Sapta 22
Tok piksa bilong bikpela kaikai bilong marit
(Luk 14.16-24)
Jisas i mekim narapela tok piksa gen long ol bikman olsem, “Kingdom bilong heven em i olsem pasin bilong wanpela king. Pikinini man bilong en i laik marit, na king i mekim bikpela kaikai. Pastaim em i tokim ol man long kam long kaikai bilong marit. Na long de bilong kaikai em i salim ol wokboi bilong en i go bilong singautim ol i kam. Tasol ol i no laik i kam. Na Mt 21.36 em i salim sampela wokboi moa, na em i tokim ol olsem, ‘Yupela go long ol man mi bin singautim ol, na yupela tokim ol olsem, “Harim. Mi redim pinis kaikai bilong mi. Ol bulmakau man na ol patpela abus bilong mi, mipela i kilim pinis. Na olgeta samting i redi i stap. Yupela kam long kaikai bilong marit.” ’
“Ol wokboi i go givim dispela tok long ol dispela man, tasol ol i no laik harim, na ol i go nabaut. Narapela i go long gaden bilong en, na narapela i go mekim wok bisnis bilong en. Tasol Mt 21.35 sampela i holimpas ol wokboi bilong king na i paitim ol nogut, na kilim ol i dai. Olsem na king i belhat na i salim ol soldia bilong en i go pinisim tru ol dispela man i bin kilim ol wokboi i dai. Na ol i kukim ples bilong ol.
“Na Mt 10.11-13, Ap 13.46 king i tokim ol wokboi bilong en olsem, ‘Kaikai bilong marit em i redi i stap, tasol ol man mi bin singautim ol, ol i no gutpela man inap long ol i kam long dispela kaikai. Olsem na yupela i mas i go long maus bilong olgeta rot, na olgeta man yupela i lukim, yupela i mas singautim ol i kam long kaikai bilong marit.’ 10 Em i tok olsem, na ol dispela wokboi i go nabaut long olgeta rot na bungim olgeta manmeri ol i lukim, ol man nogut wantaim ol gutpela man. Na ol i kam sindaun long kaikai na haus i pulap tru.
11 “Ol 2 Ko 5.3, Ef 4.24, KTH 3.4, 19.8 manmeri i sindaun i stap, na king i go insait bilong lukim ol. Na em i lukim wanpela man i no bin putim kain gutpela klos ol i save putim long de bilong marit. 12 Na king i askim em, ‘Pren, olsem wanem na yu no putim gutpela klos na yu kam insait?’ Tasol man i no gat tok. 13 Orait Mt 8.12, 25.30, Lu 13.28 na king i tokim ol wokman olsem, ‘Yupela pasim lek han bilong en na tromoi em i go ausait bai em i stap long ples tudak. Long dispela ples tudak ol i save krai nogut na skrapim tit bilong ol.’
14 “Harim. Mt 20.16, 2 Pi 1.10, KTH 17.14 God i save singautim planti man, tasol em i save makim wanpela wanpela tasol bilong i kam insait.”
Ol i mas givim takis long Sisar, o nogat?
(Mak 12.13-17 na Luk 20.20-26)
15 Orait Mk 3.6 ol Farisi i go paitim tok bilong painim rot bilong kotim Jisas. Ol i ting long trikim Jisas long mekim sampela tok i no stret, bai ol i ken kotim em long tok bilong em yet. 16 Ol Mk 3.6, 8.15, 12.13 i salim ol disaipel bilong ol wantaim sampela man bilong lain bilong Herot, na ol i go long Jisas na tokim em olsem, “Tisa, mipela i save, yu man bilong tok tru. Na long tok tru tasol yu save skulim ol manmeri long pasin bilong God. Yu no save pret long wanpela man. Nogat. Yu save mekim wankain tok long olgeta man, maski ol i gat nem o ol i no gat nem. 17 Olsem na yu mas tokim mipela. Yu ting wanem? I orait long yumi ken givim takis long Sisar, o nogat?”
18 Tasol Jisas i save pinis long tingting nogut bilong ol, na em i tok, “Yupela man bilong giaman, watpo yupela i traim mi? 19 Yupela soim mi wanpela mani yupela i save takis long en.” Na ol i kisim wanpela mani i kam long em. 20 Na Jisas i askim ol olsem, “Dispela piksa na dispela nem em i bilong husat?” 21 Na Stt 1.27, Ro 13.7 ol i tok, “Bilong Sisar.” Na em i tokim ol, “Orait, samting bilong Sisar, em yupela i mas givim long Sisar. Na samting bilong God, em yupela i mas givim long God.”
22 Ol i harim dispela tok, na ol i kirap nogut. Na ol i lusim em na i go.
Ol Sadyusi i askim Jisas long man i dai na i kirap bek
(Mak 12.18-27 na Luk 20.27-40)
