Sapta 18
Bikpela i tok, bai Sara i karim pikinini man
Bihain Bikpela i kamap long Abraham long ol bikpela diwai bilong ples Mamre. San i hat tumas na Abraham i sindaun i stap long dua bilong haus sel bilong en. Em Hi 13.2 i apim het na i lukim tripela man i sanap i stap. Em i lukim ol na kwiktaim em i lusim haus sel na i ran i go long ol. Em i brukim skru na putim pes i go daun long graun, na em i tok olsem, “Ol bikman, mi laikim tumas bai yupela i kam long haus bilong mi, wokman bilong yupela. Yupela i no ken abrusim haus bilong mi na i go nating. Bai mi tokim wanpela man long kisim wara i kam na yupela i ken wasim lek bilong yupela. Na yupela i ken malolo pastaim long as bilong dispela diwai. Na bai mi kisim sampela kaikai bilong strongim yupela, na bihain yupela i ken wokabaut i go. Yupela i kam long haus bilong mi, olsem na mi laik helpim yupela.” Na ol i tok olsem, “Em i gutpela, yu ken mekim olsem yu tok.”
Na Abraham i go kwik long haus sel na i tokim Sara olsem, “Kisim wanpela bikpela bek gutpela plaua na tanim kwik na kukim bret.” Orait Abraham i ran i go long ol bulmakau bilong en na em i kisim wanpela patpela yangpela bulmakau. Em i givim long wanpela wokman, na wokman i hariap long redim na kukim. Mit i tan pinis, orait Abraham i kisim dispela mit wantaim susu na sis ol i bin wokim long susu bilong bulmakau, na em i givim long dispela tripela man. Ol i kaikai i stap, na Abraham i sanap klostu long ol, long as bilong wanpela diwai.
Ol i kaikai pinis, orait ol i askim Abraham, “Meri bilong yu Sara i stap we?” Na Abraham i tok olsem, “Em i stap insait long haus sel.” 10 Orait Ro 9.9 wanpela bilong ol i tok olsem, “Long dispela mun long yia bihain, bai mi kam bek, na long dispela taim meri bilong yu Sara bai i gat pikinini man.”
Sara i stap baksait long dispela man, insait long dua bilong haus sel, na em i harim dispela tok. 11 Abraham na Sara tupela i lapun pinis. Na taim bilong Sara long em inap long karim pikinini, i pinis. 12 Olsem 1 Pi 3.6 na Sara i lap long em yet. Na em i tok long em yet olsem, “Mi lapun tru, na skin bilong mi i slek pinis. Na bikman bilong mi, em tu i lapun pinis. Olsem wanem bai mi amamas long slip wantaim man bilong mi?”
13 Na Bikpela i askim Abraham olsem, “Bilong wanem Sara i lap na tok, ‘Mi lapun pinis na bai mi karim pikinini olsem wanem?’ 14 Abraham, Lu 1.37 harim. I no gat wanpela samting Bikpela i no inap long mekim. Long dispela mun long yia bihain, em long taim mi makim pinis, bai mi kam bek, na long dispela taim Sara bai i gat pikinini man.” 15 Na Sara i pret na em i giaman na i tok, “Mi no lap.” Tasol Bikpela i tok olsem, “Yes, yu bin lap.”
Bikpela i laik bagarapim taun Sodom
16 Orait dispela tripela man i kirap na i go. Na Abraham i laik bringim ol long rot na em i go wantaim ol. Na long wanpela hap ol i sanap na lukluk i go long taun Sodom.
17 Na Bikpela i tingting olsem, “Dispela samting mi laik mekim, em mi no ken haitim long Abraham. 18 Ol lain pikinini bilong em bai ol i kamap bikpela strongpela lain. Na long em bai mi mekim gut long olgeta lain manmeri long olgeta hap bilong graun. 19 Mi makim em pinis bai em i ken tokim ol pikinini na ol lain tumbuna bilong en long ol i mas bihainim tok bilong mi, Bikpela, na ol i mas bihainim gutpela na stretpela pasin tasol. Na bai mi mekim olgeta samting long em olsem mi bin promis long em.”
20 Orait Bikpela i tok olsem, “I gat planti tok moa i kamap long ol kain kain pasin nogut tru i wok long kamap long Sodom na Gomora. 21 Olsem na bai mi go daun na lukim pasin ol dispela manmeri i mekim. Na bai mi ken save, ol dispela tok mi harim pinis, em i tru o nogat.”
22 Bihain tupela man i kirap na i wokabaut i go long Sodom. Tasol Bikpela i stap wantaim Abraham. 23 Na Abraham i go klostu long Bikpela na i askim Bikpela olsem, “Ating yu laik bagarapim ol gutpela man wantaim ol man nogut? 24 Sapos i gat 50 gutpela man i stap long dispela taun, bai yu bagarapim ol tu wantaim ol arapela? Inap yu tingim dispela 50 gutpela man na yu larim dispela taun i stap na yu no bagarapim? 25 Yu laik kilim ol gutpela man wantaim ol man nogut. Em i no gutpela pasin. Yu no ken mekim wankain pasin long ol gutpela man na long ol man nogut. Jas bilong olgeta graun, em i mas bihainim stretpela pasin.”
26 Na Bikpela i bekim tok olsem, “Sapos mi lukim 50 gutpela man i stap long Sodom, orait mi ken larim olgeta manmeri i stap, na ol dispela gutpela man i no ken lus.”
27 Orait Abraham i tok gen olsem, “Bikpela, yu no ken kros long planti toktok bilong mi. Mi man nating tasol. Mi no inap tok long wanpela samting. 28 Tasol sapos i no gat 50 gutpela man, na i gat 45 tasol, orait dispela 5-pela man i sot bai i mekim yu bagarapim dispela taun olgeta, o nogat?” Na Bikpela i tok olsem, “Sapos mi lukim 45 gutpela man, orait bai mi no ken bagarapim taun.” 29 Na Abraham i tok gen, “Sapos i gat 40 gutpela man tasol, em bai olsem wanem?” Na Bikpela i tok olsem, “Sapos mi lukim 40 gutpela man, orait bai mi no ken bagarapim taun, na ol dispela gutpela man i no ken lus.”
30 Na Abraham i tok olsem, “Bikpela, yu no ken kros. Mi laik tok gen. Sapos i gat 30 tasol, orait olsem wanem?” Na Bikpela i tok olsem, “Sapos mi lukim 30 gutpela man, orait bai mi no ken bagarapim taun.” 31 Na Abraham i tok gen, “Bikpela, yu no ken kros long planti toktok bilong mi. Sapos i gat 20 gutpela man, orait olsem wanem?” Na Bikpela i tok olsem, “Sapos mi lukim 20 gutpela man, orait bai mi no ken bagarapim taun.” 32 Na Abraham i tok gen, “Bikpela, yu no ken kros. Mi laik mekim wanpela tok moa. Sapos i gat 10-pela gutpela man tasol i stap, orait olsem wanem?” Na Bikpela i tok olsem, “Sapos i gat 10-pela gutpela man i stap, orait bai mi no ken bagarapim taun, na ol dispela gutpela man i no ken lus.”
33 Bikpela i toktok pinis wantaim Abraham, na em i go. Na Abraham i go bek long haus bilong em.

18:2: Hi 13.2

18:10: Ro 9.9

18:12: 1 Pi 3.6

18:14: Lu 1.37