Sapta 7
God bai i pinisim ol Israel
Bikpela i tokim mi olsem, “Man bilong graun, mi God, Bikpela, mi gat tok long ol Israel olsem. Dispela em i las de bilong olgeta Israel, long olgeta hap graun bilong ol.
“Yupela ol Israel, harim. Las de i kamap pinis. Mi belhat nogut tru na nau bai mi mekim save long yupela. Yupela i bin mekim ol dispela pasin nogut, olsem na nau bai mi kotim yupela. Bai mi bekim stret ol stingpela pasin bilong yupela. Bai mi no inap larim yupela i stap gut. Na mi no inap marimari long yupela. Nogat. Yupela i bin mekim ol dispela pasin nogut, olsem na bai mi mekim save long yupela. Na bai yupela i ken save gut olsem, mi yet mi Bikpela.”
God, Bikpela i tok olsem, “Narakain bagarap tru bai i kamap long yupela. Na dispela bagarap bai i pinisim yupela olgeta. Nau las de bilong yupela i kamap klostu pinis. Taim bilong en i kamap pinis, na klostu tru bai em i kamap. Yupela ol manmeri bilong kantri Israel, harim. Las de bilong yupela i kamap klostu pinis, na yupela bai i bagarap. Na bai yupela i no inap bung na amamas na mekim lotu moa antap long ol maunten. Nogat. Nau bai yupela i bung na pret tasol, na longlong nabaut.
“Mi belhat nogut tru long yupela, olsem na nau bai mi mekim save moa yet long yupela bilong inapim belhat bilong mi. Yupela i bin mekim ol dispela pasin nogut, olsem na bai mi kotim yupela. Bai mi bekim stret ol stingpela pasin bilong yupela. Bai mi no inap larim yupela i stap gut. Na mi no inap marimari long yupela. Nogat. Yupela i bin mekim ol dispela pasin nogut, olsem na bai mi mekim save long yupela. Na bai yupela i save gut olsem, mi yet mi Bikpela, na mi tasol mi salim ol dispela samting nogut i kam long yupela.”
10 Na Bikpela i tok moa long mi olsem, “De bilong bikpela bagarap i kam klostu nau. Oltaim ol Israel i wok long mekim nogut long ol wantok bilong ol. Na ol i wok strong long mekim hambakpasin. 11 Na dispela pasin nogut bilong ol i kamap bikpela moa. Olsem na bai mi bagarapim olgeta gutpela samting bilong ol. Na bai mi daunim nem bilong ol, na bai ol i no inap mekim ol pasin nogut gen.* Tok Hibru bilong lain 10 na 11 i no klia tumas.
12 “Taim bilong bagarap i kam klostu pinis. Long dispela taim ol man i baim ol samting ol i no ken amamas, na ol man i salim ol samting ol i no ken bel hevi, long wanem, mi bai mekim save long olgeta man wantaim. 13 Sapos man i bin larim narapela man i baim wanpela samting bilong en, em i no dai hariap, maski, em bai i no inap kisim bek dispela samting. Long wanem, mi tok pinis olsem, mi bai bagarapim olgeta man, na mi no inap senisim dispela tok. Olgeta i save mekim pasin nogut, olsem na olgeta i mas bagarap. 14 Ol i winim biugel bilong kirapim pait, na olgeta soldia i redi long pait. Tasol i no gat wanpela man bai i go long pait, long wanem, mi belhat long olgeta dispela lain na bai mi mekim ol i pret nogut tru.”
God i mekim save long ol Israel
15 Bikpela i tok moa olsem, “Ol birua i banisim pinis Jerusalem. Ol manmeri i stap ausait long taun, ol birua bai i kilim ol i dai. Na ol manmeri i stap insait long banis bilong taun, bai ol i sot long kaikai na kisim kain kain sik na bai ol i dai. 16 Sapos sampela inap, bai ol i ranawe i go long ol maunten. Na olgeta dispela manmeri bai i tingting long pasin nogut ol i bin mekim na ol bai i bel hevi na krai nogut, na krai bilong ol bai i kamap olsem krai bilong ol pisin bilong ples daun. 17 Na han bilong ol bai i no gat strong na lek bilong ol bai i seksek. 18 Na ol bai i pasim klos bilong sori, na bai ol i guria moa yet. Na bai olgeta i sem na rausim gras bilong het bilong ol. 19 Na ol bai i tromoi ol gol na silva bilong ol long ol rot olsem pipia, long wanem, gol na silva i no inap helpim ol long taim Bikpela i belhat long ol. Ol i no inap kaikai ol dispela gol na silva, na tu ol gol na silva i no inap helpim ol long mekim wanpela samting. Ol i bin mangalim gol na silva na dispela pasin i pulim ol na ol i mekim sin. 20 Bipo ol i gat ol bilas ol i bin wokim long gol na silva, na ol i bin amamas tru long ol dispela samting. Na ol i bin kisim dispela gol na silva na wokim ol kain kain giaman god. Dispela pasin mi no laikim tru, olsem na nau bai mi mekim ol dispela gol na silva i kamap olsem samting nogut tru long ai bilong ol.”
21 Na Bikpela i tok moa olsem, “Bai mi kirapim ol man nogut tru na bai ol i lusim kantri bilong ol na i kam stilim ol dispela samting bilong ol Israel. Na bai ol i kisim i go na mekim kain kain samting nogut long en. 22 Na bai mi larim ol i go insait long dispela gutpela haus bilong mi yet na mekim dispela haus i kamap doti long ai bilong mi. Bai mi no ken pasim ol. Nogat tru.
23 “Ol manmeri bilong Israel i wok long mekim nabaut. Na long olgeta hap bilong kantri ol i wok long mekim nogut long ol arapela manmeri na kilim planti i dai. Olsem na em i taim bilong wokim ol sen bilong pasim ol. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. 24 Olsem na bai mi bringim ol lain haiden, ol i man nogut tru, na bai ol i kam long kantri Israel na rausim ol Israel long ol haus bilong ol na kisim ol dispela haus. Na bai ol i bagarapim ol dispela ples ol Israel i save lotu long en. Na ol strongpela man bilong Israel bai i pret tasol na ol i no ken bikhet moa. 25 Taim nogut tru i kam long ol Israel nau. Bai ol i laikim tumas long i stap bel isi, tasol ol bai i no inap. Nogat tru. 26 Planti Lo 32.23, Jer 4.20, Kra 2.9 kain kain bagarap bai i kamap long ol, na bai ol i harim planti tok long ol samting nogut i kamap. Olsem na bai ol i pret na bai ol i go long ol profet na askim ol long painimaut tingting bilong mi, tasol bai mi no givim tok long ol. Na ol pris bai i no gat tok bilong skulim ol, na ol hetman bai i no gat gutpela tingting bilong givim ol. 27 Na king bilong ol bai i bel hevi na tingting bilong en bai i bagarap olgeta. Na ol manmeri bai i pret na guria. Bai mi tingim olgeta pasin nogut ol i bin mekim na bai mi mekim save tru long ol. Na bai mi kotim ol long wankain pasin olsem ol i bin kotim ol arapela man. Na ol bai i save gut olsem, mi yet mi Bikpela.”

*7:11: Tok Hibru bilong lain 10 na 11 i no klia tumas.

7:23: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

7:26: Lo 32.23, Jer 4.20, Kra 2.9