Sapta 10
Ol Israel i gat planti samting na ol i olsem gutpela diwai wain i karim planti kaikai tumas. Ol gutpela samting bilong ol i kamap moa yet, olsem na ol i save wokim ol alta na pos bilong giaman god moa moa yet, na ol i bilasim ol dispela pos nogut tru. Ol i man bilong giaman tasol, olsem na nau bai ol i mas kisim pe nogut bilong asua bilong ol. God bai i brukim ol alta bilong ol na bai em i bagarapim ol pos tambaran bilong ol.
I no longtaim na bai ol Israel i tok, “Yumi no bin bihainim tok bilong Bikpela, olsem na nau Bikpela i rausim king bilong yumi. Na sapos yumi gat king, bai em i inap helpim yumi olsem wanem? Nogat tru. Ol king i mauswara nating long helpim yumi. Na ol i mekim planti promis nating na ol i pasim tok nating wantaim ol king bilong ol arapela kantri.”
Ol Israel i lusim stretpela pasin na i mekim pasin nogut tasol. Na dispela pasin nogut i olsem gras nogut i gat marasin bilong bagarapim man.
Dispela bulmakau gol i stap long Betel bai i bagarap, na ol manmeri i stap long taun Samaria bai ol i pret na i bel sori long dispela bulmakau. Ol manmeri na ol pris i save mekim wok bilong dispela giaman god, bai ol i sori long en na i krai, long wanem, ol Asiria bai i rausim bilas bilong en na em bai i bagarap. Na bai ol Asiria i kisim dispela bulmakau gol i go long Asiria na bai ol i givim long bikpela king olsem takis. Ol Israel i bin bihainim tok bilong ol saveman, na tok bilong ol dispela man i popaia pinis. Olsem na ol birua i winim ol na ol Israel i sem nogut. King bilong Israel bai i lus, olsem liklik hap pipia diwai, tait i karim i go. Ol Lu 23.30, KTH 6.16 Israel i save lotu long ol giaman god long ol ples lotu antap long ol maunten, na God bai i bagarapim ol dispela ples. Na gras na ol rop i gat nil bai i kamap na karamapim ol alta. Na bai ol manmeri i laik hait long ol birua, olsem na bai ol i tokim ol maunten olsem, “Yupela karamapim mipela na haitim mipela.”
Bikpela i tok bai ol Israel i mas bagarap
Orait Bikpela i tok, “Bipo ol Israel i mekim sin long mi long taun Gibea* Lukim Ol Hetman 19-20. na ol i no lusim dispela pasin yet. Olsem na ol birua i kam pait long ol dispela lain nogut, na pait bai i go inap long Gibea yet. 10 Olsem tasol mi pasim tok pinis long mi bai pait long ol dispela man bilong mekim sin na mi bai mekim save long ol. Ol i bin mekim planti sin tumas, olsem na bai mi mekim ol arapela kantri i kam bung na pait long ol.
11 “Bipo Israel i olsem wanpela yangpela bulmakau meri i bin skul gut long krungutim stik rais, bilong ol manmeri i ken kisim kaikai bilong rais. Na em i laikim tumas dispela wok. Pastaim em i no gat hatwok, tasol nau mi givim hatwok long em. Nau mi mekim Juda na Israel i wok hat olsem bulmakau, man i pasim plang long nek bilong en na em i wok long pulim masin bilong brukim graun. Em i hatwok long pulim masin na plang i kaikai nek bilong en. 12 Mi Snd 11.18, Jer 4.3 tokim ol Israel na Juda olsem, ‘Yupela i mas lusim dispela pasin nogut na bihainim stretpela pasin na lotu tru long mi, olsem man i brukim graun long nupela gaden na i planim kaikai na kaikai i kamap gut na karim planti. Nau em i taim bilong yupela i kam bek long mi God, Bikpela bilong yupela. Sapos yupela i kam bek long mi, bai mi mekim gut long yupela moa yet.’ 13 Tasol yupela i no bin mekim olsem. Nogat. Yupela i olsem man i wokim gaden, tasol long gaden bilong yupela, yupela i bin planim pasin nogut na pasin giaman tasol. Olsem na gaden bilong yupela i save kamapim kaikai nogut tasol, na yupela i wok long kaikai.
“Yupela i ting bikpela lain soldia bilong yupela ol inap helpim yupela. Yupela i ting yupela i save pinis long rot bilong i stap gut. 14 Olsem na bai ol birua i kam pait long yupela, na bai ol i bagarapim olgeta taun bilong yupela i gat strongpela banis. Dispela bagarap bai i olsem samting bipo King Salman i mekim taim em i pait long taun Betarbel na bagarapim tru. Na ol lain bilong en i kisim ol meri wantaim ol pikinini bilong ol, na tromoi ol i go nabaut na ol i dai. 15 Yupela ol Betel, yupela i mekim planti sin, olsem na wankain samting nogut bai i kamap long yupela. Taim san i kam antap, bai ol i kilim i dai king bilong Israel.”

10:8: Lu 23.30, KTH 6.16

*10:9: Lukim Ol Hetman 19-20.

10:12: Snd 11.18, Jer 4.3