Sapta 4
Ol Israel i mas kam bek long Bikpela
Bikpela i tok olsem, “Yupela Israel, sapos yupela i laik kam bek, orait yupela i mas kam bek long mi tasol. Yupela i mas rausim ol stingpela giaman god yupela i bin putim long ai bilong mi. Na yupela i mas bihainim mi oltaim. Na long taim yupela i laik strongim tok na yupela i tok olsem, ‘Tru antap long nem bilong Bikpela i stap oltaim,’ orait yupela i mas tok tru na bihainim gutpela na stretpela pasin na mekim dispela tok. Sapos yupela i mekim olsem, orait bai ol arapela lain i askim mi long mekim gut long ol na bai ol i givim biknem long mi.”
3-4 Bikpela Jop 41.20, Ais 1.31, Hos 10.12, Kl 2.11 i tokim ol Juda na ol Jerusalem olsem, “Yupela i mas lusim pasin nogut na kam bek long mi na kisim nupela tingting na pasin, olsem man i brukim nupela graun na planim kaikai. Na yupela i no ken planim dispela kaikai namel long ol rop i gat nil. Yupela Juda na Jerusalem i mas rausim olpela tingting nogut na kamap ol manmeri bilong mi stret. Sapos yupela i no mekim olsem, orait bai mi belhat nogut tru long pasin nogut bilong yupela na bai mi mekim save long yupela. Belhat bilong mi bai i kamap bikpela olsem paia na i no gat man inap mekim i dai.”
Ol birua i laik pait long ol Juda
Bikpela i tokim mi long autim tok long ol Juda na Jerusalem. Tok bilong en i olsem, “Yupela go winim ol biugel long olgeta hap bilong kantri. Singaut long ol manmeri olsem, ‘Yupela kam bung na yupela go hait long ol taun i gat strongpela banis.’ Apim plak bilong toksave long ol manmeri long ol i mas i go long Saion. Yupela i no ken i stap. Yupela i mas ranawe i go hait. Long wanem, mi mekim ol birua i lusim hap not na i kam bilong bagarapim yupela nogut tru. Ol birua i lusim ples bilong ol na i kam, olsem laion i lusim ples hait. Ol i man bilong bagarapim planti kantri, na ol i kam bilong bagarapim kantri bilong yupela. Ol taun bilong yupela bai i bagarap olgeta, na bai i no gat man i stap long ol dispela taun. Mi Bikpela, mi tok pinis.”
Olsem na yupela i mas putim ol klos bilong sori na yupela i mas krai na singsing sori. Long wanem, Bikpela i belhat moa yet long yumi na em i no lusim belhat bilong en.
Bikpela i tok olsem, “Long dispela taim, king wantaim ol ofisa bilong en bai i pret moa yet, na ol pris wantaim ol profet bai i kirap nogut tru.” 10 Orait na mi tok, “God, Bikpela, yu bin giamanim tru ol manmeri bilong Juda na Jerusalem long taim yu bin tok bai ol i stap gut. Tasol nau ol birua i kam pinis na i laik kilim mipela i dai.”
Ol birua i kam olsem hatpela win
11 Long taim ol birua i kam, Bikpela bai i givim tok long ol manmeri bilong Juda na Jerusalem olsem, “Bai hatpela win i kirap long ol maunten i stap long ples drai, na win bai i kam long ol manmeri bilong mi. Tasol dispela win i no kam bilong rausim ol pasin nogut tasol, olsem win i save rausim pipia bilong wit samting. Nogat. 12 Dispela win em i strongpela tumas na em bai i bagarapim ol tru. Mi yet mi tok na dispela win i kam, long wanem, mi kotim ol dispela manmeri pinis na nau mi laik mekim save long ol.”
13 Orait na mi Jeremaia, mi tokim ol manmeri olsem, “Lukim. Ol birua i bilak nogut tru olsem klaut. Ol karis bilong ol soldia i spit i kam olsem raunwin, na ol hos bilong ol i kam hariap olsem ol tarangau i flai. Sori tru. Nau yumi laik bagarap olgeta. 14 Yupela Ais 1.16, Je 4.8 Jerusalem, wanem taim bai yupela i lusim olkain tingting nogut? Yupela i mas rausim olgeta pasin nogut bilong yupela na bai yupela i kamap klin, na bai Bikpela i kisim bek yupela. 15 Ol man i lusim taun Dan na ples maunten bilong Efraim na i bringim tok bilong bikpela hevi i kamap pinis. 