Song 136
Song bilong tenkyu long God
Yumi 1 Sto 16.34, 2 Sto 5.13, 7.3, Esr 3.11, Sng 100.5, 106.1, 107.1, 118.1, Jer 33.11 mas tenkyu
long Bikpela,
long wanem, em i save
mekim gutpela pasin long yumi.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
Yumi tenkyu long Bikpela.
Em i winim olgeta giaman god.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
Yumi tenkyu long Bikpela.
Em i winim tru
olgeta bikman bilong graun.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
Em wanpela i save wokim
ol bikpela mirakel.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
 
Long Stt 1.1 save bilong em yet
em i wokim skai
na ol samting antap.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
Em Stt 1.2 i bin putim graun i stap antap
na ol wara i stap daunbilo.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
Em Stt 1.16 i bin wokim san na mun.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
Em i mekim san i bosim tulait.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
Em i mekim mun na ol sta
i bosim nait.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
10 Em Kis 12.29 i bin kilim
ol nambawan pikinini
bilong ol Isip.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
11 Em Kis 12.51 i bringim ol Israel i kam
na ol i lusim Isip.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
12 Long bikpela strong bilong em yet,
em i bringim ol i kam.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
13 Em Kis 14.21-29 i mekim,
na solwara Retsi i bruk tuhap.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
14 Em i go pas na bringim
ol manmeri bilong en i kam
na ol i brukim solwara.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
15 Em i mekim king bilong Isip
na ol soldia bilong en
i dring wara na i dai.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
16 Em Kis 13.18, 15.22 i go paslain
long ol manmeri bilong en
long ples drai.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
17 Em i bin kilim i dai
ol strongpela king.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
18 Na em i kilim ol king i gat biknem.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
19 Em Nam 21.21-30 i kilim Sihon,
king bilong ol Amor.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
20 Na Nam 21.31-35 em i kilim Ok,
king bilong Basan.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
21 Na em i givim graun
bilong ol dispela king
long ol manmeri bilong en.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
 
22 Em i givim dispela graun long Israel,
wokman bilong en.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
23 Taim ol birua i winim yumi,
em i tingting yet long yumi.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
24 Na em i kisim bek yumi
long han bilong ol birua.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
25 Em i save givim kaikai
long olgeta manmeri
na olgeta abus.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
26 Olsem na yumi mas tenkyu
long God bilong heven.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.

136:1: 1 Sto 16.34, 2 Sto 5.13, 7.3, Esr 3.11, Sng 100.5, 106.1, 107.1, 118.1, Jer 33.11

136:5: Stt 1.1

136:6: Stt 1.2

136:7: Stt 1.16

136:10: Kis 12.29

136:11: Kis 12.51

136:13: Kis 14.21-29

136:16: Kis 13.18, 15.22

136:19: Nam 21.21-30

136:20: Nam 21.31-35