Sapta 15
Krais i dai pinis na i kirap bek
Ol Ro 5.2, Ga 1.11 brata, mi laik kirapim tingting bilong yupela gen long gutnius mi bin autim long yupela. Yupela i kisim pinis dispela gutnius, na yupela i save sanap strong long en. Na Ga 3.4 sapos yupela i holimpas ol tok bilong gutnius mi bin autim long yupela, orait long dispela gutnius tasol God i save kisim bek yupela. Em sapos yupela i no bin bilip nating.
Bikpela Sng 22.15, Ais 53.5-12, Dan 9.26, Sek 13.7, 1 Ko 11.2, 11.23, Ga 1.12 tok tru mi bin givim long yupela, em dispela tok mi yet mi bin kisim bipo. Em i olsem. Krais i bin i dai bilong rausim olgeta sin bilong yumi, olsem tok i stap long buk bilong God. Na Sng 16.8-10, Mt 12.40, Lu 24.26, 24.46, Ap 2.24-32, 13.33-35 ol i putim em long matmat, na long de namba 3 em i kirap bek, olsem tok i stap long buk bilong God. Na Mt 28.16-17, Mk 16.14, Lu 24.34-36, Jo 20.19 bihain em i kamap long Pita, na bihain gen long ol 12-pela aposel. Na bihain planti brata wantaim i lukim em, namba bilong ol i winim 500. Planti moa bilong ol dispela brata i stap yet, tasol sampela i dai pinis. Na Lu 24.50, Ap 1.3-4 bihain Jems i lukim em. Na bihain gen olgeta aposel i lukim em.
Na Ap 9.3-6, 22.14, 22.18, 1 Ko 9.1 bihain tru long ol, em i kamap long ai bilong mi tu. Mi olsem pikinini, mama i karim nogut. Mi Ap 8.3, 9.1, Ga 1.13, Ef 3.8, 1 Ti 1.13-15 liklik tumas namel long ol aposel. Na i no inap ol man i kolim mi aposel, long wanem, pastaim mi bin wok long bagarapim sios bilong God. 10 Tasol Ap 8.3, Ro 15.18-19, 2 Ko 3.5, 6.1, 11.5, 11.23, Fl 2.13 God i marimari long mi, na em i mekim mi i kamap man olsem nau mi stap. Na marimari bilong en long mi, em i no lus nating. Nogat tru. Mi save wok strong tumas, na mi winim ol arapela aposel. Tasol i no mi yet i mekim ol dispela wok. Nogat. God i marimari long mi na givim strong long mi bilong mekim ol dispela wok. 11 Tasol maski mi mekim o ol arapela aposel i mekim, mipela olgeta i save autim dispela tok bilong Jisas i dai na i kirap bek. Na yupela i harim na bilipim.
Bihain olgeta man i dai pinis ol bai i kirap bek
12 Oltaim mipela i save autim tok long Krais i bin i dai na God i kirapim em bek. Na bilong wanem sampela namel long yupela i save tok olsem, “Man i dai pinis, em i no inap kirap bek”? 13 Sapos i tru ol man i dai pinis, ol i no inap kirap bek, orait yumi mas tok olsem, “God i no bin kirapim Krais.” 14 Na sapos i tru God i no bin kirapim Krais, orait dispela tok mipela i save autim, em i samting nating, na bilip bilong yupela em tu i samting nating. 15 Na Ap 1.22, 2.24-32, 4.10, 4.33, 5.32, 13.30 sapos i olsem, orait mipela i kamap olsem ol man i tok giaman long samting God i mekim. Long wanem, mipela i bin tokaut klia olsem God i bin kirapim Krais. Tasol sapos i tru God i no save kirapim ol man i dai pinis, orait em i no bin kirapim Krais tu. 16 Yes, sapos i tru God i no save kirapim ol man i dai pinis, orait yumi mas tok olsem, “God i no bin kirapim Krais.” 17 Na sapos i tru God i no bin kirapim Krais, orait bilip bilong yupela i no inap helpim yupela. Yupela i stap yet long sin bilong yupela. 18 Na ol man i bin bilip long Krais na i dai pinis, ol tu i lus pinis. 19 Yumi bilip long Krais na wetim em i mekim gut long yumi. Tasol sapos yumi wetim ol samting yumi bai kisim long laip bilong dispela graun tasol, orait tru tumas yumi tarangu lain stret, na yumi winim ol arapela tarangu lain bilong dispela graun.
20 Tasol Ap 26.23, 1 Ko 15.23, Kl 1.18, 1 Pi 1.3, KTH 1.5 i no olsem. Nogat. Krais i dai pinis, na tru tumas God i bin kirapim em bek. Em i kirap paslain long ol arapela man i dai pinis, olsem namba wan kaikai i redi long gaden. 21 Wanpela Jo 11.25, Ro 5.12, 5.17-18, 6.23 man i bin kamapim pasin bilong i dai, na olsem tasol wanpela man i bin kamapim pasin bilong kirap bek. 22 I olsem. Olgeta man bilong lain bilong Adam ol i save dai. Na olsem tasol olgeta man bilong lain bilong Krais bai ol i kisim laip. 23 Tasol 1 Te 4.15-17, KTH 20.5 yumi olgeta bai yumi kirap bek na kisim laip long taim bilong yumi yet. Namba wan em Krais. Na bihain, taim em i kam bek, yumi olgeta lain bilong en bai yumi kirap bek.
