela man. Em Sng 1.3 i olsem gutpela diwai ol i bin planim klostu long wara. Ol rop bilong dispela diwai i go daun na kisim wara. Long taim bilong bikpela san, dispela diwai i no save pret. Nogat. Lip bilong en i stap grin oltaim. Na long taim i no gat ren, em i no save wari. Nogat. Em i save karim kaikai oltaim.”
Bikpela i skelim pasin bilong olgeta man
Bikpela Mt 13.15, Mk 7.21-22, Ro 1.21, 7.11, Ef 4.22 i tok olsem, “Bel bilong olgeta man i save tingting oltaim long mekim pasin giaman. Tingting bilong man em i nogut tru. Na husat inap save long as tru bilong en? 10 Mi 1 Sml 16.7, Sng 62.12, Ro 2.6, 8.27, KTH 2.23 Bikpela, mi save glasim tingting na bel bilong olgeta man. Na mi save skelim pasin bilong olgeta wan wan man, na mi bekim pe long ol inap long pasin ol i bin mekim.”
Mani i kamap long pasin i no stret, em bai i lus
11 Sapos man i mekim pasin i no stret na i kisim planti mani samting, em i olsem wanpela pisin i stilim ol kiau bilong narapela pisin na i kisim ol pikinini i kamap long ol dispela kiau. Olgeta mani samting bilong dispela man bai i lus long taim em i no lapun yet. Na bihain, ol man bai i save, em i olsem longlong man.
Ol Israel i wetim Bikpela long helpim ol
12 Haus bilong God bilong mipela, em i olsem sia king bilong God na i gutpela tru. Bipo tru em i gat biknem, na i stap olsem yet. 13 Bikpela, oltaim mipela Israel i save bilip long yu na wetim yu long helpim mipela. Ol man i givim baksait long yu, ol bai i sem nogut tru. Kwiktaim bai ol man i lusim tingting long ol, olsem ol i lusim tingting long wanpela nem, man i bin raitim long graun na i lus kwik. Bikpela, yu olsem hul wara i gat wara bilong givim laip long mipela. Tasol ol dispela man i bin lusim yu.
Jeremaia i askim Bikpela long helpim em
14 Bikpela, mi laik bai yu oraitim sik bilong mi na bai mi kamap gutpela gen. Yu kisim bek mi na bai mi stap gut. Mi save givim biknem long yu tasol. 15 Ol Israel i save tok bilas long mi olsem, “Olsem wanem long ol dispela samting nogut Bikpela i bin tok long mekim? Sapos i tru em i laik mekim, orait em i ken mekim nau tasol.” 16 Bikpela, yu bin givim mi wok bilong lukautim ol dispela lain manmeri bilong yu, na mi no bin lusim dispela wok. Na yu save pinis, mi no bin tok long yu ken salim taim nogut i kamap long ol dispela manmeri. Yu save gut long olgeta tok mi bin autim. 17 Yu no ken mekim mi i pret nogut tru. Nogat. Long taim nogut yu stap olsem gutpela ples hait bilong mi. 18 Na nau mi laik bai yu semim ol man i wok long mekim nogut long mi, na tingting bilong ol i ken bagarap. Tasol yu no ken semim mi na mekim tingting bilong mi i bagarap. Mi laik bai yu mekim taim nogut i kamap long ol, na yu ken bagarapim ol nogut tru.
Ol Juda i mas bihainim lo bilong de Sabat
19 Bikpela i tokim mi olsem, “Jeremaia, yu go sanap long dispela bikpela dua bilong banis bilong taun, ol i kolim Dua Bilong Ol Manmeri. Ol king bilong Juda i save kam insait na i go ausait long dispela dua i stap long banis i raunim taun. Na tu, yu mas i go sanap long ol arapela bikpela dua bilong Jerusalem. 20 Na yu mas autim tok olsem, ‘Yupela ol king bilong Juda na yupela olgeta Juda na Jerusalem, yupela olgeta manmeri i save go i kam long ol dispela dua, yupela putim yau gut long tok bilong mi, Bikpela. 21 Mi Neh 13.15-22 Bikpela, mi tok olsem, sapos yupela i laik i stap gut, orait yupela i no ken karim kago long de Sabat na yupela i no ken bringim kago i kam insait long Jerusalem long dispela de. 22 Na Kis 20.8-10, Lo 5.12-14 tu, yupela i no ken kisim ol samting long haus bilong yupela na karim i go long wanpela hap long de Sabat. I tambu tru long yupela i mekim wok long dispela de. Yupela i mas makim de Sabat olsem de bilong mi yet, olsem mi bin tokim ol tumbuna bilong yupela. 23 Tasol ol tumbuna i no harim tok bilong mi na ol i no bihainim. Nogat. Ol i bikhet tasol, na ol i no laik mi skulim ol long gutpela pasin. 24 Tasol yupela i mas bihainim tok bilong mi, Bikpela, na yupela i no ken bringim kago i kam insait long Jerusalem long de Sabat. Nogat. Yupela i mas makim de Sabat olsem de bilong mi yet, na i tambu tru long yupela i mekim wok long dispela de. Sapos yupela i bihainim tok bilong mi, 25 orait oltaim bai ol king i kamap long lain bilong Devit na bai ol i stap king long Jerusalem. Na bai ol king wantaim ol ofisa bilong ol i sindaun long ol hos na sanap long ol karis na i go i kam long ol dua bilong Jerusalem. Na oltaim bai i gat ol manmeri i stap long Jerusalem, na bai ol Juda na ol Jerusalem i go i kam long ol dispela dua. 26 Ol manmeri bai i lusim olgeta hap bilong kantri na bringim ol ofa i kam long haus bilong mi, Bikpela. Ol manmeri bilong ol taun bilong Juda na bilong ol ples klostu long Jerusalem na bilong graun bilong lain Benjamin na bilong ples maunten na bilong ol liklik maunten long hap san i go daun, na ol manmeri bilong hap saut bilong Juda, olgeta bai i kam long mi. Na bai ol i bringim ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol arapela ofa bilong abus na ol ofa bilong kukim wit na ol ofa bilong smok i gat gutpela smel na ol ofa bilong tenkyu long mi, Bikpela. 27 Tasol sapos yupela i no bihainim tok bilong mi na yupela i no makim de Sabat olsem de bilong mi yet, na yupela i bringim kago i kam insait long ol dua bilong Jerusalem long de Sabat, orait bai mi mekim ol dispela dua i paia na bai mi mekim paia i go bikpela na kukim ol bikpela haus i stap long Jerusalem. Na dispela paia bai i no inap i dai.’ ”

17:5: Ais 30.1-2, 31.1-3

17:7: Sng 2.12, 34.8, 146.5, Ais 30.18

17:8: Sng 1.3

17:9: Mt 13.15, Mk 7.21-22, Ro 1.21, 7.11, Ef 4.22

17:10: 1 Sml 16.7, Sng 62.12, Ro 2.6, 8.27, KTH 2.23

17:21: Neh 13.15-22

17:22: Kis 20.8-10, Lo 5.12-14