Sapta 6
Ol manmeri i mauswara long i kam bek gen long Bikpela
Ol Lo 32.39, 1 Sml 2.6, Jer 30.17 manmeri i tok olsem, “Goan, yumi go bek gen long Bikpela. Em i bin bagarapim yumi, tasol bai em i mekim gut long yumi gen. Em i bin paitim yumi na sua i kamap, tasol bai em i pasim dispela sua gen. Taim tupela o tripela de i go pinis, orait em bai i kirapim yumi na bai yumi stap gut wantaim em. Yumi 2 Sml 23.4, Sng 72.6 mas wok strong long save long Bikpela. Yumi save, olgeta moning san i save kamap. Na yumi save, long olgeta taim bilong ren, ren i save kam daun long graun. Olsem tasol yumi save, Bikpela bai i kam na mekim gut long yumi.”
Bikpela i bekim tok long ol manmeri
Orait Bikpela i bekim tok olsem, “Yupela Israel na yupela Juda, bai mi mekim wanem long yupela? Yupela i save laikim mi, tasol yupela i no save laikim mi longpela taim. Nogat. Laik bilong yupela i save pinis kwiktaim tru olsem sno na klaut bilong moningtaim. Na i olsem wara bilong nait i stap long gras na i save drai kwik long taim san i kamap. Olsem na mi salim ol profet na ol i autim tok bilong mi bilong kotim yupela na bai yupela i kisim bagarap. Yupela i harim pinis, olsem na yupela i save wanem samting mi laik yupela i mekim. Em i klia tumas. Na dispela ol samting i olsem. Mi 1 Sml 15.22, Jer 22.16, Mai 6.8, Mt 9.13, 12.7, Jo 17.3 no laikim ol ofa nating bilong abus yupela i save mekim. Mi laikim tumas bai yupela i givim bel bilong yupela long mi oltaim, na mi laik bai yupela i save gut long mi.
“Ol dispela manmeri i brukim wara Jordan long ples Adam, na i kamap long dispela graun mi bin givim ol.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Na wantu ol i brukim kontrak mi bin mekim wantaim ol. Ol man nogut na ol man i save kilim arapela man i dai, ol i pulap long taun Gileat. Ol pris i olsem ol stilman i bung na i hait long rot, bilong bagarapim ol man na stilim ol samting bilong ol. Na ol i save kilim man long rot i go long ples bilong lotu long taun Sekem. Ol i man nogut tru. 10 Mi lukim wanpela pasin nogut tru i kamap long Israel. Ol manmeri bilong mi i save lotu long ol giaman god na ol i kamap doti nogut tru long ai bilong mi.
11 “Na yupela Juda tu, mi makim taim pinis bilong mekim save long yupela long ol samting yupela i bin mekim.

6:1: Lo 32.39, 1 Sml 2.6, Jer 30.17

6:3: 2 Sml 23.4, Sng 72.6

6:6: 1 Sml 15.22, Jer 22.16, Mai 6.8, Mt 9.13, 12.7, Jo 17.3

*6:7: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.