Sapta 2
Ensel bilong Bikpela i go long ples Bokim
(Josua 24.29-31)
Ensel bilong Bikpela i lusim taun Gilgal na i go long ples Bokim. Na em i tokim ol Israel olsem, “Mi bin kisim yupela long Isip na bringim yupela i kam long dispela graun mi bin promis long ol tumbuna bilong yupela long givim long yupela. Na mi tok, bai mi no ken brukim dispela kontrak mi bin mekim wantaim yupela. Olsem Kis 34.12-13, Lo 7.2-5 na mi tambuim yupela tru long mekim wanpela kontrak wantaim ol manmeri i stap long dispela hap graun na mi tokim yupela long brukim ol alta bilong ol. Mi bin tok olsem, tasol yupela i no bin bihainim tok bilong mi. Nogat. Yupela i bin mekim narapela kain pasin olgeta. Olsem Kis 34.12, Lo 7.16, Jos 23.13, Sng 106.36 na mi tokim yupela nau, bai mi no inap i go paslain long yupela na rausim ol dispela man taim yupela i laik i go insait long graun bilong ol. Nogat. Bai ol dispela lain i stap olsem hul long graun bilong mekim yupela i pundaun na lusim stretpela rot. Na ol god bilong ol bai i traim bilip bilong yupela nogut tru.” Taim olgeta manmeri bilong Israel i harim pinis ol dispela tok bilong ensel, ol i krai nogut tru. Olsem na ol i kolim dispela ples Bokim.* Long tok Hibru nem Bokim i wankain olsem dispela tok, “Ol lain bilong krai.” Na ol i mekim ofa long God long dispela ples.
Josua i dai
Josua i tokim ol Israel long ol i ken i go, na ol i go kisim hap graun ol i bin makim bilong ol wan wan, na ol i sindaun long en. Taim Josua i stap yet ol Israel i lotu long Bikpela. Na bihain long Josua i dai ol i lotu yet long Bikpela. Ol i mekim olsem inap ol lida i bin lukim ol samting Bikpela i bin mekim bilong helpim ol Israel ol tu i dai. Josua, pikinini bilong Nun na wokman bilong Bikpela, em i gat 110 krismas na em i dai. Orait Jos 19.49-50 ol i planim em long taun Timnat Sera. Dispela em i hap graun bilong em yet i stap long ples maunten bilong Efraim, long hap not bilong maunten Gas. 10 Ol wanlain bilong Josua tu i dai pinis, na nupela lain manmeri i kamap. Dispela nupela lain i lusim tingting long Bikpela na ol samting em i bin mekim bilong helpim ol Israel.
Ol Israel i no moa lotu long Bikpela
11 Orait ol Israel i lotu long ol giaman god Bal na ol i mekim pasin nogut long ai bilong Bikpela. 12 Ol i no moa lotu long Bikpela, em God bilong ol tumbuna bilong ol, em God i bin kisim ol long Isip na bringim ol i kam. Nau ol i kirap lotu long ol giaman god bilong ol pipel i stap nabaut long ol. Ol Israel i brukim skru bilong ol na mekim lotu long ol dispela giaman god, na ol i mekim Bikpela i belhat long ol. 13 Ol i no moa lotu long Bikpela. Ol i lotu long ol Bal na long ol god meri Astarte. 14 Na Jos 7.12, 2 Kin 17.20, Sng 44.12, Ais 50.1 Bikpela i kros nogut tru na em i larim ol man bilong pait na stil i kam pait long ol Israel na stilim ol samting bilong ol. Na Bikpela i larim ol birua i stap nabaut long ol i winim ol. Na ol Israel i no inap sanap strong na pait. 15 Olgeta taim ol i go long pait, Bikpela i no helpim ol liklik. Bikpela i mekim olsem em i bin tok em bai i mekim, na ol Israel i stap nogut tru.
16 Nau Bikpela i givim ol Israel sampela strongpela hetman. Ol dispela hetman i helpim ol Israel na kisim bek ol long han bilong ol man bilong pait na stil. 17 Tasol ol manmeri i no harim tok bilong ol hetman. Ol i givim baksait long Bikpela na ol i lotu long ol giaman god. Ol tumbuna bilong ol i bin bihainim tok bilong God, tasol ol dispela lain pikinini ol i no moa mekim olsem. 18 Olgeta taim Bikpela i makim wanpela hetman bilong lukautim ol Israel, em i save sambai long dispela hetman inap em i dai. Olsem na wan wan hetman i bin i gat strong bilong helpim ol Israel i daunim ol birua bilong ol. Bikpela i marimari long ol Israel, long wanem, ol i krai long pen na hevi bilong ol. 19 Tasol taim wanpela hetman i dai pinis, ol manmeri i save tanim i go bek gen long olpela pasin bilong ol. Na pasin nogut bilong ol i winim pasin nogut bilong ol lain i bin i go pas long ol. Ol i save bihainim ol arapela god na ol i lotu long ol. Ol i strong tru long bihainim pasin nogut bilong ol yet.
20 Orait Bikpela i kros nogut tru long ol Israel, na em i tok olsem, “Ol dispela manmeri i brukim dispela kontrak mi tokim ol tumbuna bilong ol long bihainim. Ol i no bihainim tok bilong mi, 21 olsem na bai mi no ken rausim ol dispela arapela lain pipel, em Josua i no bin kisim graun bilong ol yet long taim em i dai. 22 Na bai mi mekim ol dispela pipel i traim bilip bilong ol Israel na bai mi lukim, ol Israel bai i bihainim tok bilong mi olsem ol tumbuna bilong ol i bin mekim, o nogat.” 23 Olsem na Bikpela i larim ol dispela arapela lain pipel i stap long graun bilong ol Israel. Bipo em i no bin larim Josua i winim ol, na nau tu Bikpela i no rausim ol kwiktaim.

2:2: Kis 34.12-13, Lo 7.2-5

2:3: Kis 34.12, Lo 7.16, Jos 23.13, Sng 106.36

*2:5: Long tok Hibru nem Bokim i wankain olsem dispela tok, “Ol lain bilong krai.”

2:9: Jos 19.49-50

2:14: Jos 7.12, 2 Kin 17.20, Sng 44.12, Ais 50.1