Sapta 25
“Sampela taim tupela bilong yupela Israel bai i go long kot bilong stretim tok kros na jas bai i painimaut olsem wanpela man i gat asua na narapela i no gat. Orait sapos jas i tok bai ol i mas kisim wip na paitim man i gat asua, orait dispela man i mas slip long bet na ol i mas paitim em inap long mak bilong rong em i bin mekim. Ol 2 Ko 11.24 i ken paitim em inap 40 taim tasol. Nogut ol i paitim em planti tumas na bai em i sem nogut long ai bilong ol manmeri.
“Yupela 1 Ko 9.9, 1 Ti 5.18 i no ken pasim maus bilong bulmakau long taim em i wok long rausim skin bilong rais samting.”
Lo bilong lukautim famili bilong man i dai
Orait Mt 22.24, Mk 12.19, Lu 20.28 Moses i skruim tok olsem, “Sapos tupela brata i stap wantaim long wanpela hap graun na sapos wanpela brata i no gat pikinini man na em i dai, orait meri bilong en i no ken marit long man bilong arapela famili. Nogat. Brata bilong man i dai i mas maritim dispela meri. Na namba wan pikinini man meri i karim, bai ol i kolim pikinini bilong brata i dai pinis. Olsem na bai lain bilong en i no ken lus long yumi Israel. Sapos Rut 4.7-8 brata bilong man i dai i no laik maritim dispela meri, orait meri i mas i go long ples bilong kot na lukim ol hetman bilong taun na tok, ‘Tambu bilong mi i no laik bihainim lo. Em i no laik maritim mi na kamapim wanpela pikinini bilong helpim famili bilong brata bilong em. Nogut famili bilong en i lus long yumi Israel.’ Orait nau ol hetman bilong taun i mas singautim dispela man i kam na ol i mas toktok wantaim em. Na sapos em i no laik yet long marit, orait tambu meri i mas kamap long ai bilong ol hetman, na lusim wanpela su bilong tambu bilong em, na spetim pes bilong em, na tok olsem, ‘Mipela i save mekim dispela kain pasin long man i no laik helpim brata bilong em long mekim lain famili bilong en i go het.’ 10 Na bai yupela ol Israel i mas kolim famili bilong dispela man olsem, ‘Famili bilong man ol i bin rausim su bilong en.’ ”
Tupela lo moa
11 Na Moses i tok moa olsem, “Sapos tupela man i pait na meri bilong wanpela i traim long helpim man bilong em na em i pulim bol bilong arapela man, 12 orait yupela i no ken sori long meri. Katim han bilong em na tromoi i go.
13-14 “Sapos Wkp 19.35-36 ol manmeri i kam baim samting bilong yupela, yupela i no ken sotim skel bilong ol dispela samting. 15 Skelim stret, olsem na bai yupela i ken i stap longpela taim long dispela graun, God, Bikpela bilong yumi, i laik givim long yupela. 16 God i no save laikim man i mekim kain giaman pasin olsem.”
Ol Israel i mas kilim ol Amalek
17 Na Kis 17.8-14, 1 Sml 15.2-9 Moses i tok moa olsem, “Yupela i mas tingim pasin nogut ol Amalek i bin mekim long yupela long taim yupela i lusim Isip na i kam. 18 Ol i no save pret long God, olsem na ol i kamap long baksait na i pait long yupela, taim yupela i tait tru na i sotwin pinis. Na ol i kilim ol man i no inap wokabaut strong, na i kam bihain. 19 Olsem na taim God i givim dispela kantri long yupela na i banisim yupela gut bai ol birua i stap klostu ol i no inap bagarapim yupela, orait yupela i mas kilim olgeta Amalek i dai. Olsem na bai i no gat man i ken tingim ol gen. Yupela i mas mekim olsem. Yupela i no ken lusim tingting.”

25:3: 2 Ko 11.24

25:4: 1 Ko 9.9, 1 Ti 5.18

25:5: Mt 22.24, Mk 12.19, Lu 20.28

25:7: Rut 4.7-8

25:13-14: Wkp 19.35-36

25:17: Kis 17.8-14, 1 Sml 15.2-9