Sapta 58
Sapos yupela i tambu long kaikai, orait tambu tu long mekim pasin nogut
Bikpela i tok olsem, “Yu singaut bikmaus tru, no ken singaut isi. Yu singaut strong tru olsem biugel i krai, na tokim ol manmeri bilong mi, em ol lain bilong Jekop, long ol sin na pasin nogut bilong ol. I tru, long olgeta de ol i save mekim ol pasin bilong lotu long mi na painimaut laik bilong mi. Na ol i save askim mi long mekim stretpela pasin long ol na stap klostu long ol, bai ol i ken amamas. Tasol ol dispela lain i giaman tru. Ol i givim baksait pinis long ol lo bilong mi na ol i wok long mekim ol pasin nogut tasol. Ol i save tokim mi olsem, ‘Bikpela, yu lukim mipela i tambu long kaikai na daunim mipela yet, tasol bilong wanem yu no mekim wanpela samting bilong helpim mipela?’
“Tasol mi Bikpela, mi bekim tok bilong ol olsem, ‘Long ol de yupela i makim bilong tambu long kaikai, yupela i save tingting tasol long ol samting bilong yupela yet na yupela i mekim nogut long ol wokboi bilong yupela. Yupela i tok bai yupela i tambu long kaikai na beten long mi. Tasol pasin tru bilong yupela em i narakain olgeta. Yupela i save kros na pait na brukim han na hamaim nogut pes bilong ol arapela man. Sapos yupela i mekim ol dispela rabis pasin long taim yupela i tambu long kaikai, bai mi no inap tru harim prea bilong yupela. Ating yupela i ting mi save laikim ol pasin yupela i mekim long ol de yupela i makim bilong tambu long kaikai, a? Yupela i save putim ol klos bilong sori na yupela i save putim het bilong yupela i go daun long graun olsem pitpit win i sakim, na yupela i save slip antap long sit bilong paia na mekim ol arapela pasin bilong daunim yupela yet. Na yupela i ting ol dispela kain pasin bai i mekim mi i belgut long yupela, a? Nogat tru.
“Mi no laikim kain pasin olsem. Mi laikim yupela i tambu tru long mekim ol kain kain pasin nogut na tambu long pasin bilong daunim na mekim nogut long ol arapela manmeri. Tarangu ol dispela manmeri i stap olsem ol kalabus yupela i bin pasim ol long ol rop na sen, na ol i stap olsem ol bulmakau yupela i bin putim plang long nek bilong ol bilong bosim ol long mekim wok bilong yupela. Olsem na yupela i mas mekim gutpela pasin long ol na larim ol i go fri. Pasin Mt 25.35 mi laikim em i olsem. Mi laik bai yupela i givim kaikai long ol man i hangre. Na taim yupela i lukim ol rabisman i no gat haus long slip long en, mi laik yupela i bringim ol i kam long haus bilong yupela. Na taim yupela i lukim man i no gat laplap bilong karamapim skin bilong en, mi laik bai yupela i givim laplap long ol. Na mi laik bai yupela i no ken givim baksait long ol wanblut long taim ol i gat hevi.
“Sapos yupela i mekim ol dispela pasin mi laikim, orait wantu bai mi pinisim ol hevi bilong yupela, olsem lait bilong san long moning i save pinisim tudak bilong nait. Na bai mi mekim yupela i kamap orait gen. Na mi God bilong mekim stretpela pasin i win, bai mi go paslain long yupela. Na bai mi kam tu long bihain bilong yupela wantaim bikpela lait na strong bilong mi, na bai mi was gut long yupela. Na Sng 50.15 taim yupela i beten na singaut long mi, bai mi Bikpela, mi harim prea bilong yupela. Na bai yupela i save, mi stap wantaim yupela. Sapos yupela i lusim tru ol pasin bilong daunim na mekim nogut long ol arapela, na ol pasin bilong poinim pinga na tok nogut long ol, 10 na sapos yupela i lukim ol man i sot long ol samting na i no gat kaikai, na yupela i sori tru long ol na givim ol samting ol i sot long en, orait bai mi mekim gut long yupela. Na gutpela taim bilong mi bai i kamap long yupela olsem strongpela lait bilong san i kamap na i pinisim tudak. 11 Na mi Bikpela, oltaim bai mi was gut na stiaim wokabaut bilong yupela na givim yupela ol samting bilong inapim laik bilong yupela. Nau yupela i stap nogut olsem graun i no gat wara, tasol bai mi mekim yupela i kamap gutpela na strongpela lain manmeri. Na yupela bai i stap gut olsem gaden i gat planti wara na olsem hul wara i no save drai. 12 Na yupela bai i wokim gen ol taun i bin bagarap. Yupela bai i wokim gen ol haus long ol ples ol olpela haus i bin sanap long en bipo. Na bai ol i kolim yupela olsem, ‘Ol lain bilong wokim gen ol banis bilong ol taun,’ na ‘Ol lain bilong stretim gut gen ol rot na ol haus.’ ”
Sapos yupela i bihainim gut ol lo bilong de Sabat bai yupela i stap gut tru
13 Bikpela Ais 56.2 i tok olsem, “Yupela i no ken brukim ol lo bilong de Sabat, em de mi makim bilong mi yet. Na yupela i no ken tingting long mekim ol samting bilong yupela yet long dispela de. Yupela i mas laikim tru dispela de bilong mi Bikpela, na tingim olsem em i bikpela de bilong yupela. Na yupela i no ken i go nabaut, na mekim wok bilong yupela, na mekim ol kain kain toktok nabaut. 14 Sapos Stt 28.13, Lo 32.9, 32.13, 33.29, Mai 4.4 yupela i bihainim ol dispela lo bilong de Sabat, orait bai yupela i amamas moa yet long mi, Bikpela. Na bai mi larim yupela i sindaun gut long dispela ples maunten bipo mi bin promis long givim long tumbuna bilong yupela, Jekop, na long ol lain bilong en. Na bai yupela i gat planti kaikai na bai yupela i stap gut tru na i no sot long wanpela samting.” Dispela tok i kam long maus bilong Bikpela yet.

58:7: Mt 25.35

58:9: Sng 50.15

58:13: Ais 56.2

58:14: Stt 28.13, Lo 32.9, 32.13, 33.29, Mai 4.4