Sapta 31
Bikpela i soim strong bilong en na ol strongpela kantri i pundaun
Yupela Ais 30.2, Ese 17.15, Dan 9.13, Hos 7.7 ol lain i save go long kantri Isip na askim ol long helpim yupela, yupela bai i bagarap. Yupela i lukim ol Isip i gat planti ol hos na ol karis bilong pait na ol soldia bilong sindaun long ol hos na pait, na yupela i ting ol Isip inap helpim yupela. Tasol yupela i no lukluk long Bikpela bilong Israel, em God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. Na yupela i no askim em long helpim yupela. Em tu i gat gutpela tingting na save. Na em inap mekim taim nogut i kamap long ol manmeri nogut. Oltaim Bikpela i save bihainim stret ol tok bilong en. Em bai i kirap na pait long ol man nogut na long ol lain i save poroman wantaim ol man bilong mekim pasin nogut. Ol Isip, ol i no god. Ol i man nating tasol. Ol hos bilong ol tu i no narakain long ol arapela hos. Taim Bikpela i soim strong bilong en, dispela strongpela kantri bai i pundaun na kantri ol i bin helpim, em tu bai i pundaun. Na tupela wantaim bai i bagarap olgeta.
Bikpela i tokim mi olsem, “Taim wanpela laion i stap kaikai sipsip em i bin kilim, em i no inap pret na lusim dispela sipsip na ranawe, maski sapos planti wasman bilong sipsip i kam bung na singaut na bikmaus long en. Nogat. Em bai i kros long ol na was gut long dispela sipsip. Olsem tasol mi, Bikpela I Gat Olgeta Strong, bai mi kam pait long taun Jerusalem long maunten Saion na i no gat wanpela samting inap pasim mi. Ol pisin i save flai antap na was gut long ol pikinini bilong ol, na olsem tasol mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, bai mi was gut long Jerusalem. Na oltaim bai mi stap sambai long em na kisim bek em na lukautim em.”* God i save lukautim Jerusalem, taun bilong en, olsem lain 5 i tok. Tasol sapos ol manmeri bilong taun i givim baksait long en (lukim lain 1-3), orait em inap i kam pait long Jerusalem tu, olsem lain 4 i tok.
Yupela ol Israel, yupela i save bikhet na sakim tok bilong Bikpela, tasol yupela i mas tanim bel na kam bek long em. Taim bilong Bikpela i kamap klostu pinis, na long dispela taim yupela olgeta bai i tromoi ol piksa bilong ol giaman god yupela yet i bin wokim long silva na gol. Yupela i bin wokim ol dispela samting long han bilong yupela yet, na long dispela pasin yupela i bin mekim sin.
Bikpela i tok olsem, “Wanpela bainat bai i bagarapim kantri Asiria na pinisim tru ol Asiria. Dispela bainat mi Bikpela yet bai mi salim i go, na em i no bilong ol man. Ol Asiria bai i ranawe long dispela bainat na ol birua bai i mekim ol yangpela man bilong ol i mekim wok kalabus. Bikpela pret bai i kamap long ol Asiria, na strongpela biktaun bilong ol bai i pundaun. Taim ol ofisa bilong ami bilong ol i lukim plak bilong pait mi sanapim, orait bun bilong ol bai i guria nogut tru na bai ol i ranawe.” Dispela em i tok bilong Bikpela. Hatpela paia bilong Bikpela i stap long Jerusalem long maunten Saion.

31:1: Ais 30.2, Ese 17.15, Dan 9.13, Hos 7.7

*31:5: God i save lukautim Jerusalem, taun bilong en, olsem lain 5 i tok. Tasol sapos ol manmeri bilong taun i givim baksait long en (lukim lain 1-3), orait em inap i kam pait long Jerusalem tu, olsem lain 4 i tok.