Song 106
God i save mekim gutpela pasin long ol manmeri bilong en
Litimapim 1 Sto 16.34, 2 Sto 5.13, 7.3, Esr 3.11, Sng 100.5, 107.1, 118.1, 136.1, Jer 33.11 nem
bilong Bikpela!
Yumi mas tok tenkyu long em,
long wanem, pasin bilong en
i gutpela olgeta,
na oltaim
em i save laikim yumi tumas.
Husat inap long stori
long ol bikpela samting
em i bin mekim?
Na husat i ken litimapim
nem bilong en
inap long gutpela pasin bilong en?
Ol man i save bihainim tok
bilong en
na mekim stretpela pasin,
ol i ken amamas.
 
Bikpela, taim yu helpim
ol manmeri bilong yu,
yu mas tingting long mi.
Na taim yu kisim bek ol,
kisim bek mi tu.
Mi laik lukim ol manmeri bilong yu
i sindaun gut
na i kisim ol gutpela samting,
na mi laik amamas wantaim ol.
Mipela bai i amamas,
long wanem, mipela i stap
lain bilong yu.
Mipela i mekim sin pinis,
olsem bipo ol tumbuna i mekim.
Mipela i mekim
ol kain kain pasin nogut.
Long Kis 14.10-12 Isip ol tumbuna i no save gut
long ol bikpela wok yu bin mekim.
Yu bin helpim ol planti taim
na ol i save olsem yu laikim tru ol.
Tasol ol i lusim tingting long dispela,
na taim ol i kamap
long solwara Retsi
ol i bikhet long yu.
Tasol Bikpela i laik soim
bikpela strong bilong em long ol.
Olsem na em i kisim bek ol
na ol i no bagarap,
olsem em i bin promis long ol.
Em Kis 14.21-31 i tok strong long solwara Retsi
na solwara i kamap
olsem graun i drai.
Olsem na em i bringim
ol manmeri i go
na ol i brukim dispela solwara
olsem man i wokabaut
long graun i drai.
10 Em i kisim bek ol
long han bilong ol man
i birua long ol.
Em i helpim ol
na ol birua i no bagarapim ol.
11 Tasol wara i karamapim ol birua
na ol i dai pinis.
Na i no gat wanpela i stap laip.
12 Bikpela Kis 15.1-21 i mekim olsem,
na ol manmeri bilong en
ol i bilipim ol promis bilong en,
na ol i litimapim nem bilong en
long ol song bilong ol.
 
13 Tasol kwiktaim ol i lusim tingting
long ol samting
Bikpela i bin mekim.
Na ol i no kisim
tok bilong God pastaim. Nogat.
Ol i mekim ol samting
long tingting bilong ol yet.
14 Long Nam 11.4-34 ples drai, bel bilong ol
i kirap strong long kaikai,
na ol i traim God.
15 Ol i askim God long dispela samting
na em i givim ol,
tasol em i mekim bikpela sik tu
i kamap long ol.
 
16 Ol Nam 16.1-35 i stap long ples drai
na sampela man
i mangalim wok
bilong Moses wantaim Aron,
dispela tupela wokman
bilong Bikpela yet.
17 Orait bikpela hul
i kamap long graun
na Datan wantaim Abiram
na ol lain bilong tupela
ol i pundaun long hul
na graun i pas na karamapim ol.
18 Na paia i kam daun
long ol man i bihainim ol
na i kukim
dispela ol manmeri nogut.
 
19 Ol Kis 32.1-14 i stap long maunten Horep
na ol i wokim wanpela bulmakau
long gol,
na ol i lotu
long dispela giaman god.
20 Ol i kisim piksa bilong bulmakau
i save kaikai gras,
na ol i lotu long em.
Long dispela pasin
ol i daunim biknem bilong God.
21 God i bin mekim strongpela wok tru
long Isip,
na em i kisim bek ol Israel
long han bilong ol Isip.
Tasol ol Israel
i lusim tingting long em.
22 God i bin mekim
ol bikpela nambawan wok
long Isip
na long solwara Retsi em i mekim
ol samting i narakain tru,
na ol manmeri i kirap nogut tru.
23 Orait God i tok bai em i bagarapim
ol manmeri bilong en.
Tasol Moses,
dispela wokman God i bin makim,
em i sanap long ai bilong God,
na em i helpim ol Israel
na i pasim belhat bilong God,
na God i no bagarapim ol.
 