24 Long dispela taim bai olgeta samting i pinis. Na bai Krais i pinisim olgeta gavman na olgeta strongpela spirit na olgeta samting i gat strong, na bai em i putim kingdom long han bilong God Papa. 25 Long Sng 110.1, Mt 22.44, Ap 2.34-35, Hi 1.13 wanem, Krais i mas i stap king i go inap em i daunim olgeta birua bilong en. 26 Em 2 Ti 1.10, KTH 20.14, 21.4 i pinisim pinis olgeta arapela birua, orait em bai i pinisim dai tu. 27 Buk Sng 8.6, Mt 28.18, Hi 2.8, 1 Pi 3.22 bilong God i tok olsem, “God i bin putim olgeta samting i stap aninit long em.” Dispela tok i tok olsem God yet i mekim dispela wok bilong putim olgeta samting aninit long Krais. Olsem na yumi save God yet i no i stap aninit long Krais. 28 Na bihain, taim olgeta samting i stap aninit long Krais pinis, orait Pikinini Bilong God bai i putim em yet aninit long God. Pastaim God i bin putim olgeta samting aninit long Pikinini bilong en, tasol taim Pikinini Bilong God i putim em yet aninit long God, orait God bai i stap het tru bilong olgeta samting.
29 Sapos ol man i dai pinis, ol i no inap kirap bek, orait long wanem as tru sampela man i save kisim baptais bilong helpim ol man i dai pinis? Sapos ol i no inap kirap bek, orait bilong wanem ol man i save kisim baptais bilong helpim ol? 30 Na Ro 8.36, 2 Ko 11.26, Ga 5.11 olsem wanem long mipela? Planti man i save kros long mipela long dispela wok mipela i mekim, na oltaim ol i laik bagarapim mipela. Sapos ol man i dai pinis ol i no inap kirap bek, orait bilong wanem mipela i no lusim dispela wok bilong raun na tokim ol manmeri olsem, man i dai pinis, em i kirap bek? 31 Ol Ro 8.36, 2 Ko 4.10-11, 1 Te 2.19 brata, mi tok tru tumas, olgeta de mi pilim olsem mi dai pinis. Yumi olgeta i stap long Krais Jisas na mi save amamas tru long yupela, olsem na mi no haitim dispela tok long yupela. 32 Sapos Sav 2.24, Ais 22.13, Lu 12.19-20, 2 Ko 1.8, 4.10-11 yupela i ting mi bihainim laik bilong mi yet na mi mekim dispela wok, orait yupela tokim mi. Mi ting long kisim wanem samting na mi pait long ol wel animal long Efesus?* Sampela man i ting Pol i tok long ol wel animal tru. Taim ol Rom i laik mekim save long ol man i bin mekim pasin nogut, sampela taim ol i save mekim ol i pait long ol wel animal, olsem ol laion. Tasol planti man i ting Pol i no tok long ol wel animal tru. Nogat. Em i tok piksa long ol man i laik bagarapim em. Sapos ol man i dai pinis ol i no inap kirap bek, orait mobeta “yumi kaikai na dring, long wanem, tumora bai yumi dai.”
33 Yupela i no ken larim ol arapela man i giamanim yupela. Yupela i save long dispela tok, “Sapos yumi poroman wantaim ol man nogut, bai ol i bagarapim gutpela pasin bilong yumi.” Dispela em i tok bilong wanpela saveman bilong ol Grik. 34 Yupela Ap 26.8, Ro 13.11, 1 Ko 6.5, Ef 5.14, 1 Te 4.5 i mas lusim longlong pasin na tingting stret. Yupela i no ken mekim sin moa. Yupela harim. Sampela bilong yupela ol i no save yet long God. Mi mekim dispela tok bai yupela i ken sem long pasin bilong yupela.
Bodi i kirap bek em i narakain
35 Ating Jo 12.24, 1 Jo 3.2 wanpela man bai i askim olsem, “Ol man i dai pinis, bai ol i kirap bek olsem wanem? Bai ol i gat wanem kain bodi taim ol i kirap bek?” 36 Dispela Jo 12.24 em wanem kain kranki tok? Yu save, taim yu planim pikinini bilong wit samting, dispela pikinini i mas i dai pastaim, na bai em i kisim laip. 37 Na dispela pikinini yu planim, maski em i pikinini wit o wanem samting, em i pikinini nating, na em i no luk wankain olsem dispela wit samting bai i kamap bihain. 38 Na Stt 1.11 long laik bilong em yet, God i save givim han na skin na ol lip samting long olgeta kain pikinini kaikai na gras na diwai samting, na dispela i olsem bodi ol i kisim. Olsem na olgeta i save kisim bodi i narakain long ol arapela. 