Sapta 17
Abram i kisim nupela nem
Abram i gat 99 krismas na Bikpela i kamap long em na i tok olsem, “Mi God I Gat Olgeta Strong. Yu mas aninit long mi oltaim, na mekim ol stretpela pasin tasol long ai bilong mi. Bai mi mekim kontrak wantaim yu, na bai mi mekim ol lain pikinini bilong yu i kamap planti moa.”
Orait Abram i brukim skru na putim pes i go daun long graun. Na God i tokim em olsem, “Bai mi mekim dispela kontrak wantaim yu. Bai yu kamap tumbuna bilong planti lain manmeri. Nem Ro 4.17 bilong yu nau i no moa Abram. Nogat. Nem bilong yu nau, em Abraham, long wanem, mi mekim yu i kamap tumbuna bilong planti lain manmeri.* Long tok Hibru nem Abraham i olsem dispela tok “Papa bilong planti lain manmeri.” Bai mi mekim ol lain pikinini bilong yu i kamap planti moa, na sampela bai i kamap king. Bai Lu 1.55 mi mekim kontrak wantaim yu na wantaim ol lain pikinini bilong yu i kamap bihain, na dispela kontrak bai i stap oltaim oltaim. Dispela kontrak i olsem. Bai mi stap God bilong yu, na bai mi stap God bilong ol lain pikinini bilong yu tu. Dispela Ap 7.5 graun Kenan nau yu stap long en, em i graun bilong ol arapela lain. Tasol bai mi givim dispela olgeta graun long yu na long ol lain pikinini bilong yu i kamap bihain, na em bai i stap graun bilong yupela oltaim oltaim. Na bai mi stap God bilong ol lain pikinini bilong yu.”
God i tokim ol long katim skin bilong ol man
Na God i tokim Abraham olsem, “Yu na ol lain pikinini bilong yu i kamap bihain, yupela olgeta i mas bihainim kontrak bilong mi. 10 Na Ap 7.8, Ro 4.11 yupela i mas bihainim dispela mak bilong kontrak bilong mi. Yupela i mas katim skin bilong kok bilong olgeta man long lain bilong yupela. 11-12 Yupela i mas katim skin bilong olgeta pikinini man ol i gat 8-pela de pinis. Na yupela i mas katim skin bilong ol wokboi nating bilong yupela tu, em olgeta wokboi mama i karim long haus bilong yupela na olgeta wokboi yupela i baim long ol man bilong ol arapela lain. Dispela pasin bai i stap olsem mak bilong kontrak mi mekim wantaim yupela. 13 Yupela i mas katim skin bilong olgeta man bilong yupela. Na dispela mak i mas stap long skin bilong yupela, bai ol man i ken save kontrak mi mekim wantaim yupela, em bai i stap oltaim. 14 Sapos ol i no katim skin bilong wanpela man, orait em i sakim tok bilong kontrak bilong mi. Olsem na ol i mas rausim dispela man long lain bilong en, na em i no ken i stap moa wantaim ol.”
15 Na God i tokim Abraham olsem, “Yu no ken kolim meri bilong yu Sarai. Nogat. Nau nem bilong en Sara. 16 Bai mi mekim gut long Sara, na bai em i karim wanpela pikinini man bilong yu. Bai mi mekim gut long Sara, na bai em i kamap tumbuna bilong planti lain manmeri, na sampela bai i kamap king.”
17 Abraham i brukim skru na putim pes i go daun long graun. Tasol em i lap na i tingting olsem, “Man i gat 100 krismas pinis, ating em inap kamapim pikinini, a? Na Sara i gat 90 krismas. Ating em inap long karim pikinini?” 18 Na Abraham i tokim God olsem, “Mobeta yu was long Ismael na mekim em i stap gut.”
19 Tasol God i tok olsem, “Yu no ken tok olsem. Meri bilong yu, Sara, bai i karim wanpela pikinini man, na yu mas kolim nem bilong en Aisak. Bai mi mekim kontrak wantaim em na wantaim ol lain pikinini bilong em, na dispela kontrak bai i stap oltaim oltaim. 20 Yu bin askim mi long lukautim Ismael. Em bai mi mekim. Bai mi mekim gut long em, na bai mi givim planti pikinini long em, na bai mi mekim ol lain pikinini bilong en i kamap bikpela moa. Bai em i kamap papa bilong 12-pela hetman, na bai mi mekim ol lain bilong en i kamap strongpela lain tru. 21 Tasol kontrak bilong mi, em bai mi mekim wantaim Aisak, dispela pikinini Sara bai i karim long kain taim olsem long yia bihain.” 22 God i mekim dispela tok pinis, na em i lusim Abraham na i go.
23 Orait long dispela de yet, Abraham i bihainim tok bilong God, na em i katim skin bilong kok bilong olgeta man long lain bilong en. Em i katim skin bilong pikinini bilong en, Ismael, na em i katim skin bilong olgeta wokboi nating bilong en tu, em ol wokboi mama i bin karim long haus bilong Abraham, na ol wokboi em i bin baim long ol arapela man.
24-25 Abraham i gat 99 krismas pinis na pikinini bilong en Ismael i gat 13 krismas, na ol i katim skin bilong tupela. 26 Ol i katim skin bilong tupela long dispela de stret God i bin givim dispela tok long Abraham. 27 Na ol i katim tu skin bilong olgeta wokboi nating bilong Abraham.

17:5: Ro 4.17

*17:5: Long tok Hibru nem Abraham i olsem dispela tok “Papa bilong planti lain manmeri.”

17:7: Lu 1.55

17:8: Ap 7.5

17:10: Ap 7.8, Ro 4.11