Sapta 20
Satan i stap kalabus inap 1,000 yia
Orait KTH 1.18, 9.1 mi lukim wanpela ensel i lusim heven na i kam daun. Long han bilong en em i holim ki bilong hul i no gat as. Na em i holim bikpela sen tu. Em Stt 3.1, 2 Pi 2.4, Ju 1.6, KTH 12.9 i holimpas dispela bikpela snek, em snek bilong bipo tru, em Satan, dispela “Man I Save Kotim Olgeta Man.” Na ensel i pasim em long sen na em bai i stap olsem inap long 1,000 yia. Na Dan 6.17, Ju 1.6, KTH 16.14-16, 20.8 ensel i tromoi em i go daun long hul i no gat as, na i pasim dua bilong dispela hul na i lokim strong. Olsem na Satan bai i no inap giamanim moa ol manmeri bilong olgeta lain. Em i mas wetim 1,000 yia i pinis pastaim, na bihain ol i mas lusim em, na long sotpela taim tasol em i ken i go nabaut.
Na Dan 7.9, 7.22, 7.27, 1 Ko 6.2, 2 Ti 2.12, KTH 6.9, 13.12-17 mi lukim ol sia olsem sia king i stap, na ol man i sindaun i stap long ol dispela sia. God i givim wok long ol bilong skelim pasin bilong ol manmeri long kot. Na mi lukim ol tewel bilong planti manmeri i bin bilip long Jisas na autim nem bilong en na ol i bin holim strong tok bilong God, na long dispela as tasol ol birua i bin katim nek bilong ol na kilim ol i dai. Na mi lukim ol tewel bilong ol manmeri i no bin lotu long wel animal na long piksa bilong en, na ol i no bin kisim mak bilong en long pes na long han bilong ol. Ol dispela manmeri ol i kisim laip, na ol i stap king wantaim Krais inap long 1,000 yia. Ol arapela manmeri i dai pinis, ol i no kisim laip long dispela taim. Ol i mas wetim dispela 1,000 yia i pinis pastaim. Dispela em i namba wan taim ol manmeri i kirap bek long matmat. Ol 1 Pi 2.9, KTH 1.6, 2.11, 20.4 manmeri i kirap bek long dispela namba wan taim, God i makim ol bilong em yet na ol i ken amamas. Namba 2 dai em i no gat strong bilong daunim ol dispela lain. Nogat. Ol bai i stap pris bilong God na bilong Krais. Na ol bai i stap king wantaim Krais long dispela 1,000 yia.
Satan i bagarap tru
Taim dispela 1,000 yia i pinis, orait ol bai i opim dua bilong hul i no gat as, na Satan bai i lusim kalabus bilong en. Na Ese 7.2, 38.2, 38.9, 38.15, KTH 16.14, 20.10 em bai i kam ausait bilong giamanim ol lain manmeri i stap long olgeta hap bilong graun, em ol lain bilong Gok wantaim Magok. Satan bai i bungim ol bilong kirapim pait. Namba bilong ol ami bilong ol em i olsem namba bilong wesan bilong nambis. Ol 2 Kin 1.10, Ese 38.9, 38.16, 39.6 bai i kam long olgeta hap bilong graun, na raunim kem bilong ol manmeri bilong God wantaim dispela taun God i laikim tumas. Tasol paia bai i kam daun long heven na kukim tru ol dispela ami. 10 Satan Stt 19.24, Sng 11.6, KTH 14.10-11, 19.20, 20.8, 21.8 i bin giamanim ol, olsem na God bai i tromoi em i go daun long bikpela hul i gat hatpela paia bilong ol ston salfa. Wel animal wantaim giaman profet tupela i stap pinis long dispela hul, na tripela bai i karim pen long san na long nait inap oltaim oltaim.
Bikpela kot i kamap
11 Orait Dan 2.35, 2 Pi 3.7, 3.10-11 Dan 7.9-10 mi lukim bikpela waitpela sia king i stap, na mi lukim dispela man i save sindaun long dispela sia. Na graun wantaim skai i ranawe long em, na ol i no i stap moa. 12 Na Dan 12.1, Mt 16.27, 25.31-46, Ap 17.31, Ro 2.6, 2 Ko 5.10, Fl 4.3, KTH 13.8, 19.5 mi lukim ol manmeri i dai pinis, em ol manmeri i gat nem na ol manmeri nating, ol i sanap i stap long pes bilong sia king. Na ol ensel i opim ol buk i gat tok long pasin ol dispela manmeri i bin mekim. Na ol i opim narapela buk tu, em buk bilong laip. Na man i sindaun long sia king i lukim tok i stap long ol dispela buk, na em i skelim pasin bilong ol manmeri i dai pinis. 13 Solwara Ro 2.6, 1 Pi 1.17, KTH 2.23, 6.8, 20.12, 22.12 i larim olgeta man i dai pinis na i stap long en, ol i go. Na Dai wantaim Ples bilong ol man i dai pinis, tupela tu i larim olgeta man i dai pinis na i stap long han bilong tupela, ol i go. Na man i sindaun long sia king em i lukim pasin olgeta wan wan man i bin mekim, na em i skelim ol long kot bilong en. 14 Na 1 Ko 15.26, 15.54-55, KTH 20.6, 21.8 bihain em i tromoi Dai wantaim Ples bilong ol man i dai pinis i go daun long dispela bikpela hul i gat paia. Dispela bikpela hul i gat paia em i namba 2 dai. 15 Na KTH 13.8, 19.20 olgeta manmeri, nem bilong ol i no i stap long buk bilong laip, ol i tromoi ol tu i go daun long bikpela hul i gat paia.
God i mekim olgeta samting i kamap nupela
(Sapta 21-22)

20:1: KTH 1.18, 9.1

20:2: Stt 3.1, 2 Pi 2.4, Ju 1.6, KTH 12.9

20:3: Dan 6.17, Ju 1.6, KTH 16.14-16, 20.8

20:4: Dan 7.9, 7.22, 7.27, 1 Ko 6.2, 2 Ti 2.12, KTH 6.9, 13.12-17

20:6: 1 Pi 2.9, KTH 1.6, 2.11, 20.4

20:8: Ese 7.2, 38.2, 38.9, 38.15, KTH 16.14, 20.10

20:9: 2 Kin 1.10, Ese 38.9, 38.16, 39.6

20:10: Stt 19.24, Sng 11.6, KTH 14.10-11, 19.20, 20.8, 21.8

20:11: Dan 2.35, 2 Pi 3.7, 3.10-11

20:11: Dan 7.9-10

20:12: Dan 12.1, Mt 16.27, 25.31-46, Ap 17.31, Ro 2.6, 2 Ko 5.10, Fl 4.3, KTH 13.8, 19.5

20:13: Ro 2.6, 1 Pi 1.17, KTH 2.23, 6.8, 20.12, 22.12

20:14: 1 Ko 15.26, 15.54-55, KTH 20.6, 21.8

20:15: KTH 13.8, 19.20