24 Na Nam 14.1-35 ol i no laikim
dispela gutpela graun,
long wanem, ol i no bilipim
promis bilong God.
25 Ol i stap long haus sel
na i tok kros long God,
na ol i no bihainim
tok bilong Bikpela.
26 Orait God i givim strongpela tok
long ol.
Em i tok olsem ol bai i dai
long ples drai i gat ston.
27 Na Wkp 26.33 bai em i rausim
ol tumbuna i kamap bihain,
bai ol i go i stap
namel long ol arapela lain,
na bai ol i dai
long ol arapela kantri.
28 Bihain Nam 25.1-13 ol i lotu
long ol giaman god Bal
long ples Peor,
na ol i kaikai ol ofa ol i givim
long ol dispela god i no gat laip.
29 Long dispela pasin
ol i mekim Bikpela i kros,
na em i salim bikpela sik nogut
i go long ol.
30 Tasol Finias i kirap na mekim save
long ol man i mekim rong
na bikpela sik i pinis.
31 Na inap long nau mipela i tingim
dispela stretpela pasin bilong em,
na bihain bihain
olgeta manmeri bai i tingim yet.
 
32 Ol Nam 20.2-13 Israel i stap long wara Meriba
na ol i mekim God i kros,
na Moses i kisim hevi
bilong asua bilong ol.
33 Ol i mekim Moses i bel nogut tru
na em i mekim tok i no stret.
 
34 Ol Het 2.1-3, 3.5-6 i no kilim i dai ol arapela lain
olsem Bikpela i tokim ol.
35 Tasol ol Israel i marit long ol haiden
na bihainim pasin nogut bilong ol.
36 Na ol i lotu long ol giaman god
na dispela i mekim God
i bagarapim ol.
37 Ol 2 Kin 17.17 i kilim ol pikinini man
na pikinini meri bilong ol
na ofaim long ol giaman god.
38 Ol Nam 35.33 i kilim ol pikinini man
na pikinini meri bilong ol yet.
Ol pikinini i no bin mekim rong,
tasol ol i kilim ol na givim ol
long ol giaman god bilong Kenan
olsem ofa.
Na blut bilong ol
i mekim graun i kamap doti
long ai bilong God.
39 Dispela pasin i mekim ol yet
i kamap doti long ai bilong God,
na ol i givim baksait long God
na ol i no bihainim em.
 
40 Orait Het 2.14-18 nau Bikpela i kros tru
long ol manmeri bilong em,
na em i no laikim ol moa.
41 Na em i lusim ol
na larim ol arapela lain i bosim ol.
Olsem na ol i stap aninit
long han bilong ol birua.
42 Ol birua i givim planti hevi long ol,
na ol i stap aninit tru
long strong bilong ol.
43 Planti taim Bikpela i helpim
ol manmeri bilong en,
tasol ol i bihainim laik
bilong ol yet
na ol i bikhet
na sakim tok bilong en,
na ol i mekim planti sin.
44 Tasol taim ol i beten long Bikpela,
em i harim beten bilong ol,
na em i sori long ol i stap nogut.
45 Em i sori tumas long ol
na i tingting bek
long kontrak bilong en.
Na em i senisim
tingting bilong en gen.
46 Em i kirapim tingting bilong ol birua
i bin kalabusim ol Israel
na ol i sori long ol Israel.
47 God, Bikpela bilong mipela,
nau yu mas kisim bek mipela.
Mipela i stap namel
long ol arapela lain manmeri,
tasol yu mas bungim mipela
na bringim mipela i kam bek
long graun bilong mipela.
Olsem bai mipela i ken tingting
long biknem bilong yu
na tenkyu long yu.
Na mipela i ken amamas
long litimapim nem bilong yu.
 
48 Yumi litimapim nem bilong God,
Bikpela bilong yumi Israel,
nau na olgeta taim bihain.
Na olgeta manmeri i mas tok,
“I tru.”
Litimapim nem bilong Bikpela!
Buk 5
(Song 107-150)

106:1: 1 Sto 16.34, 2 Sto 5.13, 7.3, Esr 3.11, Sng 100.5, 107.1, 118.1, 136.1, Jer 33.11

106:7: Kis 14.10-12

106:9: Kis 14.21-31

106:12: Kis 15.1-21

106:14: Nam 11.4-34

106:16: Nam 16.1-35

106:19: Kis 32.1-14

106:24: Nam 14.1-35

106:27: Wkp 26.33

106:28: Nam 25.1-13

106:32: Nam 20.2-13

106:34: Het 2.1-3, 3.5-6

106:37: 2 Kin 17.17

106:38: Nam 35.33

106:40: Het 2.14-18