Sapta 2
Long dispela pasin tasol, God i wokim skai na graun na ol planti samting i stap long en. Long de namba 7 God i lukim olgeta wok bilong en i pinis, na em i malolo long dispeal de. Na God i tambuim de namba 7 na em i tok olsem de namba 7 bilong olgeta wik em i bikpela de bilong em yet, long wanem, em i wokim pinis olgeta samting na long dispela de em i malolo.
Long dispela pasin tasol, God i wokim skai na graun na olgeta samting.
God i wokim gaden bilong Iden
Taim God, Bikpela i mekim kamap skai na graun, i no gat diwai na gras samting i kamap long graun yet, long wanem, em i no salim ren i kam daun yet. Na i no gat man bilong wokim gaden. Tru i no gat ren yet, tasol wara i save kamap long graun na olgeta hap bilong graun i gat wara.
Bihain God, Bikpela i kisim graun na em i wokim man long en. Na em i winim win bilong laip i go insait long nus bilong man, na man i kisim laip.
Orait God, Bikpela i wokim wanpela gaden i stap long Iden, long hap bilong sankamap. Na long dispela gaden God i putim dispela man em i bin wokim. Na God i mekim graun i kamapim ol kain kain diwai, pikinini bilong ol i gutpela long kaikai. Olgeta dispela diwai i naispela tru. Namel long dispela gaden i gat wanpela diwai i stap, em diwai bilong givim laip. Na i gat narapela diwai tu i stap, em diwai bilong givim gutpela save long wanem samting i gutpela na wanem samting i nogut.
10 Na wanpela wara i kamap long Iden bilong givim wara long dispela gaden. Dispela wara i bruk na i kamap 4-pela han wara. 11-12 Nem bilong namba wan wara em Pison na em i go raunim kantri Havila. Long kantri Havila i gat gutpela gol, na i gat wanpela kain diwai, blut bilong en i gat gutpela smel. Na i gat wanpela kain ston i dai tumas, em ol i save kolim kanilian. 13 Nem bilong namba 2 wara em Gihon na em i go raunim kantri Kus. 14 Nem bilong namba 3 wara em Taigris na em i ran i go long hap sankamap bilong kantri Asiria. Na nem bilong namba 4 wara em Yufretis.
15 Orait God, Bikpela i kisim dispela man em i bin wokim na i putim em long dispela gaden long Iden, bai man i ken i stap na lukautim dispela gaden. 16 Na God i tokim man olsem, “Yu ken kaikai pikinini bilong olgeta diwai bilong dispela gaden. 17 Tasol yu no ken kaikai pikinini bilong dispela diwai bilong givim gutpela save long wanem samting i gutpela na wanem samting i nogut. Sapos yu kaikai, wantu bai yu dai.”
18 Na God, Bikpela i tok olsem, “Em i no gutpela long dispela man i stap wanpis. Mi mas mekim kamap wanpela poroman bilong helpim em.” 19-20 Olsem na God i kisim graun, na em i wokim olgeta kain animal na pisin. Na God i bringim olgeta animal na pisin i go long man, bilong man i ken givim nem long ol. Orait na man i givim nem long olgeta wan wan animal na pisin. Em i givim nem long olgeta animal bilong ples, na long olgeta animal bilong bus, na long olgeta pisin. Na wanem nem man i kolim ol long en, orait dispela nem i stap nem bilong ol. Tasol i no gat wanpela bilong ol dispela samting inap i stap poroman bilong helpim Adam.
21 Orait God, Bikpela i mekim man i slip i dai tru. Na taim man i slip yet, God i kisim wanpela bun long banis bilong man na i pasim gen skin bilong dispela hap. 22 Orait God i wokim wanpela meri long dispela bun em i bin kisim long man, na bihain em i bringim meri i go long man. 23 Man i lukim meri na em i tok olsem, “Em nau. Em i poroman tru bilong mi. Bun bilong em i kamap long bun bilong mi, na mit bilong em i kamap long mit bilong mi. God i wokim em long bun bilong mi, olsem na bai mi kolim em ‘meri.’ ” 24 Olsem na dispela pasin i kamap. Man i save lusim papamama na i pas wantaim meri bilong en, na tupela i kamap wanpela bodi tasol.
25 Man na meri i no gat samting bilong karamapim skin bilong tupela. Tasol tupela i no sem.