39 Olgeta bodi i no wankain. Nogat. I gat wanpela kain bodi bilong man, na narapela kain bodi bilong ol abus, na narapela kain bodi bilong ol pisin, na narapela kain bodi bilong ol pis. 40 Ol samting bilong skai i gat kain bodi bilong ol, na ol samting bilong graun tu i gat kain bodi bilong ol. Tasol bilas bilong ol samting bilong skai em i wanpela kain, na bilas bilong ol samting bilong graun em i narapela kain. 41 San i gat wanpela kain bilas, na mun i gat narapela kain bilas, na ol sta i gat narapela kain bilas. Na ol wan wan sta tu i gat kain bilas bilong ol yet.
42 Pasin Dan 12.3, Mt 13.43 bilong man i dai pinis na i kirap bek, em i olsem tasol. Bodi yumi planim, em i save bagarap. Bodi i kirap bek, em i no inap bagarap. 43 Bodi Fl 3.20-21 yumi planim, em i samting nogut. Bodi i kirap bek, em i gutpela tru. Bodi yumi planim, em i no gat strong. Bodi i kirap bek, em i gat strong. 44 Bodi yumi planim, em i bilong graun. Bodi i kirap bek, em i bilong heven.
I gat bodi bilong graun, na i gat bodi bilong heven tu. 45 Buk Stt 2.7, Jo 6.33, 6.39-40, 6.54, 6.63, 2 Ko 3.4-6, 3.17, Fl 3.21 bilong God i tok olsem, “Namba wan man, Adam, i bin kisim laip.” Tasol narapela Adam i kamap bihain tru, Dispela “narapela Adam i kamap bihain tru,” em Krais tasol. Lukim 15.21-22 na Rom 5.14-19. em i bin kamap spirit bilong givim laip long man. 46 Laip bilong spirit i no save kamap pastaim. Nogat. Laip bilong dispela graun i save kamap pastaim. Na laip bilong spirit i save kamap bihain. 47 Namba Stt 2.7, 3.19, Jo 3.13, 3.31 wan Adam em i bilong graun. God i bin wokim em long graun tasol. Namba 2 Adam em i bilong heven. 48 Olgeta man bilong graun, ol i wankain olsem dispela man bilong graun. Na olgeta man bilong heven bai i kamap wankain olsem dispela man bilong heven. 49 Nau Ro 8.29, 2 Ko 3.18, Fl 3.21, 1 Jo 3.2 yumi stap wankain olsem dispela man bilong graun, na olsem tasol bihain bai yumi stap wankain olsem dispela man bilong heven.
50 Ol Mt 16.17, Jo 3.3-5, 1 Ko 6.13 brata, mi tok stret long yupela, man bilong dispela graun em i no inap i go insait long kingdom bilong God na kisim ol gutpela samting bilong en. Na samting bilong bagarap em i no inap kisim samting i no save bagarap. 51 Yupela Fl 3.21 1 Te 4.15-17 harim. Mi laik autim wanpela tok hait long yupela. Bai yumi olgeta i no i dai. Tasol bai yumi olgeta i senis na i kamap narakain. 52 Dispela Sek 9.14, Mt 24.31, 1 Te 4.16 bai i kamap wantu tasol, long taim bilong las biugel i krai. Yes, biugel bai i krai, na ol man i dai pinis bai i kirap, na ol i no inap bagarap moa. Na yumi man i no i dai yet, yumi bai i senis na i kamap narakain. 53 I 2 Ko 5.4 olsem. Dispela bodi i save bagarap, em i mas senis na i stap gut oltaim. Dispela bodi i save dai, em i mas senis na i stap laip oltaim. 54 Tru, Ais 25.8, Hi 2.14-15, KTH 20.14 dispela bodi i save bagarap, em bai i senis na i stap gut oltaim. Na dispela bodi i save dai, em bai i senis na i stap laip oltaim. Long dispela taim tok i stap long buk bilong God, em bai i kamap tru. Buk bilong God i tok olsem, “God i winim pait na em i pinisim dai tru. 55 Dai, Hos 13.14 we stap strong bilong yu long daunim ol man? Dai, we stap spia bilong yu bilong bagarapim ol man?”
56 Spia Ro 4.15, 5.13, 6.14, 7.5, 7.13 bilong dai em sin tasol, na sin em i kisim strong bilong en long lo. 57 Tasol Ro 7.25, 1 Jo 5.4-5 yumi tenkyu long God. Long strong bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais, God i save strongim yumi na yumi winim pait.
58 Olsem 2 Sto 15.7, 1 Ko 3.8, 2 Pi 3.14, KTH 14.13 na, ol brata tru bilong mi, yupela i mas i stap strong, na i no ken surik liklik. Yupela i save olsem, hatwok yupela i save mekim long Bikpela, em bai i no inap lus nating. Olsem na oltaim yupela i mas wok strong long mekim wok bilong Bikpela.
Pol i tok long ol samting em i ting long mekim
(Sapta 16)

