Sapta 33
Ol manmeri i prea bai Bikpela i ken was gut long ol
Yupela ol lain bilong bagarapim ol arapela kantri, yupela bai i bagarap. I tru, yupela i no bagarap yet. Tasol taim bilong yupela long bagarapim ol arapela kantri bai i pinis, na yupela yet bai i bagarap. Yupela i save trikim ol arapela na brukim ol tok promis bilong yupela na putim ol arapela long han bilong ol birua. I tru i no gat wanpela lain i bin trikim yupela. Tasol taim bilong yupela long trikim ol arapela bai i pinis. Na ol arapela bai i trikim yupela na putim yupela long han bilong ol birua.
Bikpela, tingting bilong mipela i stap long yu tasol. Yu ken marimari long mipela na was gut long mipela long olgeta de. Na long taim bilong hevi, kisim bek mipela na mekim mipela i win. Taim ol strongpela kantri i harim singaut bilong yu na ol i lukim yu i kirap bilong pait long ol, olgeta manmeri bilong ol bai i ranawe. Na ol samting ol i lusim na ranawe, ol arapela man bai i kisim hariap tru olsem ol bikpela lain grasopa i kam bung na pinisim ol kaikai bilong gaden.
Bikpela i gat biknem na em i stap antap tru long ples bilong em. Na em bai i mekim gutpela na stretpela pasin i pulap long olgeta hap bilong Jerusalem. Na oltaim em bai i was gut long yupela ol manmeri bilong en na mekim yupela i stap strong. Na em bai i givim yupela planti gutpela tingting na save, na mekim yupela i win tru. Pasin bilong pret na aninit long Bikpela, em i nambawan presen tru Bikpela i givim long yumi.
Lukim. Ol strongpela man bilong Jerusalem i stap nabaut long ol rot na ol i wok long krai. Na ol man i bin hatwok long mekim gutpela taim i kamap, ol i krai strong moa. Ol bikrot i stap nating na i no gat ol manmeri moa i wokabaut i go i kam. Ol birua i brukim tok promis ol i bin mekim na ol i tok bilas na rabisim ol taun bilong ol arapela. Ol i lukim ol arapela man olsem samting nating.* Tok Hibru i no klia tumas long sampela hap bilong lain 6-8. Graun i krai sori na strong bilong en i pinis. Na bikbus bilong Lebanon i sem, long wanem, ol diwai bilong en i wok long drai. Gutpela ples daun bilong Saron i drai olgeta na i luk olsem ples wesan nating. Na ol lip bilong ol diwai samting i kamap long distrik Basan na long maunten Karmel, ol i wok long dai na pundaun.
Ol manmeri bai i lukim strong bilong Bikpela
10 Bikpela i tok olsem, “Nau bai mi kirap na mekim wok, na ol manmeri bai i lukim na litimapim biknem bilong mi. 11 Yupela ol lain i birua long mi, yupela i save tingting na hatwok nating long kisim ol samting i no gat pe long en. I olsem man i ting em i kisim bikpela hip wit long gaden bilong en, tasol em i kisim ol gras nating tasol. Hatwok bilong yupela bai i kamap olsem paia na pinisim yupela olgeta. 12 Na yupela bai i kamap olsem kambang ol i kukim na olsem sit bilong paia i save kamap taim ol i kukim ol rop i gat nil. 13 Yupela ol manmeri i stap klostu na yupela ol manmeri bilong ol longwe ples, yupela i mas harim tok bilong ol strongpela wok mi mekim na yupela i mas tokaut long strong na biknem bilong mi.”
14 Long Saion ol manmeri bilong mekim ol pasin nogut, ol i pret na guria nogut tru. Na ol i tok olsem, “Belhat bilong Bikpela, em i olsem strongpela paia i save lait oltaim na pinisim olgeta samting. Husat bilong yumi inap i stap wantaim dispela paia?” 15 Ol Sng 15.2, 119.37, Ais 58.6-11 man bilong mekim stretpela pasin na tok tru tasol na ol i no save daunim ol arapela bai ol yet i ken kisim mani samting bilong ol, na ol i no save larim ol arapela man i givim mani long ol bilong grisim ol long mekim pasin nogut, na ol i no save poroman wantaim ol man bilong mekim ol pasin nogut na wantaim ol man bilong kilim ol arapela i dai, 16 ol dispela kain man bai i stap gut tru. Ol bai i stap gut olsem man i stap long wanpela strongpela ples hait antap long maunten. Na i no gat wanpela samting inap daunim ol. Na oltaim bai ol i gat kaikai na wara bilong dring.
Bikpela bai i givim gutpela taim tru long Jerusalem
17 Yupela Ais 6.5, 24.3, 26.15 bai i lukim gen king bilong yupela i putim ol naispela klos king na bosim gut kantri. Na bai yupela i lukim kantri bilong yupela i kamap bikpela tru. 18 Na bai yupela i tingim gen dispela taim nogut i bin kamap long yupela na bai yupela i askim olsem, “We stap ol dispela ofisa bilong ol birua i bin kam na kisim ol mani samting bilong yumi na kaunim na skelim? Na we stap ol dispela ofisa i bin kam na kaunim ol longpela haus bilong was long ol birua, em ol i stap long ol taun bilong yumi?” 19 Yupela bai i no lukim moa pes bilong ol dispela lain i save bikhet na apim nem bilong ol yet. Na yupela bai i no harim moa rabis tok ples bilong ol, em i no gat man inap harim wanem samting ol i toktok long en.
20 Yupela lukluk long Jerusalem, em biktaun yumi save bung long en long ol bikpela de bilong lotu. Em i ples yumi save stap gut na malolo long en. Em bai i sanap strong long ples bilong en olsem haus sel ol man i no inap kamautim ol stik bilong en na brukim ol rop bilong en na karim i go. 21 Bikpela bai i soim strong na biknem bilong em long Jerusalem. Na em bai i mekim Jerusalem i stap olsem naispela kantri i gat planti ol bikpela na liklik wara, tasol ol kanu bilong pait na ol bikpela sip bilong pait bai i no inap kam long ol dispela wara. 22 Long wanem, Bikpela yet bai i stap king bilong yumi na em yet bai i givim ol lo long yumi na bosim yumi. Na em bai i was gut long yumi na yumi no painim taim nogut.
23 Sapos ol birua i ting long kisim Jerusalem, ol bai i no inap. Ol bai i stap olsem ol boskru bilong sip i no inap mekim sip i ran, long wanem, mas bilong sip i no sanap strong na ol rop i slek na sel i no op. Olsem na ol birua bai i ranawe na lusim planti samting i stap, na ol Jerusalem bai i ran i go kisim ol dispela samting. Na maski ol man i gat ol lek nogut, na ol i kamap bihain long ol arapela, ol tu bai i lukim planti samting i stap yet na karim i go. 24 Na long dispela taim, i no gat man i stap long Jerusalem bai i tok olsem, “Mi gat sik.” Na Bikpela bai i lusim sin bilong ol manmeri i stap long Jerusalem.

*33:8: Tok Hibru i no klia tumas long sampela hap bilong lain 6-8.

33:15: Sng 15.2, 119.37, Ais 58.6-11

33:17: Ais 6.5, 24.3, 26.15