Sapta 3
Jon Bilong Baptais i autim tok
(Matyu 3.1-12 na Mak 1.2-8 na Jon 1.19-28)
Long namba 15 yia bilong Sisar Taiberius i stap king bilong Rom, Pontius Pailat em i stap namba wan gavman bilong distrik Judia. Long dispela taim Herot i bosim distrik Galili. Na brata bilong en Filip i bosim distrik Ituria na Trakonitis, na Lisanias i bosim distrik Abilene. Na Lu 1.80 Anas tupela Kaiafas i stap hetpris. Long dispela taim Jon, pikinini bilong Sekaraia, em i stap long ples i no gat man, na God i givim tok bilong em long Jon. Olsem Ap 13.24, 19.4 na Jon i go long olgeta hap i stap klostu long wara Jordan, na em i autim tok long ol manmeri i mas tanim bel na kisim baptais, na bai God i lusim sin bilong ol. Dispela Ais 40.3-5 samting i kamap olsem tok i stap long buk bilong profet Aisaia, “Long ples i no gat man, maus bilong wanpela man i singaut olsem, ‘Redim rot bilong Bikpela. Stretim ol rot bilong en. Pulapim olgeta ples daun, na brukim olgeta maunten i go daun. Olgeta rot i krungut, ol i mas wokim i kamap stret. Na olgeta rot i no gutpela, ol i mas stretim gut. Na Sng 98.2, Ais 52.10 olgeta manmeri bilong graun bai i lukim wok God i mekim bilong kisim bek yumi.’ ”
Planti Mt 12.34, 23.33 lain manmeri ol i kam bilong kisim baptais long han bilong Jon, na em i tokim ol olsem, “Yupela pikinini bilong snek nogut, God i belhat long yupela na em bai i mekim save long yupela. Husat i tokim yupela na yupela i laik ranawe na abrusim dispela taim nogut i laik kamap long yupela? Sapos Jo 8.33, 8.39 yupela i tanim bel tru, orait pasin bilong yupela i mas soim olsem yupela i tanim bel pinis. Na maski toktok long yupela yet olsem, ‘Abraham em i tumbuna papa bilong mipela.’ Mi tokim yupela, God inap mekim ol dispela ston hia i kamap ol lain tumbuna pikinini bilong Abraham. Tamiok Mt 7.19 i stap pinis long as bilong diwai, na olgeta diwai i no save karim gutpela kaikai, em bai ol i katim na tromoi i go long paia.”
10 Ol Ap 2.37 manmeri i harim tok bilong Jon, na ol i askim em olsem, “Bai mipela i mekim wanem?” 11 Na Lu 11.41, 2 Ko 8.14, Je 2.15-16, 1 Jo 3.17 em i bekim tok olsem long ol, “Man i gat tupela siot, em i mas givim wanpela long man i no gat. Na man i gat kaikai, em tu i mas mekim wankain pasin.” 12 Sampela Mt 21.32, Lu 7.29 man bilong kisim takis ol tu i kam bilong kisim baptais. Na ol i askim em, “Tisa, bai mipela i mekim wanem?” 13 Na em i tokim ol olsem, “Yupela i mas kisim takismani inap olsem gavman i tokim yupela, na yupela i no ken pulim sampela moa.” 14 Sampela Kis 23.1, Wkp 19.11 soldia tu i askim em, “Na bai mipela i mekim wanem?” Na em i bekim tok bilong ol olsem, “Yupela i no ken mekim nogut long ol arapela man na stilim mani bilong ol. Na yupela i no ken mekim kot giaman long ol bilong pulim mani bilong ol. Yupela i mas ting olsem pe bilong yupela em inap long yupela.”
15 Ol manmeri i lukim ol dispela samting na bel bilong ol i kirap na ol i tingting planti olsem, “Ating Jon em i dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en?” 16 Olsem Mt 3.11, Ap 13.25 na Jon i bekim tok olsem long ol, “Mi save baptaisim yupela long wara. Tasol bihain bai wanpela man i kam, na strong bilong en i winim strong bilong mi. Mi no gutpela man inap long mi lusim string i pasim su bilong en. Em bai i baptaisim yupela long Holi Spirit na long paia. 17 Em Mai 4.12, Mt 13.30 bai i kam olsem man i holim savol long han bilong en, bilong rausim olgeta pipia i stap long wit bilong en. Na em bai i bungim wit long haus wit bilong en. Tasol pipia em bai i kukim long paia i no save dai.”
18 Jon i mekim planti arapela tok tu bilong sutim bel bilong ol manmeri, na long dispela pasin em i wok long autim gutnius long ol.
Herot i kalabusim Jon
19 Jon Mt 14.3-4, Mk 6.17-18 i bin krosim Herot, em namba wan gavman bilong ol, long rong em i bin mekim long Herodias, em meri bilong brata bilong Herot, na long olgeta arapela pasin nogut Herot i bin mekim tu. 20 Olsem na Herot i skruim wanpela rong moa long dispela olgeta rong em i bin mekim. Em i putim Jon long kalabus.
Jon i baptaisim Jisas
(Matyu 3.13-17 na Mak 1.9-11)