15:1: Ro 5.2, Ga 1.11

15:2: Ga 3.4

15:3: Sng 22.15, Ais 53.5-12, Dan 9.26, Sek 13.7, 1 Ko 11.2, 11.23, Ga 1.12

15:4: Sng 16.8-10, Mt 12.40, Lu 24.26, 24.46, Ap 2.24-32, 13.33-35

15:5: Mt 28.16-17, Mk 16.14, Lu 24.34-36, Jo 20.19

15:7: Lu 24.50, Ap 1.3-4

15:8: Ap 9.3-6, 22.14, 22.18, 1 Ko 9.1

15:9: Ap 8.3, 9.1, Ga 1.13, Ef 3.8, 1 Ti 1.13-15

15:10: Ap 8.3, Ro 15.18-19, 2 Ko 3.5, 6.1, 11.5, 11.23, Fl 2.13

15:15: Ap 1.22, 2.24-32, 4.10, 4.33, 5.32, 13.30

15:20: Ap 26.23, 1 Ko 15.23, Kl 1.18, 1 Pi 1.3, KTH 1.5

15:21: Jo 11.25, Ro 5.12, 5.17-18, 6.23

15:23: 1 Te 4.15-17, KTH 20.5

15:25: Sng 110.1, Mt 22.44, Ap 2.34-35, Hi 1.13

15:26: 2 Ti 1.10, KTH 20.14, 21.4

15:27: Sng 8.6, Mt 28.18, Hi 2.8, 1 Pi 3.22

15:30: Ro 8.36, 2 Ko 11.26, Ga 5.11

15:31: Ro 8.36, 2 Ko 4.10-11, 1 Te 2.19

15:32: Sav 2.24, Ais 22.13, Lu 12.19-20, 2 Ko 1.8, 4.10-11

*15:32: Sampela man i ting Pol i tok long ol wel animal tru. Taim ol Rom i laik mekim save long ol man i bin mekim pasin nogut, sampela taim ol i save mekim ol i pait long ol wel animal, olsem ol laion. Tasol planti man i ting Pol i no tok long ol wel animal tru. Nogat. Em i tok piksa long ol man i laik bagarapim em.

15:33: Dispela em i tok bilong wanpela saveman bilong ol Grik.

15:34: Ap 26.8, Ro 13.11, 1 Ko 6.5, Ef 5.14, 1 Te 4.5

15:35: Jo 12.24, 1 Jo 3.2

15:36: Jo 12.24

15:38: Stt 1.11

15:42: Dan 12.3, Mt 13.43

15:43: Fl 3.20-21

15:45: Stt 2.7, Jo 6.33, 6.39-40, 6.54, 6.63, 2 Ko 3.4-6, 3.17, Fl 3.21

15:45: Dispela “narapela Adam i kamap bihain tru,” em Krais tasol. Lukim 15.21-22 na Rom 5.14-19.

15:47: Stt 2.7, 3.19, Jo 3.13, 3.31

15:49: Ro 8.29, 2 Ko 3.18, Fl 3.21, 1 Jo 3.2

15:50: Mt 16.17, Jo 3.3-5, 1 Ko 6.13

15:51: Fl 3.21

15:51: 1 Te 4.15-17

15:52: Sek 9.14, Mt 24.31, 1 Te 4.16

15:53: 2 Ko 5.4

15:54: Ais 25.8, Hi 2.14-15, KTH 20.14

15:55: Hos 13.14

15:56: Ro 4.15, 5.13, 6.14, 7.5, 7.13

15:57: Ro 7.25, 1 Jo 5.4-5

15:58: 2 Sto 15.7, 1 Ko 3.8, 2 Pi 3.14, KTH 14.13