Sapta 14
Bikpela pait i kamap namel long ol king
1-9 Bera em i king bilong taun Sodom, na Birsa em i king bilong taun Gomora, na Sinap em i king bilong taun Atma, na Semeber em i king bilong taun Seboim, na Kedorlaomer em i king bilong kantri Elam. Kedorlaomer i bosim ol dispela arapela king na i bosim king bilong taun Bela, narapela nem bilong en Soar. Em i bosim ol inap 12-pela yia, na long namba 13 yia ol i sakim tok bilong Kedorlaomer. Orait long namba 14 yia Kedorlaomer i singautim tripela pren bilong em, Amrafel, king bilong kantri Babilonia, wantaim Ariok, king bilong kantri Elasar, na Tidal, king bilong ol lain Goim. Dispela 4-pela king i go wantaim ami bilong ol na ol i pait long ol lain Refaim long taun Asterot Karnaim na ol i winim pait. Ol i winim ol lain Sus long taun Ham, na ol i winim ol lain Em long ples stret klostu long taun Kiriataim. Na ol i winim ol lain Hor long maunten Seir na ranim ol i go inap long ples Elparan long arere bilong graun i no gat man. Bihain ol i tanim i go bek long taun Kades. Olpela nem bilong Kades em Enmispat. Na ol i winim pait long olgeta hap graun bilong ol Amalek. Na ol i pait long ol lain bilong Amor long taun Hasason Tamar na ol i winim pait.
Ol i winim dispela pait pinis, orait Kedorlaomer wantaim ol pren bilong em ol i go pait long 5-pela king bilong taun Sodom na Gomora na Atma na Seboim na Bela. Dispela 5-pela king wantaim ol ami bilong ol, ol i bung wantaim long ples daun bilong Sidim. Na ol i redi long pait long Kedorlaomer na tripela pren bilong en. Na ol ami bilong 5-pela king ol i pait long ol ami bilong 4-pela arapela king.
10 Ples daun bilong Sidim i gat planti hul bilong kisim kolta i stap. Na king bilong Sodom na king bilong Gomora tupela i laik ranawe long pait, tasol tupela i pundaun long ol dispela hul. Na ol tripela arapela king i ranawe i go antap long ples maunten. 11 Kedorlaomer wantaim ol pren bilong em, ol i winim pait. Na ol i kisim olgeta samting long Sodom na Gomora, na ol i kisim olgeta kaikai tu i go. 12 Lot, pikinini bilong brata bilong Abram, em i stap long Sodom, olsem na ol i kisim em tu wantaim olgeta samting bilong em.
13 Tasol wanpela man i ranawe long pait, na em i go long Abram. Em i wanpela man bilong lain Hibru, na em i tokim Abram long ol samting i bin kamap. Abram i stap klostu long ol bikpela diwai bilong Mamre. Mamre em i wanpela man bilong lain Amor, na em i gat tupela brata, Eskol na Aner. Dispela tripela man ol i pren bilong Abram. 14 Abram i harim tok long ol birua i kisim Lot, pikinini bilong en. Olsem na em i singautim ol strongpela man long lain bilong en, namba bilong ol inap 318. Na ol i ranim ol dispela 4-pela king i go inap long taun Dan. 15 Long dispela ples Abram i brukim lain bilong en long tupela lain. Na ol i pait long ol lain bilong dispela 4-pela king long nait, na ol i winim pait. Ol i ranim ol i go long hap not bilong taun Damaskus, inap long taun Hoba, 16 na ol i kisim bek olgeta samting ol dispela king i bin karim i go. Abram i kisim bek pikinini bilong en, Lot, na olgeta samting bilong en wantaim ol meri na ol arapela manmeri.
Melkisedek i givim blesing long Abram
17 Abram i winim pinis dispela pait em i mekim long King Kedorlaomer wantaim ol pren bilong em, na em i kam bek. Na king bilong Sodom i go bungim em long dispela ples stret ol i kolim Save, o Ples Stret Bilong King. 18 Na Hi 7.1-10 Melkisedek, em king bilong Salem na em i pris bilong God Antap Tru, em i bringim bret na wain i kam long Abram. 19 Na Melkisedek i givim blesing long Abram olsem, “God Antap Tru i bin wokim heven na graun, em i ken mekim gut tru long yu. 20 Yumi litimapim nem bilong em, long wanem, yu bin pait long ol birua na em i helpim yu long winim pait.” Na olgeta samting Abram i bin kisim em i tilim long 10-pela hap na i givim wanpela hap long Melkisedek.
21 Bihain king bilong Sodom i tokim Abram olsem, “Yu ken holim olgeta samting yu kisim long pait. Tasol larim ol lain manmeri bilong mi i kam bek.” 22 Tasol Abram i tok, “God, Bikpela Antap Tru, em i bin wokim heven na graun, na mi mekim strongpela tok long nem bilong en olsem, 23 mi no inap kisim wanpela samting bilong yu, maski liklik samting olsem tret bilong samap o rop bilong pasim sandel. Nogat tru. Nogut yu tok, ‘Mi yet mi mekim Abram i kamap man i gat planti samting.’ 24 Mi yet mi no ken kisim wanpela samting. Samting lain bilong mi i kaikai pinis, em tasol mi ken kisim. Na tripela pren bilong mi, Aner wantaim Eskol na Mamre, ol i ken kisim hap bilong ol.”

14:18: Hi 7.1-10