Sapta 12
Herot i kilim Jems i dai, na i kalabusim Pita
Long dispela taim King Herot* Dispela King Herot em i tumbuna pikinini bilong dispela Herot i bin i stap king long taim Maria i karim Jisas, na em i papa bilong King Agripa. i bagarapim sampela man bilong sios. Em Mt 4.21, 20.23 i tok, na ol i kilim i dai Jems, em brata bilong Jon, long bainat. Herot Ap 4.3 i lukim ol Juda i laikim dispela samting em i mekim, olsem na em i kalabusim Pita tu. Em i mekim dispela long taim bilong Ol Bikpela De Bilong Bret I No Gat Yis. Em Kis 12.1-27 i holimpas Pita na i putim em long kalabus. Em i putim Pita long han bilong 4-pela lain soldia, na ol i senis senis long was long em. Dispela 4-pela lain wan wan i gat 4-pela soldia i stap long en, inap 16 soldia olgeta. Herot i laik wet inap Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut, em i pinis, na bai em i bringim Pita i kam na kotim em long ai bilong ol manmeri. Olsem Je 5.16 na Pita i stap long haus kalabus, na ol soldia i was long em. Tasol oltaim ol manmeri bilong sios i wok long beten strong long God, bai God i ken helpim em.
Ensel i helpim Pita long lusim haus kalabus
Orait Ap 5.23 Herot i makim wanpela de bilong bringim Pita i kamap long kot. Na long nait, taim dispela de i no kamap yet, Pita i slip i stap namel long tupela soldia. Ol i bin pasim em long tupela sen. Na ol arapela soldia i stap sentri long dua bilong haus kalabus. Na wantu ensel bilong Bikpela i kamap, na lait i kamap insait long haus kalabus. Na ensel i paitim banis bilong Pita na i kirapim em, na i tok, “Yu kirap kwik.” Na tupela sen i lus long han bilong Pita na i pundaun long graun. Na ensel i tok, “Pasim let na putim su,” na Pita i mekim olsem. Na ensel i tok, “Putim longpela klos bilong yu na bihainim mi.” Na Ap 10.3, 10.17, 11.5 Pita i lusim dispela rum na i bihainim ensel i go. Tasol em i no save, dispela samting ensel i mekim em i kamap tru. Pita i ting em i driman tasol. 10 Tupela Sng 34.7, Dan 3.28, 6.22, Ap 5.19, Hi 1.14, 2 Pi 2.9 i wokabaut i go na i lusim tupela soldia i stap sentri, na tupela i kamap long dua ain bilong lusim kalabus na i go long taun. Dispela dua em yet i op, na tupela i go ausait na i wokabaut i go long wanpela rot. Na kwiktaim ensel i lusim Pita na i go.
11 Orait tingting bilong Pita i kamap klia, na em i tok olsem, “Nau mi save tru, Bikpela i bin salim ensel bilong en i kam, na em i kisim mi bek long han bilong Herot na long olgeta samting ol lain Juda i tingting long mekim.” 12 Na Ap 4.23, 12.5, 12.25, 15.37 em i go long haus bilong Maria, em mama bilong Jon. Jon em i gat narapela nem Mak. Planti manmeri i bung long dispela haus na ol i beten i stap. 13 Pita i paitim dua ausait long haus, na wanpela wokmeri, nem bilong en Roda, em i kam bilong opim dua. 14 Tasol taim em i harim maus bilong Pita, bel bilong en i amamas tumas, na em i no opim dua. Nogat. Em i ran i go insait na i tokim ol manmeri olsem, “Pita i kam i stap long dua!” 15 Na Mt 18.10, Ap 26.24 ol i tokim em olsem, “Yu longlong, o?” Tasol em i strong na i tok, “Nogat. Tru tumas em i stap.” Na ol i tok, “Ating yu lukim ensel bilong en tasol.” Long dispela taim planti Juda i bilip olsem, ensel i gat wok bilong was long wanpela man, em i save kamap wankain olsem dispela man.
16 Tasol Pita i wok long paitim dua yet. Orait ol i go opim dua na ol i lukim em, na ol i kirap nogut tru. 17 Na Ap 13.16, 19.33, 21.40 Pita i mekim nais long han bai ol i mas pasim maus. Na em i stori long ol long pasin Bikpela i bin mekim bilong bringim em i kam ausait long haus kalabus. Na em i tok olsem, “Yupela i mas tokim Jems Dispela Jems em i brata bilong Jisas (lukim Galesia 1.19). Em i bin kamap hetman bilong sios i stap long Jerusalem. na ol brata long ol dispela samting.” Na Pita i lusim ol na i go long narapela hap.
18 Long Ap 5.22-24 moning ol soldia i lukim Pita i no i stap na ol i kirap nogut tru, na ol i wok long askim ol yet olsem, “Pita i go we?” 19 Herot i painimaut olsem Pita i no i stap, na em i tokim ol man long go painim Pita, tasol ol i no lukim em. Olsem na em i kotim ol dispela soldia i bin was long Pita, na em i tok long ol i mas i dai. Na bihain, Herot i lusim Judia na i go daun long taun Sisaria na i stap.
Herot i dai pinis
20 King 1 Kin 5.9-11, Ese 27.17 Herot i gat bikpela kros long ol manmeri bilong taun Tair na Saidon. Olsem na ol i bung wantaim na i kam lukim em, long wanem, ol i save kisim kaikai bilong ol long kantri Herot i bosim. Ol i toktok pastaim wantaim Blastus, em ofisa i bosim rum slip bilong king, na em i wanbel wantaim ol. Na bihain, ol i go lukim Herot na askim em long marimari long ol na mekim i dai dispela kros.
21 Orait Herot i makim wanpela de, na long dispela de em i putim bilas bilong king, na em i sindaun long sia king bilong en, na em i mekim bikpela tok long ol. 22 Na ol manmeri i wok long singaut olsem, “Em i maus bilong wanpela god. Em i no maus bilong man.” 23 Herot 1 Sml 25.38, 2 Sml 24.17, Sng 115.1, Dan 5.20 i harim dispela tok bilong ol, na em i no laik litimapim nem bilong God, olsem na wantu ensel bilong Bikpela i paitim em. Na sik nogut i kamap long en, na ol liklik snek i kaikai em, na em i dai.
24 Tasol Ais 55.11, Ap 6.7, 19.20, Kl 1.6 tok bilong Bikpela i kamap strong na i go long planti ples.
25 Na Ap 11.29-30, 12.12, 13.5, 13.13, 15.37 Barnabas wantaim Sol tupela i pinisim wok bilong tupela long Jerusalem, na tupela i go bek long Antiok. Na tupela i bringim Jon Mak i go wantaim tupela.
Pol i autim tok bilong Jisas
long planti kantri
(Sapta 13.1—21.14)

