Song 110
Song bilong Bikpela wantaim king em i bin makim
Devit i raitim dispela song, em song bilong lotu.
Bikpela Mt 22.44, Mk 12.36, Lu 20.42-43, Ap 2.34-35, 1 Ko 15.25, Ef 1.20-22, Kl 3.1, Hi 1.13, 8.1, 10.12-13 i tokim
Bikpela bilong mi olsem,
“Yu sindaun
long han sut bilong mi
inap mi putim ol birua bilong yu
i stap aninit long yu.”
Bikpela i stap long Saion,
na bai em i mekim yu
i bosim planti ples,
na em i tok,
“Yu bosim ol birua bilong yu.”
Taim yu laik pait long ol birua
ol manmeri bilong yu
bai i go wantaim yu
na helpim yu,
na bai yupela i go antap
long maunten bilong God.
Olgeta nait, wara i save kamap
long gras,
na gras i kisim nupela strong.
Na bai yu tu yu kisim strong
long olgeta de.
 
Bikpela Hi 5.6, 6.20, 7.17, 7.21 i promis pinis long yu olsem,
“Bai yu stap pris oltaim oltaim.
Yu wankain pris
olsem Melkisedek.”
Bikpela i tok tru olgeta
na em i no inap senisim
tok bilong en.
 
Bikpela i sanap wantaim yu
bilong strongim yu.
Taim em i belhat
bai em i pait long ol king nabaut
na bai em i winim pait
na daunim ol tru.
Em bai i bekim rong
bilong ol lain manmeri,
na long ples bilong pait
bai em i kilim i dai planti man.
Em bai i daunim ol king
long olgeta hap bilong graun.
Em bai i go long wara
i ran klostu long rot
na em bai i dring.
Olsem na bai em i kisim strong
na winim pait.

110:1: Mt 22.44, Mk 12.36, Lu 20.42-43, Ap 2.34-35, 1 Ko 15.25, Ef 1.20-22, Kl 3.1, Hi 1.13, 8.1, 10.12-13

110:4: Hi 5.6, 6.20, 7.17, 7.21