23 Long Ap 23.8 dispela de tasol ol Sadyusi i kam long Jisas. Ol dispela lain i save tok, ol man i dai pinis, bai ol i no inap kirap bek. Orait ol i askim Jisas olsem, 24 “Tisa, Lo 25.5 Moses i bin tok olsem, ‘Sapos wanpela man i no gat pikinini na em i dai, orait brata bilong en i mas maritim meri bilong en na kamapim ol pikinini, bai lain bilong brata bilong en i no ken pinis.’ 25 Orait bipo i gat 7-pela brata i stap namel long mipela. Na namba wan em i marit i stap na i dai pinis, tasol em i no gat pikinini. Olsem na brata bilong en i maritim dispela meri bilong em. 26 Na namba 2 brata, em tu i no gat pikinini na i dai, na namba 3 brata tu i wankain, na i go i go inap long las brata, em brata namba 7. 27 Olgeta i dai pinis, na bihain tru meri tu em i dai. 28 Orait yu tok. Long taim ol man i dai pinis ol i kirap bek, dispela meri bai i stap meri bilong husat bilong dispela 7-pela brata? Yu save, olgeta ol i bin maritim em.”
29 Orait Jo 20.9 Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Yupela i no save long ol tok i stap long buk bilong God. Na yupela i no save long strong bilong God tu. Olsem na yupela i mekim tok kranki. 30 Long 1 Jo 3.2 taim ol man i dai pinis ol i kirap bek, ol dispela lain manmeri bai i no inap marit. Nogat. Bai ol i stap olsem ol ensel bilong heven.
31 “Tasol long dispela tok bilong ol man i dai na i kirap bek, mi laik askim yupela. Ating yupela i no bin ritim dispela tok God i bin mekim long yupela? Em i tok olsem, 32 ‘Mi Kis 3.6, Mt 8.11, Mk 12.26, Lu 20.37, Ap 7.32 God bilong Abraham na bilong Aisak na bilong Jekop.’ God em i no God bilong ol man i dai pinis. Em i God bilong ol man i stap laip.” 33 Ol Mt 7.28 manmeri i harim dispela tok, na ol i kirap nogut long tok bilong em.
Namba wan lo bilong God
(Mak 12.28-31 na Luk 10.25-28)
34 Taim ol Farisi i harim tok olsem Jisas i bin pasim maus bilong ol Sadyusi, orait ol i kam long em. 35 Namel long ol i gat wanpela saveman bilong lo. Em i laik traim Jisas na i askim em olsem, 36 “Tisa, wanem lo i namba wan na i winim olgeta arapela lo?”
37 Na Lo 6.5, 10.12, Lu 10.27 Jisas i tokim em olsem, “ ‘Yupela i mas laikim God, Bikpela bilong yumi. Yupela i mas laikim em tru long bel bilong yupela na long spirit bilong yupela na long tingting bilong yupela.’ 38 Dispela lo em i bikpela, na em i namba wan tru. 39 Na Wkp 19.18, Mk 12.31, Ro 13.9, Ga 5.14 namba 2 lo em i wankain olsem dispela. Em i olsem, ‘Yu mas laikim ol wantok olsem yu laikim yu yet.’ 40 Dispela Mt 7.12, Ro 13.10, Ga 5.14, 1 Ti 1.5 tupela lo i as bilong olgeta tok bilong lo na bilong ol profet.”
Jisas i askim ol Farisi long man God i makim
(Mak 12.35-37 na Luk 20.41-44)
41 Ol Farisi i bung i stap yet, na Jisas i askim ol, 42 “Yupela Jo 7.42 i ting wanem long dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en? Em i pikinini bilong husat?” Na ol i tokim em olsem, “Pikinini bilong Devit.”
43 Na Sng 110.1, Mt 26.64 Jisas i askim ol olsem, “Orait olsem wanem na Holi Spirit i givim tingting long Devit na Devit i kolim dispela man ‘Bikpela’? Devit i bin tok olsem,
44 ‘Bikpela Sng 110.1, Ap 2.34, 1 Ko 15.25, Hi 1.13 i tokim
Bikpela bilong mi olsem,
“Yu sindaun long han sut bilong mi
inap mi putim ol birua bilong yu
i stap aninit long yu.” ’
45 Yupela lukim. Devit yet i kolim dispela man Bikpela bilong en. Orait olsem wanem na dispela man em i pikinini bilong Devit?”
46 I Mk 12.34, Lu 14.6, 20.40 no gat wanpela bilong ol inap long bekim dispela tok bilong Jisas. Na stat long dispela de, ol i pret long askim Jisas long wanpela samting moa.

22:4: Mt 21.36

22:6: Mt 21.35

22:8: Mt 10.11-13, Ap 13.46

22:11: 2 Ko 5.3, Ef 4.24, KTH 3.4, 19.8

22:13: Mt 8.12, 25.30, Lu 13.28

22:14: Mt 20.16, 2 Pi 1.10, KTH 17.14

22:15: Mk 3.6

22:16: Mk 3.6, 8.15, 12.13

22:21: Stt 1.27, Ro 13.7

22:23: Ap 23.8

22:24: Lo 25.5

22:29: Jo 20.9

22:30: 1 Jo 3.2

22:32: Kis 3.6, Mt 8.11, Mk 12.26, Lu 20.37, Ap 7.32

22:33: Mt 7.28

22:37: Lo 6.5, 10.12, Lu 10.27

22:39: Wkp 19.18, Mk 12.31, Ro 13.9, Ga 5.14

22:40: Mt 7.12, Ro 13.10, Ga 5.14, 1 Ti 1.5

22:42: Jo 7.42

22:43: Sng 110.1, Mt 26.64

22:44: Sng 110.1, Ap 2.34, 1 Ko 15.25, Hi 1.13

22:46: Mk 12.34, Lu 14.6, 20.40