Sapta 49
Wokman bilong Bikpela bai i stap olsem lait bilong olgeta kantri
Yupela Jer 1.5 ol manmeri bilong ol kantri i stap klostu na i stap longwe, yupela harim tok bilong mi. Taim mama i no karim mi yet, Bikpela i bin makim mi pinis na givim nem long mi. Na Hi 4.12, KTH 1.16 em i redim mi bai mi inap toktok gut na ol tok bilong mi inap sutim tru bel bilong ol manmeri, olsem bainat i sap tru. Em i bin haitim mi gut long han bilong en. Na em i redim mi olsem spia i sap moa na em i putim mi i stap. Na em i tokim mi olsem, “Israel, yu wokman bilong mi. Long yu tasol, bai mi soim strong na biknem bilong mi long olgeta manmeri.”
Tasol mi tok long mi yet olsem, “Mi wok hat tru na mi pinisim olgeta strong bilong mi. Tasol i no gat kaikai i kamap na hatwok bilong mi i lus nating.” Tasol maski, Bikpela i save long ol wok mi mekim, na em bai i givim mi pe bilong dispela wok.
Bikpela i bin makim mi long bel bilong mama, bilong mi bai i stap wokman bilong en. Na em i bin tok long mi bai i bungim ol Israel na bringim ol i kam bek long en, long wanem, God, Bikpela bilong mi i givim biknem long mi na em yet i strong bilong mi. Na nau Bikpela i tokim mi olsem, Ais 42.6, Lu 2.32, Ap 13.47, 26.23 “Pastaim mi bin givim yu wok bilong kirapim gen ol lain Israel i stap yet, bai ol i ken kamap strong gen. Tasol dispela wok i no bikpela tumas long yu bai i stap wokman bilong mi. Bai mi mekim yu i kamap olsem lait bilong olgeta kantri, na bai yu helpim ol manmeri long olgeta hap bilong graun na bai mi kisim bek ol.”
God, Bikpela bilong Israel, em God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta, na em man bilong sambai long ol Israel na helpim ol, em i mekim dispela tok long wokman bilong en. Em dispela man ol arapela manmeri i no save laikim na ol manmeri bilong ol arapela kantri i lukim em olsem samting nogut tru,* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Tasol bipo yet sampela man i bin tanim tok bilong dispela buk long tok Grik, na dispela tok i bihainim tok i stap nau long tok Grik. na em i stap olsem wokboi nating bilong ol bikman. Bikpela i tok olsem, “Ol king bai i lukim yu na bai ol i sanap, na ol bikman bai i putim pes bilong ol i go daun long graun, bilong givim biknem long yu. Ol bai i mekim olsem, long wanem, mi God, Bikpela bilong Israel, mi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta, mi bin makim yu bilong mekim wok bilong mi, na mi no save brukim ol promis bilong mi.”
Bikpela 2 Ko 6.2 i tokim wokman bilong en olsem, “Mi yet mi bin makim taim bilong kisim bek yu na mekim gut long yu, na long dispela taim stret mi bin harim krai bilong yu na helpim yu. Na mi bin lukautim yu gut, na long yu tasol bai mi mekim kontrak wantaim olgeta manmeri bilong graun. Na bai mi mekim kantri Israel i kamap gutpela gen, na ol lain bilong Israel bai i sindaun gen long dispela graun bilong ol nau em i stap nating. Na bai mi tokim ol man i stap long kalabus na long ples tudak olsem, ‘Kam. Yupela lusim kalabus na kamap fri.’
“Na bai ol i lusim kalabus na i kam bek long graun bilong ol. Taim ol i wokabaut long rot na long ol ples maunten, bai ol i gat planti kaikai. 10 Bai Sng 121.6, Ais 33.16, 35.7, KTH 7.16-17 ol i no sot long kaikai na wara, na hatpela san na win bai i no inap kukim skin bilong ol. Long wanem, man bilong marimari long ol bai i lukautim ol gut, olsem wasman bilong sipsip i bringim ol lain sipsip i go long ol ples i gat planti gras na gutpela wara.
11 “Bai mi brukim na stretim ol maunten mi bin wokim, na bai mi mekim bikrot bilong mi i kamap. 12 Orait na ol manmeri bilong mi bai i kam long ol ples i stap longwe, long hap not na long hap san i go daun. Na bai ol i kam tu long hap bilong taun Aswan.” Tok Hibru i tok long “Sinim”, tasol yumi no save dispela ples i stap we tru. Planti man i ting profet i bin tok long taun Aswan, em wanpela taun i stap long hap saut bilong kantri Isip.
13 Skai, yu singim song bilong amamas. Na graun, yu amamas na bikmaus. Na yupela ol maunten tu, yupela kirapim ol song bilong amamas. Long wanem, Bikpela i marimari pinis long ol manmeri bilong en. Ol i bin karim planti hevi tumas, tasol nau Bikpela i mekim gut long ol na bai ol i stap bel isi gen.
