Sapta 4
Bikpela bai i stap king
bilong olgeta manmeri
(Aisaia 2.1-4)
Wanpela taim bai i kamap bihain na dispela maunten, haus bilong Bikpela i sanap long en, bai i stap antap tru na i winim olgeta arapela maunten. Na planti lain manmeri bai i kam bung long en. Na bai ol i tok, “Kam, yumi go antap long maunten Saion, em maunten bilong Bikpela. Yumi go long haus bilong God bilong Israel, bilong em i ken skulim yumi long ol pasin em i laik yumi mekim, na bai yumi ken wokabaut long rot em yet i makim. Ol bai i tok olsem, long wanem, Jerusalem em i ples Bikpela i save skulim ol manmeri long en na em i autim tok bilong en long ol.”
Bikpela Jol 3.10 bai i stretim tok bilong olgeta lain manmeri na bai ol i sindaun gut wantaim. Na bai em i stretim tok bilong ol strongpela kantri i stap longwe na i stap klostu long Israel. Na bai ol i paitim bainat bilong ol i kamap olsem ain bilong brukim graun, na paitim spia bilong ol i kamap olsem naip. Na olgeta lain manmeri bai i no pait moa, na bai ol i no skul moa long pait. Na Sek 3.10 olgeta man wan wan bai i sindaun gut klostu long gaden wain na diwai fik bilong ol, na i no gat wanpela man bai i mekim ol i pret. Bikpela I Gat Olgeta Strong i bin promis long mekim ol dispela samting.
Maski olgeta arapela lain pipel i lotu long ol giaman god bilong ol yet na bihainim ol, bai yumi Israel i lotu long God, Bikpela bilong yumi oltaim oltaim, na bihainim em wanpela tasol.
Ol Israel bai i kam bek
long as ples bilong ol
Bikpela i tok, “Bihain bai mi bungim ol manmeri mi bin mekim save long ol na mi bin salim ol i go mekim wok kalabus long ol arapela kantri. Ol dispela manmeri ol i liklik lain tasol, na ol i stap longwe long as ples bilong ol, na ol i no inap wokabaut. Tasol bai mi stat gen na mekim ol i kamap strongpela lain manmeri. Na bai mi stap king bilong ol oltaim oltaim long maunten Saion.”
Taun Jerusalem, God i stap long yu na i save lukautim ol manmeri bilong yu, olsem wasman i save lukautim ol sipsip. Orait bihain bai yu kamap namba wan taun bilong kantri olsem bipo. Jerusalem, bilong wanem yu krai bikpela? Bilong wanem yu karim pen olsem meri i laik karim pikinini? Yu no gat king, a? Ol saveman bilong yu i dai pinis, a?
10 Orait yupela ol manmeri bilong Jerusalem, yupela i mas singaut na krai na tanim tanim nabaut olsem meri i save pilim pen long taim em i laik karim pikinini. Long wanem, nau yupela i mas lusim taun na i go i stap long ples kunai. Na bai ol i kisim yupela i go long taun Babilon. Tasol Bikpela bai i kisim bek yupela long han bilong ol birua. 11 Nau planti lain birua i bung pinis bilong pait long yupela. Ol i tok bilas olsem, “Goan, yumi bagarapim Jerusalem olgeta, na bai yumi lukim em i bagarap i stap.” 12 Tasol ol dispela lain pipel i no save long tingting bilong Bikpela. Ol i no save olsem Bikpela i bin bungim ol bilong mekim save long ol, olsem man i save bungim wit bilong wilwilim na kisim kaikai bilong en.
13 Bikpela i tok, “Yupela manmeri bilong Jerusalem, yupela go mekim save long ol birua bilong yupela. Bai mi mekim yupela i kamap strong olsem wanpela bulmakau i gat kom ain na lek bras. Olsem na bai yupela i krungutim planti lain manmeri. Na olgeta samting ol birua i bin kisim long pait, bai yupela i kisim na givim long mi Bikpela bilong olgeta hap bilong graun.”

4:3: Jol 3.10

4:4: Sek 3.10