Stori bilong Adam na Iv na ol lain bilong ol
Sapta 3
(Sapta 3-5)
Man na meri i sakim tok bilong God
God, KTH 12.9, 20.2 Bikpela i bin wokim olgeta animal, tasol i no gat wanpela bilong ol inap winim snek long tok gris. Na snek i askim meri olsem, “Ating God i tambuim yutupela long kaikai pikinini bilong olgeta diwai bilong gaden, a?” Na meri i bekim tok olsem, “Mitupela i ken kaikai pikinini bilong olgeta diwai bilong dispela gaden. Tasol wanpela diwai i sanap namel tru, em God i tambuim mitupela long kaikai pikinini bilong en. God i bin tokim mitupela olsem, ‘Yutupela i no ken kaikai pikinini bilong dispela diwai, na tu yutupela i no ken holim, nogut yutupela i dai.’ ” Orait na snek i tokim meri olsem, “Nogat. Yutupela i no inap i dai. Sapos yutupela i kaikai pikinini bilong dispela diwai, bai ai bilong yutupela i op na yutupela i kisim save long wanem samting i gutpela, na wanem samting i nogut, na bai yutupela i kamap wankain olsem God. God i save long dispela, olsem na em i tambuim yutupela long kaikai pikinini bilong dispela diwai.”
Meri i lukim dispela diwai i naispela tru na i gat ol gutpela pikinini tru bilong kaikai i stap long en. Na meri i tingting olsem, “I gutpela long mi kaikai pikinini bilong dispela diwai na mi kisim olkain gutpela save.” Olsem na meri i kisim pikinini bilong dispela diwai na i kaikai. Na em i givim sampela long man bilong em, na man tu i kaikai. Na ai bilong tupela i op na tupela i luksave olsem tupela i stap as nating. Olsem na tupela i samapim ol lip bilong diwai fik, na tupela i pasim olsem laplap bilong haitim skin bilong tupela.
Long apinun, taim ples i kol, tupela i harim God, Bikpela i wokabaut long dispela gaden, na tupela i hait namel long ol diwai. Tasol God, Bikpela i singaut long man na i tok, “Yu stap we?” 10 Na man i bekim tok olsem, “Mi harim yu wokabaut long gaden na mi pret na mi hait. Long wanem, mi stap as nating.” 11 Na God i askim em, “Olsem wanem na yu save, yu stap as nating. Husat i tokim yu? Ating yu kaikai pinis pikinini bilong dispela diwai mi bin tambuim yu long kaikai?” 12 Na man i bekim tok olsem, “Dispela meri yu bin givim mi olsem poroman bilong mi, em tasol i givim mi pikinini bilong dispela diwai na mi kaikai.” 13 Orait 2 Ko 11.3, 1 Ti 2.14 God, Bikpela i askim meri olsem, “Watpo yu mekim dispela samting?” Na meri i bekim tok olsem, “Snek i grisim mi na mi kaikai pikinini bilong dispela diwai.”
God i mekim strongpela tok long man na meri na snek
14 Na God, Bikpela i tokim snek olsem, “Yu bin mekim dispela pasin nogut, olsem na nau mi gat strongpela tok bilong daunim yu. Bai yu gat bikpela hevi. Hevi yu karim bai i winim hevi bilong olgeta arapela animal. Nau na long olgeta taim bihain bai yu wokabaut long bel bilong yu tasol. Na bai yu kaikai das bilong graun. 15 Na 1 Jo 3.8 bai mi mekim yu i stap birua bilong meri, na meri i stap birua bilong yu. Na bai mi mekim ol lain bilong yu i birua long lain bilong meri. Bai ol i krungutim het bilong yu, na bai yu kaikaim lek bilong ol.”* Sampela saveman i ting dispela em i tok piksa bilong Krais bai i daunim strong bilong Satan, na Satan bai i birua long ol lain bilong Krais. Lukim Kamapim Tok Hait 12.17.
16 Na God i tokim meri olsem, “Bai mi givim yu bikpela hevi long taim yu gat bel. Na bai yu gat bikpela pen long taim yu karim pikinini. Tasol bai yu gat bikpela laik yet long man bilong yu, na bai em i bosim yu.”
17 Na Hi 6.8 God i tokim Adam olsem, “Yu bin harim tok bilong meri bilong yu, na yu bin kaikai pikinini bilong dispela diwai mi bin tambuim yu long kaikai. Olsem na nau bai mi bagarapim graun, na ol kaikai bai i no inap kamap gut long en. Oltaim bai yu wok hat tru bilong mekim kaikai i kamap long graun. 18-19 Ol rop i gat nil na ol gras nogut bai i kamap na karamapim gaden bilong yu. Na bai yu wok hat tru long kisim kaikai bilong yu na tuhat bai i kamap long pes bilong yu. Na bai yu hatwok oltaim inap yu dai na yu go bek long graun. Long wanem, mi bin wokim yu long graun, na bai yu go bek gen long graun.”
20 Man i kolim meri bilong em Iv, Long tok Hibru nem Iv i klostu wankain olsem dispela tok, “Mama bilong olgeta manmeri na bilong ol samting i gat laip.” long wanem, em i tumbuna mama bilong olgeta manmeri. 21 Na bihain God, Bikpela i wokim klos long skin bilong animal, na em i givim long Adam wantaim meri bilong em na tupela i putim.
God i rausim Adam na Iv long gaden Iden
22 Bihain KTH 22.14 God, Bikpela i tok, “Man i save pinis long wanem samting i gutpela na wanem samting i nogut, na em i kamap wankain olsem yumi. Orait yumi no ken larim em i go klostu long dispela diwai bilong givim laip. Nogut em i kaikai pikinini bilong dispela diwai tu na em i stap oltaim.” 23 Olsem na God, Bikpela i rausim man long gaden Iden, na i salim em i go bilong wok long dispela graun God i bin wokim em long en. Na nau man i mas brukim graun na wokim gaden. 24 God i rausim pinis man na meri, na em i makim ol strongpela ensel bilong sanap na was i stap long hap sankamap bilong gaden Iden. Na tu em i putim wanpela bainat i gat paia i lait long en na i save tanim tanim long olgeta hap. Oltaim ol dispela ensel wantaim dispela bainat i save was i stap, nogut wanpela man i go klostu long dispela diwai bilong givim laip.

3:1: KTH 12.9, 20.2

3:13: 2 Ko 11.3, 1 Ti 2.14

3:15: 1 Jo 3.8

*3:15: Sampela saveman i ting dispela em i tok piksa bilong Krais bai i daunim strong bilong Satan, na Satan bai i birua long ol lain bilong Krais. Lukim Kamapim Tok Hait 12.17.

3:17: Hi 6.8

3:20: Long tok Hibru nem Iv i klostu wankain olsem dispela tok, “Mama bilong olgeta manmeri na bilong ol samting i gat laip.”

3:22: KTH 22.14