16 Bikpela i tokim ol dispela man olsem, “Yupela toksave long ol pipel bilong ol arapela kantri, long ol birua i kamap pinis long kantri Juda. Na tokim ol Jerusalem olsem, ‘Ol birua i lusim longwe ples na i kam bilong pait long ol taun bilong Juda. Ol bai i raunim ol dispela taun na singaut strong na bikmaus long ol manmeri.’ 17 Yupela ol Jerusalem i bin bikhet long mi, Bikpela. Olsem na ol birua bai i banisim Jerusalem, olsem ol wasman i save banisim gaden. 18 Yupela i bin mekim ol pasin nogut na yupela i bin wokabaut long ol rot nogut, na dispela em i as bilong ol dispela hevi i kamap long yupela. Sin bilong yupela yet i mekim yupela i karim dispela pen, na i brukim lewa bilong yupela.”
Jeremaia i sori tru long ol lain bilong en
19 Bel bilong mi i nogut tru. Mi no inap karim dispela bikpela pen. Em i daunim mi tru, na tingting bilong mi i bagarap olgeta. Mi no inap pasim maus, long wanem, mi harim ol soldia i winim biugel na i singaut strong. 20 Ol i mekim save bagarapim ol manmeri long olgeta hap bilong kantri, na kantri i kamap rabis tru. Wantu tasol ol i bagarapim ol haus sel bilong mipela. 21 Wanem taim bai ol birua i lusim mipela na i go bek long ples bilong ol, na mipela inap lusim pasin bilong apim plak na winim biugel?* Taim ol i lukim ol birua i kam, ol i bin apim plak na winim biugel bilong tokim ol manmeri long ranawe i go hait insait long ol taun i gat strongpela banis. Lukim lain 5 na 6 bilong dispela sapta.
22 Bikpela i tok olsem, “Ol manmeri bilong mi i no gat gutpela tingting. Ol i no save long mi. Ol i olsem ol pikinini i no gat save, na ol i longlong nabaut. Ol i save tumas long mekim pasin nogut, tasol ol i no save long mekim gutpela pasin.”
Jeremaia i lukim samting olsem driman
23 Mi Stt 1.2, Ais 5.25 Jeremaia, mi lukim graun i bagarap na i stap nating na i narakain tru. Na mi lukluk long skai na mi no lukim wanpela samting i lait. 24 Na mi lukim ol maunten i guria moa yet na het bilong ol i go i kam. 25 Na mi lukluk nabaut na mi no lukim wanpela man i stap. Na olgeta pisin i go pinis. 26 Mi lukim olgeta hap graun bipo i gat gris, tasol nau i kamap ples wesan nating. Na olgeta taun i stap long graun, ol i bagarap pinis. Bikpela i belhat moa yet na i mekim ol dispela samting i kamap.
27 Bikpela i tok olsem, “Dispela graun olgeta bai i kamap ples nating, tasol mi no ken bagarapim em olgeta. 28 Long dispela as tasol, na graun bai i singsing sori, na skai bai i kamap blakpela. Mi tingting pinis na mi tok long mekim ol dispela samting, na mi no ken senisim tingting bilong mi. Nogat tru.”
29 Mi Jeremaia, mi lukim ol soldia i sindaun long ol hos na ol soldia i holim banara, na olgeta i kam bilong pait long Juda. Na taim ol manmeri i harim ol, orait ol i lusim taun bilong ol na ranawe i go. Sampela i hait long bus na sampela i hait antap long ol ples ston. Na olgeta taun i stap nating, na i no gat man i stap long ol moa. 30 Jerusalem, taim yu bagarap pinis, bai yu mekim wanem? Maski putim ol gutpela retpela klos, na bilasim yu yet long ol bis samting ol i bin wokim long gol. Na maski penim ai bilong yu. Dispela kain bilas i no inap helpim yu. Long wanem, ol pren bilong yu i no laikim yu moa, na ol i laik kilim yu i dai. 31 Mi harim krai olsem krai bilong meri i laik karim pikinini. I olsem meri i karim pikinini namba wan taim, na em i gat bikpela pen. Dispela em i krai bilong taun Saion. Em i sotwin tru na i taitim han bilong en na i tok olsem, “Sori tru, mi bagarap nau. Ol birua i laik kilim mi na mi laik i dai.”

4:3-4: Jop 41.20, Ais 1.31, Hos 10.12, Kl 2.11

4:14: Ais 1.16, Je 4.8

*4:21: Taim ol i lukim ol birua i kam, ol i bin apim plak na winim biugel bilong tokim ol manmeri long ranawe i go hait insait long ol taun i gat strongpela banis. Lukim lain 5 na 6 bilong dispela sapta.

4:23: Stt 1.2, Ais 5.25