21 Taim Jo 1.32 olgeta manmeri i kisim baptais, Jisas tu i kisim baptais. Em i kisim baptais pinis, orait em i beten i stap, na heven i op, 22 na Stt 22.2, Sng 2.7, Ais 42.1, Mt 3.17, 17.5, Mk 1.11, Lu 9.35, Jo 1.32 Holi Spirit i kam daun long em. Holi Spirit i kamap olsem wanpela bilong ol dispela kain pisin ol i kolim balus, na ol i lukim em i stap antap long het bilong Jisas. Na long heven wanpela maus i singaut olsem, “Yu Pikinini bilong mi. Mi laikim yu tumas. Bel bilong mi em i amamas long yu.”
Nem bilong ol lain tumbuna bilong Jisas
(Matyu 1.1-17)
23 Taim Lu 4.22, Jo 6.42 Jisas i kirapim wok bilong en, em i gat samting olsem 30 krismas. Na ol manmeri i ting em i pikinini bilong Josep. Josep em i pikinini bilong Heli. 24 Na Heli em i pikinini bilong Matat. Na Matat em i pikinini bilong Livai. Na Livai em i pikinini bilong Melki. Na Melki em i pikinini bilong Janai. Na Janai em i pikinini bilong Josep. 25 Na Josep em i pikinini bilong Matatias. Na Matatias em i pikinini bilong Amos. Na Amos em i pikinini bilong Nahum. Na Nahum em i pikinini bilong Esli. Na Esli em i pikinini bilong Nagai. 26 Na Nagai em i pikinini bilong Mat. Na Mat em i pikinini bilong Matatias. Na Matatias em i pikinini bilong Semen. Na Semen em i pikinini bilong Josek. Na Josek em i pikinini bilong Joda. 27 Na 1 Sto 3.17-19, Esr 3.2 Joda em i pikinini bilong Joanan. Na Joanan em i pikinini bilong Resa. Na Resa em i pikinini bilong Serubabel. Na Serubabel em i pikinini bilong Sealtiel. Na Sealtiel em i pikinini bilong Neri. 28 Na Neri em i pikinini bilong Melki. Na Melki em i pikinini bilong Adi. Na Adi em i pikinini bilong Kosam. Na Kosam em i pikinini bilong Elmadam. Na Elmadam em i pikinini bilong Er. 29 Na Er em i pikinini bilong Josua. Na Josua em i pikinini bilong Elieser. Na Elieser em i pikinini bilong Jorim. Na Jorim em i pikinini bilong Matat. Na Matat em i pikinini bilong Livai. 30 Na Livai em i pikinini bilong Simeon. Na Simeon em i pikinini bilong Juda. Na Juda em i pikinini bilong Josep. Na Josep em i pikinini bilong Jonam. Na Jonam em i pikinini bilong Eliakim. 31 Na 2 Sml 5.14 Eliakim em i pikinini bilong Melea. Na Melea em i pikinini bilong Mena. Na Mena em i pikinini bilong Matata. Na Matata em i pikinini bilong Natan. Na Natan em i pikinini bilong Devit. 32 Na Rut 4.17-22, 1 Sml 16.1-13 Devit em i pikinini bilong Jesi. Na Jesi em i pikinini bilong Obet. Na Obet em i pikinini bilong Boas. Na Boas em i pikinini bilong Salmon. Na Salmon em i pikinini bilong Nason. 33 Na Stt 29.35 Nason em i pikinini bilong Aminadap. Na Aminadap em i pikinini bilong Atmin. Na Atmin em i pikinini bilong Arni. Na Arni em i pikinini bilong Hesron. Na Hesron em i pikinini bilong Peres. Na Peres em i pikinini bilong Juda. 34 Na Juda em i pikinini bilong Jekop. Na Jekop em i pikinini bilong Aisak. Na Aisak em i pikinini bilong Abraham. Na Abraham em i pikinini bilong Tera. Na Tera em i pikinini bilong Nahor. 35 Na Nahor em i pikinini bilong Seruk. Na Seruk em i pikinini bilong Reu. Na Reu em i pikinini bilong Pelek. Na Pelek em i pikinini bilong Eber. Na Eber em i pikinini bilong Sela. 36 Na Stt 11.10-26 Sela em i pikinini bilong Kainan. Na Kainan em i pikinini bilong Arpaksat. Na Arpaksat em i pikinini bilong Siem. Na Siem em i pikinini bilong Noa. Na Noa em i pikinini bilong Lamek. 37 Na Lamek em i pikinini bilong Metusela. Na Metusela em i pikinini bilong Enok. Na Enok em i pikinini bilong Jaret. Na Jaret em i pikinini bilong Mahalalel. Na Mahalalel em i pikinini bilong Kenan. 38 Na Stt 4.25—5.32 Kenan em i pikinini bilong Enos. Na Enos em i pikinini bilong Set. Na Set em i pikinini bilong Adam. Na Adam em i pikinini bilong God.

3:2: Lu 1.80

3:3: Ap 13.24, 19.4

3:4: Ais 40.3-5

3:6: Sng 98.2, Ais 52.10

3:7: Mt 12.34, 23.33

3:8: Jo 8.33, 8.39

3:9: Mt 7.19

3:10: Ap 2.37

3:11: Lu 11.41, 2 Ko 8.14, Je 2.15-16, 1 Jo 3.17

3:12: Mt 21.32, Lu 7.29

3:14: Kis 23.1, Wkp 19.11

3:16: Mt 3.11, Ap 13.25

3:17: Mai 4.12, Mt 13.30

3:19: Mt 14.3-4, Mk 6.17-18

3:21: Jo 1.32

3:22: Stt 22.2, Sng 2.7, Ais 42.1, Mt 3.17, 17.5, Mk 1.11, Lu 9.35, Jo 1.32

3:23: Lu 4.22, Jo 6.42

3:27: 1 Sto 3.17-19, Esr 3.2

3:31: 2 Sml 5.14

3:32: Rut 4.17-22, 1 Sml 16.1-13

3:33: Stt 29.35

3:36: Stt 11.10-26

3:38: Stt 4.255.32