Pas i go long
Ol Hibru
Tok i go pas
Dispela pas ol i raitim bilong helpim wanpela lain Kristen i laik lusim bilip bilong ol, long wanem, sampela man i bin daunim ol na givim hevi long ol. Pas i laik strongim bilip bilong ol, olsem na em i tokim ol long bikpela wok God i bin mekim long Krais Jisas. Krais tasol i save soim yumi long pasin tru bilong God.
Dispela pas i tok long tripela bikpela samting. 1) Jisas em i pikinini tru bilong God. Long taim Jisas i stap long graun, em i bin karim planti hevi na pen, na long dispela pasin God i mekim Jisas i kamap nambawan man tru bilong helpim ol manmeri (2.10). Olsem na Jisas i winim tru ol profet bilong bipo na ol ensel na em i winim Moses yet. 2) God yet i bin makim Jisas bilong i stap pris oltaim, na em i winim ol pris bilong ol Juda. 3) Jisas em i stap hetpris long heven na em inap tru long kisim bek ol manmeri i bilip long em. Ol pasin bilong lotu lo bilong Moses i bin tok long en, ol i olsem piksa tasol bilong dispela bikpela wok Jisas i mekim.
Dispela pas i laik strongim bilip bilong ol manmeri, olsem na em i gat planti tok bilong strongpela bilip bilong ol manmeri bilong Israel bilong bipo (sapta 11). Em i tok, maski wanem kain hevi i painim ol, ol i mas holimpas bilip bilong ol i go inap ol i dai. Ol i mas lukluk i go long Jisas na bihainim pasin bilong em, na ol i mas sakim ol hevi na pen ol i kisim.
Jisas i winim ol ensel
Sapta 1
(Sapta 1-2)
Pikinini Bilong God i givim tok long yumi
Bipo long planti taim na long planti pasin God i bin givim tok long ol tumbuna bilong yumi long maus bilong ol profet. Tasol Sng 2.8, Jo 1.3, Ef 1.10 long dispela taim nau, em long taim bilong las de, God i bin autim tok long yumi long maus bilong Pikinini Man bilong em. God i makim dispela Pikinini pinis bilong kisim olgeta samting, na long han bilong en God i bin mekim kamap dispela graun tu. Dispela Ap 2.33-34, 2 Ko 4.4, Kl 1.15-17, 1.20, Hi 8.1, KTH 4.11 Pikinini em i soim bikpela lait bilong God na em i lait moa yet long yumi, na em i wankain tru olsem God yet. Tok bilong en i gat strong, na long dispela tok em i save mekim olgeta samting i stap strong. Em i pinisim wok bilong en bilong lusim ol sin na mekim ol manmeri i kamap klin, orait em i sindaun long han sut bilong Namba Wan King i stap antap.
Pikinini Bilong God i winim ol ensel
Papa Ef 1.21, Fl 2.9-10 i givim nem long Pikinini bilong en, na dispela nem i gutpela tru na i winim tru nem bilong ol ensel. Olsem tasol em i mekim Pikinini i kamap Bikpela bilong ol ensel, na ol i aninit long em. Bipo 2 Sml 7.14, 1 Sto 17.13, Sng 2.7, 89.26-27, Ap 13.33, Hi 5.5 God i bin tokim Pikinini bilong en olsem,
“Yu pikinini bilong mi.
Nau mi kamap papa bilong yu.”
Na em i bin tok gen olsem, “Bai mi stap papa bilong em, na em bai i stap pikinini bilong mi.” Tasol wanem taim God i mekim dispela kain tok long wanpela ensel? Nogat tru. Na Ro 8.29, Kl 1.18, 1 Pi 3.22, KTH 1.5, 5.11-14 taim em i bringim namba wan Pikinini bilong en i kam long graun, God i bin tok olsem, “Olgeta ensel bilong God i mas lotu long em.” God Sng 104.4 i bin tingting long ol ensel na em i mekim tok olsem,
“Em i save mekim
ol ensel bilong en
i kamap olsem win.
Em i save mekim
ol wokman bilong en
i kamap olsem hatpela paia.”
Tasol Sng 45.6-7 em i tok long Pikinini olsem,
“God, yu stap king oltaim oltaim.
Yu save bosim ol manmeri bilong yu
long stretpela pasin tasol.
Yu Ais 61.1, Ap 4.27, 10.38 save laikim stretpela pasin,
na yu no laikim tru pasin nogut.
Olsem na God bilong yu yet
em i bin kapsaitim wel long yu,
bilong makim yu
olsem man i gat biknem.
Na dispela i mekim yu
i amamas moa yet.
Ol poroman bilong yu
ol i no inap amamas olsem yu.”
10 Na Sng 102.25-27 God i tokim Pikinini gen olsem,
“Bikpela, bipo tru
yu bin wokim dispela graun
na em i stap strong.
Na long han bilong yu yet
yu bin wokim skai
na olgeta samting antap.
11 Skai Ais 34.4, Mt 24.35, 2 Pi 3.7, 3.10 wantaim graun
bai i bagarap olgeta,
tasol yu save stap oltaim.
Tupela bai i bagarap
olsem laplap i olpela pinis
na i bagarap.
12 Bai yu raunim tupela
olsem man i raunim mat.
Bai yu senisim tupela
olsem man i senisim klos.
Tasol yu, yu save stap olsem tasol.
Yu no save senis.
Na taim bilong yu i no inap pinis.”
 
13 Bipo Sng 110.1, Mt 22.44, Mk 12.36, Lu 20.42 God i tokim Pikinini olsem,
“Yu sindaun long han sut bilong mi
inap mi putim ol birua bilong yu
i stap aninit long yu.”
Tasol wanem taim God i mekim dispela kain tok long wanpela ensel? Nogat tru. 14 Ol Sng 34.7, 91.11, Mt 18.10, Ap 12.7, Ro 8.17, Je 2.5, 1 Pi 3.7 ensel ol i spirit, na ol i save mekim wok bilong God. God i save salim ol i go bilong helpim ol man em i laik kisim bek ol.

1:2: Sng 2.8, Jo 1.3, Ef 1.10

1:3: Ap 2.33-34, 2 Ko 4.4, Kl 1.15-17, 1.20, Hi 8.1, KTH 4.11

1:4: Ef 1.21, Fl 2.9-10

1:5: 2 Sml 7.14, 1 Sto 17.13, Sng 2.7, 89.26-27, Ap 13.33, Hi 5.5

1:6: Ro 8.29, Kl 1.18, 1 Pi 3.22, KTH 1.5, 5.11-14

1:7: Sng 104.4

1:8: Sng 45.6-7

1:9: Ais 61.1, Ap 4.27, 10.38

1:10: Sng 102.25-27

1:11: Ais 34.4, Mt 24.35, 2 Pi 3.7, 3.10

1:13: Sng 110.1, Mt 22.44, Mk 12.36, Lu 20.42

1:14: Sng 34.7, 91.11, Mt 18.10, Ap 12.7, Ro 8.17, Je 2.5, 1 Pi 3.7