Sapta 3
God bai i bungim ol lain manmeri na mekim kot
Bikpela i tok, “Long dispela taim bai mi mekim ol manmeri bilong Jerusalem na bilong ol arapela hap bilong Juda ol i sindaun gut gen. Na bai mi kisim olgeta lain manmeri i kam na bungim ol long dispela ples daun, ol i kolim God Em I Jas. Long dispela ples bai mi mekim kot na skelim olgeta pasin ol i bin mekim long ol manmeri bilong mi. Ol dispela lain i bin kisim graun bilong mi na tilim long ol yet, na ol i mekim ol Israel i ranawe i go nabaut long ol arapela kantri. Ol dispela lain i bin pilai satu bilong makim husat bai i kisim ol manmeri bilong Israel wan wan. Na ol i givim ol pikinini man na meri bilong ol Israel long ol arapela, bilong kisim mani, na long dispela mani ol i baim ol pamukmeri na wain.
“Yupela Ais 14.29-31, 23.1-18, Jer 47.1-7, Ese 25.15—28.26, Amo 1.6-10, Sef 2.4-7, Sek 9.1-7, Mt 11.21-22, Lu 10.13-14 ol pipel bilong taun Tair na Saidon na bilong olgeta hap bilong kantri Filistia, yupela i laik mekim wanem samting long mi? Yupela i ting mi mekim rong na yupela i laik bekim, a? Sapos yupela i ting olsem, orait kwiktaim bai mi bekim long yupela. Yupela i bin kisim silva na gol na planti arapela naispela samting bilong mi na karim i go na putim long ol haus lotu bilong ol giaman god bilong yupela. Yupela i bin kisim ol manmeri bilong Jerusalem na bilong ol arapela hap bilong Juda na bringim ol i go longwe tru, na yupela i larim ol Grik i baim ol, bilong ol i ken kamap ol wokboi na wokmeri nating bilong ol. Tasol nau bai mi kisim ol i kam bek na bai ol i lusim ol ples yupela i bin salim ol i go long en. Na bai mi mekim wankain pasin long yupela olsem yupela i bin mekim long ol. Bai mi larim ol Juda i kalabusim ol pikinini man na meri bilong yupela, na ol Sabea, em ol man bilong longwe ples, ol bai i kam baim ol dispela pikinini long ol Juda, na kisim ol i go bilong kamap wokboi na wokmeri nating. Mi Bikpela, mi tok pinis.”
God i tokim Joel long autim dispela tok long olgeta lain manmeri olsem, “Yupela i mas redi long pait. Singautim olgeta soldia i kam bung, na i go bilong pait. 10 Paitim Ais 2.4, Mai 4.3 ol bikpela ain bilong brukim graun bai ol i kamap olsem bainat, na paitim ol bikpela naip bai ol i kamap olsem spia. Ol man i no gat strong tu i mas kamap olsem man bilong pait. 11 Yupela olgeta lain pipel bilong ol kantri i stap klostu, yupela i mas i kam hariap na bung long dispela ples daun.”
Na Bikpela, yu mas salim ol strongpela soldia bilong yu i kam pait long ol dispela birua.
12 God i tok olsem, “Ol lain manmeri i mas redi na i kam long dispela ples daun, ol i kolim God Em I Jas. Mi Bikpela, bai mi sindaun long dispela ples na kotim olgeta lain pipel bilong ol kantri i stap klostu long Israel. 13 Ol Ais 63.3, Hos 6.11, Mt 13.39, KTH 14.14-20, 19.15 dispela lain i manmeri nogut tru. Olsem na yupela i mas katim ol olsem man i save katim kaikai i mau pinis. Na krungutim ol strong, olsem man i save krungutim pikinini bilong wain long tang ston na wain i pulap tru na i kapsait. Olsem na bai ol dispela lain i bagarap tru.”
14 Planti tausen manmeri bai i bung long ples daun bilong mekim kot. Liklik taim tasol na De bilong Bikpela bai i kamap long dispela ples. 15 Na bai san na mun i kamap tudak, na ol sta bai i no lait moa.
God bai i mekim gut long olgeta manmeri bilong en
16 Bikpela Amo 1.2 i stap long maunten Saion long Jerusalem na em i bikmaus moa yet. Singaut bilong en i pairap olsem klaut i pairap, na graun wantaim skai i guria. Tasol Bikpela bai i lukautim olgeta manmeri bilong en na ol i no inap bagarap. 17 Em i tok olsem, “Long dispela taim bai yupela Israel i ken save, mi tasol mi God, Bikpela bilong yupela. Mi stap long Saion, em maunten bilong mi yet. Bai mi mekim Jerusalem i kamap taun bilong mi tasol, na bai ol arapela lain i no inap i go insait long en gen. 18 Long dispela taim ol gaden wain bai i kamap na karamapim ol maunten, na planti bulmakau bai i stap long olgeta liklik maunten. Na bai ol manmeri bilong Juda i gat planti wara. Wanpela wara bai i kam ausait long haus bilong Bikpela na i ran i go long Ples Daun Bilong Ol Diwai Akas. 19 Graun bilong Isip bai i kamap ples drai, na graun bilong Idom bai i kamap ples nating na i no gat man bai i stap long en. Long wanem, dispela tupela lain i bin pait long ol Juda na kilim nating ol manmeri i no gat asua. 20-21 Orait bai mi bekim wankain pasin long ol man i bin kilim ol dispela manmeri. Mi no inap abrusim wanpela bilong ol dispela man i gat asua. Tasol ol manmeri bai i stap oltaim long Jerusalem na long ol arapela hap bilong Juda. Na mi Bikpela bai mi stap long maunten Saion.”

3:4: Ais 14.29-31, 23.1-18, Jer 47.1-7, Ese 25.1528.26, Amo 1.6-10, Sef 2.4-7, Sek 9.1-7, Mt 11.21-22, Lu 10.13-14

3:10: Ais 2.4, Mai 4.3

3:13: Ais 63.3, Hos 6.11, Mt 13.39, KTH 14.14-20, 19.15

3:16: Amo 1.2