Sapta 32
Bai i gat gutpela king i bosim kantri
Harim. I gat wanpela king bai i kamap, na dispela king wantaim ol bikman bilong kantri bai ol i bihainim gutpela na stretpela pasin tasol na bosim gut ol manmeri. Ol wan wan bikman bai i helpim gut ol manmeri i kam bilong kisim helpim bilong ol. Ol bai i stap olsem ol ples hait ol manmeri i ken i go na hait long en long taim bilong bikpela win na ren. Na bai ol i stap tu olsem wara i ran i go long ples drai na olsem bikpela ston i haitim san long ples drai na ol man i kam sindaun long ples kol bilong en na malolo long taim bilong hatpela san. Na ai bilong ol manmeri bai i no pas moa na bai ol i lukim klia ol samting. Na yau bilong ol bai i op na bai ol i harim gut ol toktok.* Lukim Aisaia 6.9-10. Na ol man i no save tingting gut pastaim na mekim ol samting, bai ol i kisim kliapela tingting na skelim gut ol samting. Na ol man, maus bilong ol i hevi long toktok, bai ol i toktok gut tru. Na pasin bilong givim biknem long ol man nogut na long ol man bilong mekim longlong pasin, em bai i pinis olgeta. Ol dispela man bilong mekim ol longlong pasin, ol i save mekim ol kranki toktok, na oltaim ol i tingting tasol long mekim ol samting nogut. Ol i save mekim ol pasin Bikpela i no save laikim na ol i sutim planti tok giaman long Bikpela. Na ol i no save givim kaikai long ol man i hangre na givim wara long ol man i sot long wara. Na ol man nogut i gat planti tingting nogut i pulap long het bilong ol. Ol i save tingim na painim kain kain trik na pasin, bilong ol i ken daunim ol rabisman na paulim kot bilong ol man i sot tru long ol samting. Tasol ol gutpela man i gat biknem, oltaim ol i save mekim stretpela pasin. Na ol i save strong long mekim ol gutpela pasin tasol.
Ol meri i mas krai sori
Yupela ol meri bilong Jerusalem, sindaun bilong yupela i gutpela na yupela i ting yupela bai i stap gut. Tasol yupela i mas putim gut yau na harim tok bilong mi. 10 I orait, nau yupela i ken i stap belgut. Tasol yupela wet, na taim 13 o 14 mun i go pinis, bai yupela i pret na guria, long wanem, ol gaden wain na ol diwai oliv samting bilong yupela, bai ol i no moa karim ol pikinini. 11 Nau sindaun bilong yupela i gutpela, na yupela i ting bai yupela i stap gut. Tasol yupela i ken pret na guria na rausim ol gutpela klos bilong yupela na pasim klos bilong sori. 12 Yupela i ken paitim bros bilong yupela na krai sori long ol gutpela gutpela gaden bilong yupela na long ol naispela gaden wain bilong yupela. 13 Na yupela i mas krai sori long graun bilong ol manmeri bilong mi, long wanem, ol rop i gat nil na ol gras nogut bai i karamapim dispela graun. Yes, yupela i mas tingting long ol naispela haus yupela i save amamas long ol, na yupela i mas krai sori. Na yupela i mas krai sori long dispela taun yupela i save amamas long stap long en. 14 Long wanem, olgeta manmeri bai i lusim dispela taun na bai i no gat nois moa bilong ol manmeri i go i kam na mekim wok bilong ol. Haus king na strongpela banis bilong ol soldia, na ol longpela haus ol soldia i save stap long ol na was long ol birua, olgeta bai i stap nating na bagarap. Na ol wel donki bai i amamas long raun long dispela hap, na ol sipsip bai i kam na kaikai gras.
Bikpela bai i givim gutpela sindaun long ol manmeri bilong en
15 Bikpela bai i salim gen spirit bilong en i kam long yumi. Na long dispela taim ol ples wesan nating bai i kamap gutpela graun tru, na ol kain kain samting bai i kamap long en. Na ol gutpela graun bilong wokim gaden bai i kamapim planti samting moa, olsem ol diwai samting i save kamap nating long bikbus. 16 Stretpela na gutpela pasin tasol bai i bosim olgeta hap bilong graun. 17 Na stretpela pasin bai i kamapim pasin bel isi na ol manmeri bai i no pret moa na bai ol i sanap strong oltaim. 18 Na Bikpela i tok olsem, ol manmeri bilong em bai i gat gutpela sindaun na bai ol i stap gut na malolo long ol ples bilong ol. Na bai ol i no pret long wanpela samting. 19 Maski ren ais i pundaun na bagarapim olgeta diwai bilong bikbus, na olgeta haus bilong taun i slip stret long graun, 20 yupela ol manmeri bilong Bikpela bai i stap gut tasol. Na bai yupela i planim ol pikinini kaikai bilong yupela long ol hap graun i gat wara, na bai yupela i larim ol bulmakau na donki bilong yupela i stap raun long laik bilong ol yet na kaikai gras nabaut.

*32:3: Lukim Aisaia 6.9-10.