Sapta 42
Tok bilong wokman bilong Bikpela
Bikpela Ais 43.10, Mt 3.17, 17.5, Mk 1.11, Lu 3.22, 9.35, Jo 3.34, Ef 1.6 Mt 12.18-21 i tok olsem, “Dispela em i wokman bilong mi. Oltaim mi save strongim em. Mi yet mi bin makim em, na oltaim mi amamas moa yet long em. Mi putim pinis spirit bilong mi long em, na em bai i bringim stretpela pasin tasol long olgeta lain manmeri bilong graun. Em bai i no singaut bikmaus long taim em i toktok. Na em bai i no sanap long ol rot na toktok. Pitpit i no gat strong na i laik bruk, em bai i no brukim olgeta. Na em bai i no mekim i dai lam i no lait gut. Em bai i mekim stretpela pasin i kamap strong. Na em bai i no inap bel hevi na larim ol hevi i daunim em. Em bai i wok strong, inap em i mekim stretpela pasin i win na i stap strong long olgeta hap bilong graun. Ol manmeri bilong ol longwe ples i wet i stap long em i ken skulim ol long gutpela pasin bilong sindaun.”
God, Ap 17.24-25 Bikpela i bin wokim skai na graun na putim i stap long ples bilong ol. Na em i mekim graun i kamapim ol kain kain diwai na gras samting. Em i givim win bilong laip long ol manmeri bilong graun. Dispela God i tokim wokman bilong en olsem, “Mi Ais 49.6, Lu 2.32, Ap 13.47, 26.23 Bikpela yet, mi bin singautim yu long soim stretpela pasin bilong mi. Bai mi sambai long yu na was gut tru long yu. Long yu tasol, bai mi mekim kontrak wantaim olgeta manmeri bilong graun. Na bai mi mekim yu i stap olsem lait bilong ol. Bai Ais 61.1, Lu 4.18, Hi 2.14-15 yu mekim ol aipas i lukluk gen. Na bai yu helpim ol man i stap long kalabus na long ples tudak, na mekim ol i kamap fri.
“Mi Ais 48.11 tasol mi Bikpela. Bikpela, em nem bilong mi, na yupela i mas givim biknem long mi wanpela tasol. Yupela i no ken litimapim nem bilong ol giaman god, em ol man yet i wokim. Yupela lukim. Ol samting bipo mi tok long ol bai i kamap, nau ol i kamap pinis. Na nau bai mi tokim yupela long ol arapela samting bai i kamap bihain, olsem bai yupela i ken save long ol long taim ol i no kamap yet.”
Olgeta manmeri i mas litimapim nem bilong Bikpela
10 Yupela olgeta manmeri bilong graun, yupela i mas singim nupela song bilong litimapim nem bilong Bikpela. Yupela ol man i raun long sip na yupela ol abus bilong solwara, yupela i mas litimapim nem bilong em. Yupela ol manmeri bilong ol kantri i stap longwe, yupela i mas singim nupela song. 11 Yupela ol manmeri bilong ol taun i stap long ples drai, na yupela ol manmeri bilong lain Kedar, yupela i mas singaut strong na litimapim nem bilong em. Na yupela ol manmeri bilong taun Sela, yupela i mas i go antap long ol maunten na singaut wantaim amamas. 12 Yupela ol manmeri i stap klostu na yupela ol manmeri i stap longwe, yupela olgeta i mas litimapim nem bilong Bikpela na givim biknem long em.
13 Bikpela i olsem strongpela soldia, na nau em i go bilong pait. Em i singaut bikmaus na mekim ol pasin ol soldia i save mekim bilong kirapim belhat bilong en na redi long pait. Em i pait long ol birua bilong en na i winim ol tru. 14 Bikpela i tok olsem, “Longtaim tru mi pasim maus na mi stap isi. Mi pasim belhat bilong mi na mi no mekim wanpela samting. Tasol nau mi krai strong olsem meri i krai long taim em i pilim pen bilong karim pikinini. Mi sotwin na mi pulim win strong. 15 Na bai mi bagarapim ol maunten, na mekim ol gras na diwai i drai. Na bai mi mekim ol bikpela wara wantaim ol raunwara i drai olgeta. 16 Bai Sng 18.28, Ais 40.31, Mt 3.3, Mk 1.3, Lu 3.5, Jo 1.23 mi bringim ol manmeri bilong mi i kam long rot ol i no bin wokabaut long en bipo. Nau ol i aipas na i stap long tudak, tasol bai mi rausim tudak na givim lait long ol. Na bai mi stretim ol ples nogut na mekim ol i kamap stretpela ples, bilong ol manmeri bilong mi i ken wokabaut long ol. Bai mi mekim ol dispela samting i kamap tru, olsem mi bin tok long mekim. Na bai mi no lusim tingting long wanpela samting. 17 Tasol bai mi rausim ol manmeri i save lotu long ol piksa bilong ol giaman god na tok olsem ol dispela samting i god bilong ol. Na bai ol i sem nogut tru.”
Ol Israel i stap olsem ol yaupas na aipas
18 Bikpela i tok olsem, “Yupela Israel i yaupas na aipas tru. Yupela i mas opim yau na harim tok na opim ai na lukluk. 19 Yupela i stap olsem wokman bilong mi na mi bin makim* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. yupela bilong bringim tok bilong mi. Tasol yupela i kamap yaupas na aipas tru na i winim tru ol yaupas na aipas man. 20 Yupela i bin lukim planti samting na harim planti tok, tasol yupela i no bin lukluk gut long ol dispela samting na putim yau gut long ol dispela tok.”
21 Bikpela i save mekim stretpela pasin tasol, olsem na em i bin givim lo bilong en long yupela, bai ol arapela i ken lukim na save olsem, dispela lo em i gutpela moa yet na i nambawan tru. 22 Tasol nau yupela ol Israel i stap nogut tru. Ol birua i bin kam bagarapim yupela na stilim ol samting bilong yupela na karim i go. Na ol i karim yupela tu i go na ol i kalabusim yupela i stap long ol haus na long ol hul. Na i no gat man bilong kisim bek yupela long han bilong ol.
23 Orait husat namel long yupela inap putim yau long dispela tok? Stat long nau, yupela i mas harim gut tok bilong mi. 24 Husat i mekim na ol birua i kam bagarapim na stilim ol samting bilong yumi ol Israel? Em Bikpela tasol. Long wanem, yumi bin givim baksait long em na mekim sin. Yumi no bin wokabaut stret long pasin em i laikim, na yumi bin sakim ol lo bilong en. 25 Olsem na em i salim ol birua i kam pait long yumi, bilong mekim yumi i pilim belhat bilong en. Belhat bilong en i olsem paia, na i kukim tru Israel. Tasol yumi no kisim save long dispela na senisim pasin bilong yumi.

42:1: Ais 43.10, Mt 3.17, 17.5, Mk 1.11, Lu 3.22, 9.35, Jo 3.34, Ef 1.6

42:1: Mt 12.18-21

42:5: Ap 17.24-25

42:6: Ais 49.6, Lu 2.32, Ap 13.47, 26.23

42:7: Ais 61.1, Lu 4.18, Hi 2.14-15

42:8: Ais 48.11

42:16: Sng 18.28, Ais 40.31, Mt 3.3, Mk 1.3, Lu 3.5, Jo 1.23

*42:19: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.