Sapta 50
Na Bikpela i tokim ol manmeri bilong Israel olsem, “Taun Jerusalem em i olsem mama bilong yupela. Yupela i ting mi bin givim baksait olgeta long en olsem man i save katim marit na rausim meri bilong en i go olgeta, a? Sapos yupela i ting olsem, orait we stap pepa i gat tok olsem, mi bin rausim em olgeta? Na tu, mi no gat dinau long wanpela man. Olsem na bilong wanem yupela i ting olsem, mi bin salim yupela ol pikinini bilong mi olsem wokboi nating long ol arapela man, bilong mi ken kisim mani bilong stretim dispela dinau? Nogat tru. Ol planti sin bilong yupela tasol i mekim mi i belhat, na mi bin givim baksait long Jerusalem na mi bin putim yupela long han bilong ol arapela man.
“Taim Stt 18.14, Nam 11.23, Ais 59.1 mi bin kam painim yupela, bilong wanem mi no lukim wanpela man i stap? Na taim mi bin singautim yupela, bilong wanem yupela i no bekim singaut bilong mi? Yupela i ting mi no gat strong bilong kisim bek yupela, a? Mi inap tok, na solwara bai i drai olgeta. Mi inap tok na ol bikpela wara bai i kamap ples wesan nating. Na ol pis bai i dai na sting. Na tu mi inap mekim skai i blak nogut tru, olsem em i putim klos bilong sori long man i dai pinis.”
Ol man i mekim nogut long wokman bilong Bikpela
God, Bikpela i bin skulim mi long gutpela pasin bilong toktok, olsem na mi inap mekim gutpela tok bilong strongim bel bilong ol manmeri i no gat strong. Olgeta moning em i save mekim mi i laikim tumas long harim ol nupela samting em i laik skulim mi long en. Bikpela i opim yau bilong mi long harim tok bilong em, na mi no bikhet long em na mi no surik long wok em i laik givim mi. Mi Mt 26.67, Mk 14.65 bin larim ol man i paitim baksait bilong mi long kanda na kamautim mausgras bilong mi. Na taim ol i tok nogut long mi na spetim pes bilong mi, mi no bin haitim pes bilong mi long ol.
Tasol Ese 3.8-9 tok nogut bilong ol i no inap daunim mi, long wanem, God, Bikpela i save helpim mi. Olsem na mi strongim mi yet na mekim wok bilong mi. Mi save olsem bai mi no inap sem long dispela wok mi mekim. God Ro 8.33-34 i stap klostu, na em bai i tok, mi no gat rong. Ating wanpela man i laik kotim mi, a? Orait em i ken bringim mi i go long kot, na em i ken autim tok bilong kotim mi. God, Jop 13.28, Sng 102.26, Ais 51.6-8 Bikpela i save helpim mi, olsem na husat inap tok, mi gat rong? Olgeta lain i sutim tok long mi, bai ol i lus na bagarap olsem laplap ol binatang i kaikaim na pinisim olgeta.
10 Yupela ol lain i save aninit long Bikpela na bihainim tok bilong wokman bilong en, yupela i no ken pret. Maski yupela i wokabaut long tudak na yupela i no gat lait, yupela i mas bilip long God, Bikpela i was long yupela na em bai i helpim yupela. 11 Tasol yupela ol lain i no save bilip long Bikpela, na i save laitim ol paia bilong yupela yet, bilong soim rot long yupela long ples tudak, yupela i ken i go het long bihainim dispela pasin. Tasol Bikpela i makim pinis ples yupela bai i go i stap long en, em ples bilong bikpela pen.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain.

50:2: Stt 18.14, Nam 11.23, Ais 59.1

50:6: Mt 26.67, Mk 14.65

50:7: Ese 3.8-9

50:8: Ro 8.33-34

50:9: Jop 13.28, Sng 102.26, Ais 51.6-8

*50:11: Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain.