Sapta 32
“Heven na graun,
yutupela harim tok
bilong mi.
Putim yau gut long tok mi mekim.
Tok bilong mi bai i mekim gut
long yupela
olsem ren i kam daun
na mekim gras i kamap gutpela.
Tok bilong mi bai i olsem
ren i kam daun
na mekim ol nupela kru
bilong kaikai
i kamap strong na i go bikpela.
Olsem na bai mi litimapim nem
bilong Bikpela,
na yupela bai i tokaut
long biknem bilong en.
God bilong yumi
i save stap olsem oltaim.
Em i olsem
wanpela bikpela strongpela ston
i no save senis.
Oltaim em i save bihainim tok
bilong en
na em i no save giaman.
Na pasin bilong en
i gutpela na stretpela tasol.
Tasol yupela i no olsem.
Yupela i manmeri bilong giaman.
Yupela i save senisim tok
na brukim promis.
Yupela i manmeri
bilong mekim sin tasol.
Olsem na yupela i no inap
i stap lain pikinini bilong God.
Tasol God em i papa bilong yupela.
Em i kamapim yupela olgeta.
Na em i mekim yupela i kamap
wanpela lain manmeri.
Olsem na bilong wanem
yupela i mekim dispela kain pasin
long em?
Yupela i longlong.
Yupela i no gat tingting tru.
 
“Yupela tingim ol samting
i bin kamap bipo bipo tru.
Askim ol papa bilong yupela
long tokim yupela
long wanem samting i bin kamap.
Na askim ol lapun
long stori long yupela
long ol samting bilong bipo.
God Ap 17.26 Antap Tru,
em yet i bin tilim graun
long ol lain manmeri
na em i tokim ol long ples
ol i mas sindaun long en.* Dispela tok i stap namel long tupela sta, em i no klia tumas long tok Hibru. Bipo yet ol man i bin tanim dispela tok long tok Grik, na ol i bin raitim narapela kain tok olsem, “Na em i makim wan wan ensel bilong lukautim ol wan wan kantri.” Planti saveman i ting dispela kain tok i bin i stap pastaim long tok Hibru tu, na bihain sampela man i bin senisim.
Na em i bihainim namba
bilong ol manmeri bilong Israel
na makim graun
bilong ol arapela lain pipel
i ken i stap long en.*
Tasol em i makim lain bilong Jekop
bilong em yet i lukautim.
10 Ol Israel i longlong
na raun nabaut
long ples wesan nogut,
em ples i gat bikpela win.
Na Bikpela i painim ol
na kisim ol
na helpim ol.
Em i was long ol,
olsem em i save was long em yet.
11 God i helpim ol Israel gut
na ol i no bagarap,
olsem tarangau i lainim
pikinini bilong en long flai,
na taim pikinini i laik pundaun
tarangau i save go aninit
na karim em long wing
na pikinini i no bagarap.
12 God wanpela tasol i soim rot
long ol manmeri bilong en.
Na i no gat wanpela god
bilong ol arapela ples
i helpim ol.
 
13 “God i larim ol i bosim
ples maunten
na ol kaikai i kamap long gaden
ol i kisim na kaikai.
Na ol i kisim hani bilong binatang
long ston
na ol i kaikai.
Na ol diwai oliv bilong ol
i kamap gutpela
long graun i gat planti ston.
14 Ol i kisim planti susu
long ol bulmakau
na meme bilong ol.
Na ol bulmakau na sipsip na meme
bilong ol,
ol i pat nogut tru.
Na olgeta wit na wain bilong ol
i kamap nambawan tru.
 
15 “Ol Ais 51.13 manmeri bilong Bikpela
i kisim planti samting,
tasol ol i bikhet long em.
Ol i kaikai planti oltaim
na ol i pat nogut tru.
God i bin kamapim ol,
na long strong bilong em yet
em i kisim bek ol,
tasol ol i givim baksait long em
na i lusim em.
16 Ol i lotu long ol giaman god
na dispela pasin nogut bilong ol
i mekim Bikpela i bel nogut
na i kros long ol.
17 Ol 1 Ko 10.20 i mekim ol ofa long ol masalai,
ol i no bin lotuim bipo.
Na ol i bihainim ol nupela god,
em ol tumbuna bilong ol
i no bin aninit long ol bipo.
Ol dispela samting i no god tru.
18 Ol i lusim tingting
long strongpela God
em i bin kamapim ol.
 
