Sapta 15
God i mekim kontrak wantaim Abram
Bihain Bikpela i givim tok long Abram long samting olsem driman. Bikpela i tokim em olsem, “Abram, yu no ken pret. Mi olsem hap plang i save haitim yu. Mi save was gut tru long yu. Na bai mi mekim yu i kamap man i gat biknem tru.” Tasol Abram i tok, “O sori God, Bikpela bilong mi, mi no gat pikinini bilong mi yet. Bai yu mekim wanem na mi kamap man i gat biknem? Taim mi dai, man bai i kisim ol samting bilong mi, em Elieser bilong Damaskus. Yu no bin givim pikinini long mi. Olsem na dispela wokman bilong mi, em bai i kisim olgeta samting bilong mi.”
Tasol Bikpela i tokim Abram olsem, “Dispela wokman, em bai i no inap kisim ol samting bilong yu. Pikinini tru bilong yu bai i kisim ples bilong yu, na em bai i kisim ol samting bilong yu.” Na Ro 4.18, Hi 11.12 Bikpela i kisim Abram i go ausait, na i tokim em olsem, “Yu lukluk i go antap long skai na yu lukim ol sta. Ating yu inap kaunim ol, a? Ol tumbuna pikinini bilong yu bai i kamap planti tru, olsem ol sta.”
Abram Ro 4.3, Ga 3.6, Je 2.23 i bilipim tok bilong Bikpela. Olsem na Bikpela i kolim em stretpela man. Na Bikpela i tokim Abram olsem, “Mi Bikpela. Mi bin singautim yu na yu bin lusim taun Ur long hap bilong Kaldia. Mi mekim olsem bilong givim dispela graun long yu, na em bai i kamap graun bilong yu stret.” Tasol Abram i tok, “God, Bikpela bilong mi, olsem wanem bai mi save dispela graun bai i kamap graun bilong mi?” Orait Bikpela i bekim tok olsem, “Bringim ol dispela samting long mi. Bringim wanpela bulmakau meri i gat tripela krismas, na wanpela meme meri i gat tripela krismas, na wanpela sipsip man i gat tripela krismas, na tupela liklik pisin ol i kolim balus.”
10 Orait Abram i kisim dispela olgeta samting i kam long Bikpela. Na Abram i katim ol dispela abus long tupela hap, na em i lainim ol hap hap long tupela lain. Tasol em i no katim tupela pisin. 11 Sampela tarangau i kam na i laik kaikai dispela abus, tasol Abram i rausim ol.
12 San Jop 4.13-14 i laik i go daun na Abram i slip i dai tru. Em i slip yet na em i lukim samting olsem bikpela tudak tru i karamapim em na em i pret nogut tru. 13 Na Kis 1.1-14, Ap 7.6 Bikpela i tokim em olsem, “Bai ol lain tumbuna pikinini bilong yu i go i stap long kantri bilong ol arapela lain. Na bai ol i kamap wokboi nating, na ol arapela lain bai i mekim nogut long ol inap 400 yia. 14 Tasol Kis 12.40-41, Ap 7.7 bai mi givim hevi long ol dispela lain i mekim dispela pasin long ol. Na ol lain tumbuna pikinini bilong yu bai ol i kisim planti samting tru na bai ol i lusim dispela kantri. 15 Tasol yu yet bai yu stap bel isi inap long yu kamap lapun tru na yu dai, na bai ol i planim yu. 16 Ol lain tumbuna pikinini bilong yu bai i no inap kam bek kwik long dispela graun. Ol lain Amor i no mekim planti pasin nogut yet. Taim ol i mekim pinis, orait bai mi mekim save long ol na rausim ol long dispela graun. Na taim ol lain bilong yu i gat ol namba 4 lain tumbuna pikinini, orait bai ol i kam bek.”
17 San i go daun na i tudak pinis, orait tupela samting i kamap, em wanpela sospen i gat paia, na wanpela bombom i lait. Na smok i wok long kamap long dispela sospen. Na dispela tupela samting i go namel long tupela lain abus. 18 Long Ap 7.5 dispela de yet Bikpela i mekim kontrak wantaim Abram, na em i tok, “Bai mi givim dispela olgeta graun long ol lain tumbuna pikinini bilong yu. Na mak bilong graun bilong ol bai i stat long dispela liklik wara i stap long arere bilong kantri Isip na i go inap long bikpela wara Yufretis. 19 Bai ol i kisim graun bilong ol Kin na ol Kenas na ol Katmon 20 na ol Hit na ol Peres na ol Refaim 21 na ol Amor na ol Kenan na ol Girgas na ol Jebus.”

15:5: Ro 4.18, Hi 11.12

15:6: Ro 4.3, Ga 3.6, Je 2.23

15:12: Jop 4.13-14

15:13: Kis 1.1-14, Ap 7.6

15:14: Kis 12.40-41, Ap 7.7

15:18: Ap 7.5