Sapta 11
Bikpela i paulim tok ples bilong ol manmeri
Bipo ol manmeri bilong graun i gat wanpela tok ples tasol. Ol i stap long hap bilong sankamap, na ol i raun nabaut na ol i kamap long wanpela ples daun long hap bilong Babilonia. Orait ol i sindaun i stap long dispela hap. Bihain ol i toktok long ol yet olsem, “Kaman, yumi tanim sampela graun na kukim long paia bai i kamap olsem brik.” Olsem na ol i gat brik bilong wokim haus samting. Na ol i gat kolta tu bilong simenim ol dispela brik wantaim. Orait ol i tok, “Nau yumi mas wokim wanpela bikpela taun bilong yumi yet, na wanpela longpela taua insait long en. Dispela taua bai i go antap inap long skai. Olsem na bai ol manmeri i lukim dispela wok, na ol i litimapim nem bilong yumi. Na bai yumi no ken bruk nabaut na i go i stap long narapela narapela hap bilong graun.”
Orait Stt 18.21 na Bikpela i kam daun bilong lukim taun na taua ol dispela man i bin wokim. Na em i tok, “Nau olgeta dispela lain manmeri ol i wanpela lain pipel tasol na ol i gat wanpela tok ples tasol. Lukim. Ol i wokim pinis dispela bikpela taun. I no longtaim na bai ol i wokim olgeta kain samting long laik bilong ol yet. Olsem na yumi go daun na paulim tok ples bilong ol bai wan wan bilong ol i no ken save moa long toktok bilong ol arapela.” Orait Lu 1.51 Bikpela i mekim ol lain bilong ol i bruk nabaut, na ol i go i stap nabaut long olgeta hap bilong graun, na ol i no moa wokim dispela taun. Ol i kolim dispela taun Babel,* Long tok Hibru dispela nem Babel i klostu wankain olsem dispela tok “paulim.” long wanem, Bikpela i paulim tok ples bilong ol dispela pipel, na em i brukim lain bilong ol na ol i go nabaut nabaut long olgeta hap bilong graun.
Nem bilong ol lain bilong Siem
10 Em hia ol lain pikinini bilong Siem. Tupela yia bihain long bikpela tait, Siem i gat 100 krismas, na em i kamap papa bilong Arpaksat. 11 Siem i stap 500 yia moa na em i gat ol arapela pikinini man na meri, na em i dai.
12 Arpaksat i gat 35 krismas na em i kamap papa bilong Sela. 13 Arpaksat i stap 403 yia moa na em i gat ol arapela pikinini man na meri, na em i dai.
14 Sela i gat 30 krismas na em i kamap papa bilong Eber. 15 Sela i stap 403 yia moa na em i gat ol arapela pikinini man na meri, na em i dai.
16 Eber i gat 34 krismas na em i kamap papa bilong Pelek. 17 Eber i stap 430 yia moa na em i gat ol arapela pikinini man na meri, na em i dai.
18 Pelek i gat 30 krismas na em i kamap papa bilong Reu. 19 Pelek i stap 209 yia moa na em i gat ol arapela pikinini man na meri, na em i dai.
20 Reu i gat 32 krismas na em i kamap papa bilong Seruk. 21 Reu i stap 207 yia moa na em i gat ol arapela pikinini man na meri, na em i dai.
22 Seruk i gat 30 krismas na em i kamap papa bilong Nahor. 23 Seruk i stap 200 yia moa na em i gat ol arapela pikinini man na meri, na em i dai.
24 Nahor i gat 29 krismas na em i kamap papa bilong Tera. 25 Nahor i stap 119 yia moa na em i gat ol arapela pikinini man na meri, na em i dai.
26 Tera i gat 70 krismas na em i kamap papa bilong Abram na Nahor na Haran.
27 Em hia ol lain pikinini bilong Tera. Tera em i papa bilong Abram na Nahor na Haran. Haran em i papa bilong Lot. 28 Haran i dai long ples bilong em, long Ur long hap bilong Kaldia, taim papa bilong em Tera i stap yet. 29 Abram i maritim Sarai, na Nahor i maritim Milka, pikinini bilong Haran. Haran em i papa bilong Iska tu. 30 Na Sarai i no inap karim pikinini.
31 Tera i kisim ol lain bilong en, na ol i lusim taun Ur long hap bilong Kaldia na ol i go olsem long graun Kenan. Nem bilong ol lain i go wantaim Tera i olsem, Abram, pikinini bilong em yet, na Sarai, meri bilong Abram, na Lot, pikinini bilong Haran na tumbuna pikinini bilong Tera. Dispela lain i go inap long taun Haran na ol i stap long dispela taun. 32 Tera i gat 205 krismas na em i dai long dispela taun.

11:5: Stt 18.21

11:8: Lu 1.51

*11:9: Long tok Hibru dispela nem Babel i klostu wankain olsem dispela tok “paulim.”