19 “Taim God i lukim
dispela pasin nogut
bilong ol pikinini bilong en,
em i belhat
na i givim baksait long ol.
20 Na em i tok, ‘Ol dispela lain
ol i manmeri bilong bikhet
na ol i no bihainim mi.
Maski sapos olkain hevi
i kamap long ol,
bai mi no inap helpim ol moa.
21 Ol Ro 10.19, 1 Ko 10.22 i bihainim ol giaman god,
em ol samting nating.
Na dispela pasin bilong ol
i mekim mi i bel nogut
na kros long ol.
Olsem na bai mi kisim
wanpela lain i no gat nem
na i samting nating,
na i olsem ol longlong man,
na bai mi salim ol dispela man
i go
bilong mekim ol Israel
i bel nogut na kros.
22 Long dispela taim
belhat bilong mi
bai i lait olsem paia
na bai i kukim
olgeta samting long graun.
Em bai i go aninit long graun,
long ples bilong ol man i dai pinis,
na em bai i kukim tru ol ston
ol maunten i sanap long en.
 
23 “ ‘Bai mi mekim olkain bagarap
i kamap long ol,
olsem man i gat planti spia
na i sutim ol birua
long olgeta spia bilong en.
24 Bai mi mekim ol i hangre,
na bai ol i kisim
ol kain kain sik nogut
na bai ol i dai.
Bai mi salim ol kain kain wel abus
wantaim ol snek nogut
i go kaikaim ol.
25 Bai bikpela pait i kamap,
na sapos ol i stap long rot
ol birua bai i kilim ol i dai.
Na sapos ol i hait i stap long haus
ol bai i pret nogut tru,
na ol tu bai i dai.
Ol birua bai i kilim olgeta i dai,
ol yangpela man na meri
na ol nupela pikinini
na ol lapun.
26 Pastaim mi ting
long pinisim ol olgeta,
olsem na bai i no gat man
i ken tingim ol gen.
27 Tasol sapos mi mekim olsem,
ol birua bai i hambak na i tok,
“Mipela i daunim
ol manmeri bilong God
long strong bilong mipela yet.
Bikpela bilong ol i no bin mekim
dispela samting i kamap.”
Nogut ol birua i tok olsem,
olsem na mi no ken
pinisim ol olgeta.’
 
28 “Ol lain Israel
i no gat gutpela tingting.
Tingting bilong ol i sot tru.
29 Sapos ol i gat tingting,
ol inap save long as
bilong dispela samting
i bin bagarapim ol.
30 Bilong wanem
na wanpela birua tasol
i winim 1,000 Israel?
Na bilong wanem tupela birua
i winim 10,000?
As bilong dispela i olsem.
God, Bikpela bilong ol,
em i les pinis long ol.
Strongpela God bilong ol
i givim baksait long ol.
31 Ol birua i save,
ol giaman god bilong ol yet
i no gat strong.
Tasol God bilong Israel
i gat bikpela strong
olsem wanpela traipela ston.
32 Pasin bilong ol birua bilong ol Israel
i sting nogut tru,
olsem pasin bilong ol Sodom
na ol Gomora.
Ol i olsem diwai wain
i karim kaikai i sol tumas
na i gat pait.
33 Pasin bilong ol i olsem wain
ol i wokim long marasin nogut
bilong snek.
 
