Sapta 16
Hagar i kamap meri bilong Abram
Sarai, meri bilong Abram, em i no gat pikinini. Tasol Sarai i gat wanpela wokmeri, nem bilong en Hagar. Hagar em i wanpela meri Isip. Na Sarai i tokim Abram olsem, “Yu save, Bikpela i pasim bel bilong mi na mi no inap karim pikinini. Olsem na yu ken i go slip wantaim wokmeri bilong mi. Ating em bai i karim wanpela pikinini bilong mi.”
Orait Abram i harim tok bilong Sarai, meri bilong em. Na Sarai i kisim dispela wokmeri, Hagar, na i givim em long Abram olsem meri bilong en. Long dispela taim Abram i stap long Kenan 10-pela yia pinis. Orait Abram i slip wantaim Hagar, na Hagar i gat bel.
Taim Hagar i save long em i gat bel, em i bikhet long Sarai. Na Sarai i tokim Abram olsem, “Hagar i bikhet long mi, na dispela em i asua bilong yu tasol. Tru, mi yet mi givim wokmeri bilong mi long yu. Tasol nau em i save em i gat bel, na em i bikhet long mi. Tasol mi laik bai Bikpela i ken skelim tok bilong mitupela.”
Na Abram i bekim tok bilong Sarai olsem, “Harim. Hagar em i wokmeri bilong yu tasol. Yu bos bilong en na yu ken mekim wanem samting yu ting i gutpela long mekim.” Na Sarai i birua long Hagar na mekim nogut long em, na bihain Hagar i ranawe.
Hagar i bihainim rot i go long ples Sur, na em i go kamap long hap i no gat man. Na ensel bilong Bikpela i kamap long em klostu long wanpela hul wara. Na ensel i tokim em olsem, “Hagar, wokmeri bilong Sarai, yu kam long wanem hap, na yu laik i go we?” Na Hagar i bekim tok olsem, “Mi lusim Sarai na mi ranawe.”
Na ensel i tok, “Yu go bek long Sarai na bihainim olgeta tok bilong en.” 10 Na ensel i tok moa olsem, “Bai mi mekim lain tumbuna pikinini bilong yu i kamap planti moa, na bai ol man i no inap kaunim ol.” 11 Na ensel i tok gen, “Liklik taim nau bai yu karim pikinini man. Na yu mas kolim em Ismael, long wanem, yu gat hevi na Bikpela i harim krai bilong yu.* Long tok Hibru nem Ismael i olsem dispela tok “God i harim.” 12 Tasol pikinini bilong yu bai i stap olsem wanpela wel donki. Bai em i birua long olgeta man na bai olgeta man i birua long en. Bai em i no sindaun gut wantaim ol wanblut bilong em.”
13 Bihain Hagar i tingting long Bikpela i bin givim tok long em, na em i givim dispela nem long Bikpela, “God bilong lukim mi.” Long wanem, em i tok, “Mi lukim pinis dispela God i save lukim mi.” Tok Hibru bilong dispela lain i no klia tumas. 14 Na long dispela as ol man i save kolim dispela hul wara olsem, “Hul wara bilong God i gat laip na i lukim mi.” Dispela hul wara i stap namel long taun Kades na ples Beret.
15 Na Ga 4.22 bihain Hagar i karim pikinini man bilong Abram, na Abram i kolim em Ismael. 16 Long dispela taim Abram i gat 86 krismas pinis.

*16:11: Long tok Hibru nem Ismael i olsem dispela tok “God i harim.”

16:13: Tok Hibru bilong dispela lain i no klia tumas.

16:15: Ga 4.22