Sapta 13
Lot i lusim Abram
1-2 Abram i gat planti samting. Em i gat planti sipsip na meme na bulmakau na planti silva na gol. Orait em i lusim Isip na i go long hap bilong Negev. Em i kisim meri bilong en na olgeta samting bilong en, na Lot tu i go wantaim em. Na bihain Abram wantaim ol lain bilong en i lusim hap bilong Negev na i wokabaut i go olsem long hap not. Na ol i wokim ol kem i go inap ol i kamap long taun Betel. Ol i go kamap long ples bipo Abram i bin wokim kem bilong en namel long taun Betel na taun Ai. Na em i go long dispela hap em i bin wokim alta long en, na em i lotu long Bikpela.
Lot i wokabaut wantaim Abram. Em tu i gat planti meme na sipsip na bulmakau na i gat bikpela lain manmeri tu. Abram na Lot i gat planti samting, olsem na graun i no inap long tupela i stap wantaim. Na kros i kamap namel long ol wokman i save lukautim ol sipsip na meme bilong Lot na ol wokman i save lukautim ol sipsip na meme bilong Abram. Long dispela taim ol Kenan na ol Peres i stap yet long dispela hap. Orait Abram i tokim Lot olsem, “Mitupela i wanblut. Nogut mitupela i kros, na nogut ol wokman bilong mitupela tu i kros. Lukim bikpela hap graun i stap. Mobeta yu makim wanpela hap bilong yu yet, na yu lusim mi na yu go long en. Sapos yu laik i go long han sut, orait mi ken i go long han kais. Na sapos yu laik i go long han kais, orait bai mi go long han sut.”
10 Orait Stt 2.10 Lot i sanap na i lukluk i go. Na em i lukim olgeta graun long ples daun bilong wara Jordan na olgeta hap i go inap long taun Soar. Dispela hap graun olgeta i gat planti wara na em i gutpela tru olsem naispela gaden bilong Bikpela na olsem graun bilong ol Isip. Long dispela taim Bikpela i no bin bagarapim yet tupela taun Sodom na Gomora. 11 Orait Lot i tok long em bai i kisim olgeta graun long ples daun bilong wara Jordan. Na em i lusim Abram na i go long hap bilong sankamap. Olsem na Lot na Abram i no moa i stap wantaim.
12 Abram i sindaun long graun Kenan. Na Lot i go sindaun namel long ol taun i stap long ples daun bilong wara Jordan, na em i wokim kem bilong en klostu long Sodom. 13 Ol manmeri bilong dispela taun ol i manmeri nogut tru. Ol i save mekim ol kain kain sin nogut tru long ai bilong Bikpela.
Abram i go long Hebron
14 Lot i go pinis, na Bikpela i tokim Abram olsem, “Yu sanap hia na yu lukluk i go long olgeta hap. Lukluk i go long hap sankamap na long hap san i go daun, na long hap not na long hap saut. 15 Olgeta Ap 7.5 dispela graun nau yu lukim bai mi givim long yu na long ol lain pikinini bilong yu. Na bai dispela graun i stap graun bilong yupela oltaim oltaim. 16 Bai mi mekim ol pikinini bilong yu i kamap planti tru olsem wesan. Sapos man i inap kaunim olgeta wesan, orait bai em i inap kaunim olgeta pikinini bilong yu. 17 Orait yu kirap na yu wokabaut na lukim olgeta dispela graun. Bai mi givim olgeta long yu.”
18 Orait na Abram i lusim dispela ples na i go i stap long taun Hebron. Na em i wokim kem klostu long ol bikpela diwai bilong Mamre. Na em i wokim alta bilong Bikpela long dispela ples.

13:10: Stt 2.10

13:15: Ap 7.5