Sapta 11
Bikpela Wkp 19.35-36, Lo 25.13-16, Snd 16.11 i no laik tru long ol man i senisim mak long skel, bilong giamanim ol manmeri na pulim mani bilong ol. Tasol em i amamas tru long ol man i save skelim ol samting long mak stret.
Ol man i save litimapim nem bilong ol yet bai i kisim bikpela sem. Ol man i gat gutpela tingting i save daunim ol yet.
Ol stretpela man i save bihainim stretpela pasin tasol. Tasol ol man bilong giaman ol bai i bagarap long pasin giaman bilong ol yet.
Maski yu gat planti mani, em i no inap helpim yu long taim Bikpela i laik bekim ol rong bilong yu. Tasol sapos yu bihainim stretpela pasin, dispela bai i helpim yu na yu no ken i dai kwik.
Stretpela pasin bilong ol stretpela man i save helpim ol na ol inap bihainim stretpela rot. Tasol pasin nogut bilong ol man nogut i save mekim ol yet i pundaun.
Stretpela pasin bilong ol stretpela man i save helpim ol na ol i stap gut. Tasol ol man bilong giaman na mangal, ol bai i bagarap long dispela pasin nogut bilong ol.
Ol man nogut i save ting ol bai i kisim planti gutpela samting long strong bilong ol yet. Tasol bihain bai ol i dai, na ol i no inap kisim ol dispela samting.
Sapos sampela trabel na hevi i kamap long ol stretpela man, orait Bikpela bai i kisim bek ol, na putim dispela trabel na hevi i go long ol man bilong mekim pasin nogut.
Sapos ol man bilong mekim pasin nogut i toktok, toktok bilong ol inap bagarapim ol arapela manmeri. Tasol gutpela tingting bilong ol stretpela man inap long helpim ol yet na bai ol i stap gut.
10 Taim sindaun bilong ol stretpela man i kamap gutpela, ol manmeri i save amamas. Tasol sapos wanpela man i mekim pasin nogut oltaim, orait long taim em i dai, ol manmeri i save amamas moa yet.
11 Ol stretpela man i save mekim gutpela pasin insait long taun bilong ol, na dispela i mekim taun i kamap gutpela. Tasol ol man bilong mekim pasin nogut, ol i save mekim kain kain tok nogut, na dispela i save bagarapim taun.
12 Sapos man i tok nogut bilong rabisim ol arapela man, em i olsem longlong man. Tasol man i gat gutpela tingting, em i save pasim maus na i no save mekim dispela kain tok.
13 Man bilong mekim planti toktok nabaut i save autim tok hait bilong pren bilong en. Tasol man bilong tok tru, em i no save autim tok hait bilong pren bilong en.
14 Sapos Snd 15.22 ol lida bilong gavman i no inap stiaim ol manmeri long gutpela rot, orait kantri bai i bagarap. Tasol sapos i gat planti man bilong givim gutpela tingting long ol gavman, kantri bai i stap gut.
15 Sapos wanpela man i kisim dinau, na yu promis long bekim dispela dinau sapos em yet i no inap, orait bihain bai yu gat bikpela hevi. Olsem na sapos yu laik i stap gut, yu mas givim baksait long dispela pasin.
16 Ol meri i mekim gutpela pasin, ol i laik bai ol manmeri i givim biknem long ol. Tasol ol man bilong pait i laik kisim planti mani samting tasol.
17 Sapos yu sori long narapela man na yu mekim gut long em, orait long dispela pasin yu mekim gut long yu yet. Tasol sapos yu mekim nogut long arapela man, em i olsem yu mekim nogut long yu yet.
18 Ol samting ol man nogut i kisim, em i no inap helpim ol tru. I olsem samting nating tasol. Tasol ol man i save mekim stretpela pasin, ol bai i kisim gutpela pe.
19 Ol man i strong long bihainim stretpela pasin, ol bai i kisim laip. Tasol ol man i strong long mekim pasin nogut, ol bai i dai.
20 Bikpela i no laik tru long ol man i save tingting nogut oltaim. Tasol em i amamas long ol man i save wokabaut stret.
21 Tru tumas, Bikpela bai i kotim ol man i bin mekim pasin nogut na em bai i mekim save long ol. Tasol ol lain bilong ol man i mekim gutpela pasin, ol bai i winim kot.
22 Sapos wanpela meri em i naispela tru, tasol oltaim em i save mekim ol kranki pasin, orait em i olsem pik ol man i bilasim gut tru na putim naispela ring gol long nus bilong en.
23 Bikpela i save long tingting na laik bilong olgeta man. Ol stretpela man i gat gutpela tingting. Olsem na em i save givim ol gutpela samting long ol. Tasol ol man bilong mekim pasin nogut, ol i gat tingting nogut, olsem na em i save bekim rong bilong ol.
24 Sampela Sng 112.9 man i save amamas long givim mani samting bilong ol long helpim ol arapela man, tasol ol yet i save kisim mani moa yet long wok bilong ol. Na sampela man i save olsem ol inap helpim ol arapela man, tasol ol i no laik. Ol i pasim mani samting bilong ol, tasol bihain ol yet i sot tru long mani.
25 Man bilong givim samting bilong helpim ol arapela man, em yet bai i kisim planti samting. Sapos yu helpim ol arapela man bai ol i helpim yu tu.
26 Sapos man i pasim kaikai bilong en long taim ol manmeri i laik baim, orait bai ol i tok nogut long em. Tasol sapos man i larim ol manmeri i baim kaikai bilong en, bai ol i amamas long em.
27 Sapos man i wok strong long bihainim gutpela pasin, orait ol manmeri bai i belgut long em. Tasol sapos man i wok long mekim pasin nogut, bai taim nogut i painim em.
28 Sapos Sng 1.3, 92.12, Jer 17.8 man i ting mani bilong em tasol inap helpim em long stap gut, orait em bai i lus tru. Tasol ol stretpela man bai i stap gut tru olsem ol nupela lip i stap long diwai.
29 Sapos man i no lukautim gut ol samting bilong famili bilong em, bai ol samting bilong en i lus olgeta. Olsem tasol ol man i no gat gutpela tingting, ol bai i lusim olgeta samting, na bai ol i kamap wokboi nating bilong ol man i gat gutpela tingting.
30 Pasin Dan 12.3, 1 Ko 9.19, Je 5.20 bilong stretpela man em i olsem diwai bilong givim laip. Na man i gat gutpela tingting na save, em i save mekim ol arapela man i gat laik long i kam i stap wantaim em.
31 Yumi 1 Pi 4.18 save, ol stretpela man i save kisim gutpela pe bilong pasin bilong ol long taim ol i stap yet long graun. Olsem na yumi no ken ting, ol man bilong mekim pasin nogut bai i abrusim pe nogut bilong pasin bilong ol. Nogat. Bikpela bai i bekim stret long ol.

11:1: Wkp 19.35-36, Lo 25.13-16, Snd 16.11

11:14: Snd 15.22

11:24: Sng 112.9

11:28: Sng 1.3, 92.12, Jer 17.8

11:30: Dan 12.3, 1 Ko 9.19, Je 5.20

11:31: 1 Pi 4.18