Bikpela i bringim ol manmeri i kam bek long taun Jerusalem
14 Ol manmeri bilong Jerusalem i tok olsem, “Bikpela i givim baksait long yumi, na em i lusim tingting olgeta long yumi.” 15 Tasol Mal 3.17, Mt 7.11, Ro 11.29 Bikpela i bekim tok bilong ol olsem, “Ating wanpela mama inap lusim tingting long pikinini em yet i bin karim na em i no sori long dispela pikinini em i bin givim susu long en, a? Ating wanpela mama inap mekim olsem, tasol mi no inap tru lusim tingting long yupela. Nogat tru. 16 Jerusalem, Kis 13.9, Sol 8.6 mi no inap lusim tingting long yu. Mi wokim pinis piksa bilong yu na raitim nem bilong yu insait long tupela han bilong mi. Na oltaim mi save lukim na tingting long yu. 17 Ol pikinini bilong yu i kam bek nau, na ol dispela lain i bin bagarapim yu, bai ol i lusim yu na ranawe. 18 Yu mas apim het bilong yu na lukluk nabaut, na bai yu lukim ol pikinini bilong yu i bung wantaim na ol i kam long yu. Mi Bikpela, mi save stap oltaim, mi tok tru tumas, bai yu amamas moa yet long ol, olsem meri i laik marit i save amamas long putim ol naispela bilas.
19 “Yes, yu bin bagarap olgeta na i stap nating. Tasol nau ol dispela pikinini bai i kam pulap tru long yu na bai graun bilong yu i no inap long ol. Na ol lain i bin bagarapim yu, bai ol i stap longwe tru long yu. 20 Na ol dispela lain pikinini bilong yu i bin kamap long taim ol manmeri bilong yu i stap kalabus long longwe ples, ol bai i tokim yu olsem, ‘Dispela graun i liklik tru. Mipela i laikim bikpela hap graun long i stap long en.’ 21 Na bai yu tok olsem long yu yet, ‘Husat i givim mi olgeta dispela pikinini? Ol pikinini bilong mi i bin lus na mi no inap karim pikinini moa. Ol birua i bin kalabusim mi na karim mi i go. Husat tru i karim ol dispela pikinini na lukautim ol i go inap ol i bikpela? Mi bin i stap wanpis, tasol ol dispela pikinini, ol i kam long wanem hap?’ ”
22 God, Bikpela i tokim taun Jerusalem olsem, “Bai mi sanapim wanpela mak, na bai mi apim han bilong mi tu olsem mak na bai ol manmeri bilong ol arapela kantri i lukim na karim ol pikinini bilong yu i kam bek. Ol bai i putim ol pikinini bilong yu long sol bilong ol na long bros bilong ol, na karim ol i kam. 23 Ol king na ol kwin bai i lukautim ol pikinini bilong yu olsem ol papa na mama bilong ol. Ol bai i brukim skru na putim het bilong ol i go daun long graun klostu long lek bilong yu, bilong givim biknem long yu. Na bai yu save olsem, mi tasol mi Bikpela. Ol manmeri i bilip long mi na i wet long mi i helpim ol, ol bai i no inap wet nating.”
24 Sapos ol strongpela birua i kam pait na kalabusim ol lain bilong wanpela man na kisim ol gutpela samting bilong en, ating em inap kisim bek ol lain bilong en wantaim ol dispela samting, a? 25 Tasol Bikpela i tokim Jerusalem olsem, “Tru tumas bai mi kisim bek ol lain bilong yu na ol gutpela samting bilong yu long han bilong ol strongpela birua na bilong ol king nogut. Bai mi bekim pait long ol man i pait long yu, na bai mi kisim bek ol pikinini bilong yu. 26 Na bai mi mekim ol birua bilong yu i pait namel long ol yet. Bai ol i mekim save kilim ol yet, olsem ol man i dring wain na i spak nogut tru. Na bai olgeta manmeri bilong graun i lukim dispela samting mi mekim, na bai ol i save olsem, mi tasol mi Bikpela. Mi God bilong kisim bek ol manmeri bilong mi, mi God bilong sambai long yu na helpim yu, mi strongpela God bilong ol lain bilong Jekop.”

49:1: Jer 1.5

49:2: Hi 4.12, KTH 1.16

49:6: Ais 42.6, Lu 2.32, Ap 13.47, 26.23

*49:7: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Tasol bipo yet sampela man i bin tanim tok bilong dispela buk long tok Grik, na dispela tok i bihainim tok i stap nau long tok Grik.

49:8: 2 Ko 6.2

49:10: Sng 121.6, Ais 33.16, 35.7, KTH 7.16-17

49:12: Tok Hibru i tok long “Sinim”, tasol yumi no save dispela ples i stap we tru. Planti man i ting profet i bin tok long taun Aswan, em wanpela taun i stap long hap saut bilong kantri Isip.

49:15: Mal 3.17, Mt 7.11, Ro 11.29

49:16: Kis 13.9, Sol 8.6