34 “Bikpela i save tingting yet
long ol samting ol birua
bilong Israel i bin mekim.
Em i wetim taim
bilong mekim save long ol.
35 Na Ro 12.19, Hi 10.30 Bikpela bai i bekim
rong bilong ol
na mekim save long ol.
Sotpela taim tasol
na bai ol i pundaun
na bagarap olgeta.
36 Taim Sng 135.14 Bikpela i lukim
strong bilong ol manmeri
bilong en i pinis
na i gat wan wan man tasol i stap,
orait em bai i marimari
long ol dispela man
i mekim wok bilong en
na em bai i kisim bek ol.
37 Orait na Bikpela bai i tokim
ol manmeri bilong en olsem,
‘Yupela i ting ol dispela god
i gat strong bilong helpim yupela.
Tasol nau olsem wanem?
38 Yupela i bin ofaim
gris bilong abus
na wain long ol.
Orait ol i ken helpim yupela nau.
Ol i ken kisim bek yupela
long ples nogut.
39 Yupela i mas save,
mi wanpela tasol
mi God tru.
Na i no gat wanpela god olsem mi.
Mi save givim laip long ol man
na mi save rausim laip long ol.
Mi save bagarapim man
na mekim em i orait gen.
Na sapos mi laik mekim
wanpela samting,
i no gat wanpela man
inap pasim mi.
40 Yes, tru tumas,
mi tasol mi God
bilong i stap oltaim.
Na mi mekim
strongpela promis olsem,
41-42 Bai mi skelim stret
pasin bilong ol man.
Bai mi sapim bainat bilong mi
na em i sap moa
na i lait tumas.
Na bai mi kisim dispela bainat
na kilim ol birua bilong mi
na bagarapim ol man
i no laikim mi.
Bai mi sutim olgeta man
i laik pait long mi
na blut bilong ol
bai i ran i go daun
long ol spia bilong banara.
Na sapos sampela man
i no i dai long pait,
orait bai mi kilim ol tu.’
43 “Ol Ro 15.10, KTH 19.2 manmeri
bilong ol arapela kantri,
yupela i mas litimapim nem
bilong ol manmeri bilong God.
God i save bagarapim olgeta man
i save kilim i dai
ol manmeri bilong en.
Na em i save bekim rong
bilong ol birua.
Tasol em i mekim graun
bilong ol manmeri bilong en
i kamap klin tru
long ai bilong en.” Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
44 Moses wantaim Josua, pikinini bilong Nun, tupela i bin autim tok bilong dispela song, na ol Israel i harim.
Tok bilong God em i as tru bilong yupela i ken i stap gut
45 Moses i autim pinis dispela olgeta tok bilong God long ol manmeri, 46 orait na em i tok moa olsem, “Yupela i mas lukaut gut na bihainim olgeta dispela lo nau mi givim yupela. Na yupela i mas toksave long ol pikinini bilong yupela, olsem bai ol tu i ken bihainim olgeta tok bilong God oltaim. 47 Dispela tok bilong God i no toktok nating. Nogat. Em i as tru bilong yupela i ken i stap gut. Yupela i mas bihainim gut na bai yupela i stap longpela taim long graun long hapsait bilong wara Jordan, nau yupela i laik i go sindaun long en.”
Moses i no inap i go long kantri Kenan
48 Long Nam 27.12-14, Lo 3.23-27 dispela de tasol God i tokim Moses, 49 “Yu go long ol maunten Abarim long graun bilong Moap. Ol dispela maunten i stap klostu long wara Jordan, na taun Jeriko i stap long hapsait. Yu go antap long dispela maunten Nebo na lukluk i go long kantri Kenan nau mi laik givim long yupela ol Israel. 50 Na yu bai i dai antap long dispela maunten olsem brata bilong yu Aron i bin dai antap long maunten Hor, na yu tu bai i go i stap wantaim ol tumbuna bilong yu. 51 Yutupela i mas i dai, long wanem, yutupela i no bihainim gut tok bilong mi na yutupela i daunim nem bilong mi long ai bilong ol Israel taim yutupela i stap long Meriba, klostu long taun Kades, long ples wesan nating bilong Sen. 52 Olsem na yu ken lukim dispela graun, tasol yu no inap i go klostu long en. Na yu no inap i go insait long dispela graun nau mi givim long ol Israel.”

32:8: Ap 17.26

*32:8: Dispela tok i stap namel long tupela sta, em i no klia tumas long tok Hibru. Bipo yet ol man i bin tanim dispela tok long tok Grik, na ol i bin raitim narapela kain tok olsem, “Na em i makim wan wan ensel bilong lukautim ol wan wan kantri.” Planti saveman i ting dispela kain tok i bin i stap pastaim long tok Hibru tu, na bihain sampela man i bin senisim.

32:15: Ais 51.13

32:17: 1 Ko 10.20

32:21: Ro 10.19, 1 Ko 10.22

32:35: Ro 12.19, Hi 10.30

32:36: Sng 135.14

32:43: Ro 15.10, KTH 19.2

32:43: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

32:48: Nam 27.12-14, Lo 3.23-27