Song 135
Song bilong amamas long Bikpela
Litimapim nem
bilong Bikpela.
Yupela wokman bilong Bikpela,
yupela i mas litimapim
nem bilong en.
Yupela i save sanap insait
long banis bilong Bikpela,
long haus bilong God
bilong yumi.
Litimapim nem bilong en,
long wanem, em i save
mekim gut tru long yumi.
Em i save marimari long yumi,
olsem na yumi mas singim ol song
bilong litimapim nem bilong en.
Bikpela i bin makim Jekop
bilong em yet,
olsem na ol Israel
ol i lain bilong God stret.
 
Mi save Bikpela i gat biknem tru,
na em i antap
long olgeta giaman god.
Bikpela i laik mekim
wanem samting
long heven na long graun
na long solwara
na long as bilong solwara,
orait em i save mekim.
Em i save mekim ol klaut bilong ren
i kamap long olgeta hap graun,
na em i save mekim
lait bilong klaut
i kamap wantaim ren,
na em i save kirapim win
na salim i go nabaut.
 
Long Kis 12.29 Isip em i bin kilim i dai
ol nambawan pikinini
bilong ol Isip
na bilong ol abus bilong ol.
Na Kis 7.14—10.29 long Isip
em i wokim olkain mirakel
bilong mekim save long king
wantaim ol ofisa bilong en.
10 Bikpela i bagarapim planti kantri
na kilim i dai ol strongpela king.
11 Em Nam 21.21-35, Jos 12.7-24 i kilim Sihon,
king bilong ol Amor,
na Ok, king bilong Basan,
na olgeta king
bilong graun Kenan.
12 Na em i givim graun
bilong ol dispela king
long ol manmeri bilong en,
ol Israel.
 
13 Bikpela, oltaim ol manmeri
bai i save
yu yet yu God tru.
Na olgeta lain i kamap bihain,
ol tu bai i tingim yu.
 
14 Na Bikpela bai i marimari
long ol manmeri bilong en
na sori long ol dispela wokman
bilong en.
15 Ol Sng 115.4-8, KTH 9.20 arapela lain i bin wokim
ol giaman god bilong ol
long silva na gol.
Han bilong ol man yet
i bin wokim ol giaman god.
16 Ol dispela giaman god i gat maus,
tasol ol i no inap toktok.
Na ol i gat ai,
tasol ol i no inap lukim samting.
17 Na ol i gat yau,
tasol ol i no inap harim samting,
na ol i no inap pulim win.
18 Mi laik bai ol man
i bin wokim ol giaman god
na i save bilip
long ol dispela samting,
ol i ken kamap wankain
olsem ol dispela giaman god.
 
19 Yupela ol manmeri bilong Israel,
litimapim nem bilong Bikpela.
Yupela pris bilong Bikpela,
litimapim nem bilong en.
20 Yupela ol lain bilong Livai,
litimapim nem bilong Bikpela.
Yupela ol manmeri
i save pret long Bikpela,
litimapim nem bilong em.
21 Yupela ol manmeri
i stap long Saion,
em Jerusalem,
ples tru bilong Bikpela,
litimapim nem bilong em!

135:8: Kis 12.29

135:9: Kis 7.1410.29

135:11: Nam 21.21-35, Jos 12.7-24

135:15: Sng 115.4-8, KTH 9.20