*12:1: Dispela King Herot em i tumbuna pikinini bilong dispela Herot i bin i stap king long taim Maria i karim Jisas, na em i papa bilong King Agripa.

12:2: Mt 4.21, 20.23

12:3: Ap 4.3

12:4: Kis 12.1-27

12:5: Je 5.16

12:6: Ap 5.23

12:9: Ap 10.3, 10.17, 11.5

12:10: Sng 34.7, Dan 3.28, 6.22, Ap 5.19, Hi 1.14, 2 Pi 2.9

12:12: Ap 4.23, 12.5, 12.25, 15.37

12:15: Mt 18.10, Ap 26.24

12:15: Long dispela taim planti Juda i bilip olsem, ensel i gat wok bilong was long wanpela man, em i save kamap wankain olsem dispela man.

12:17: Ap 13.16, 19.33, 21.40

12:17: Dispela Jems em i brata bilong Jisas (lukim Galesia 1.19). Em i bin kamap hetman bilong sios i stap long Jerusalem.

12:18: Ap 5.22-24

12:20: 1 Kin 5.9-11, Ese 27.17

12:23: 1 Sml 25.38, 2 Sml 24.17, Sng 115.1, Dan 5.20

12:24: Ais 55.11, Ap 6.7, 19.20, Kl 1.6

12:25: Ap 11.29-30, 12.12, 13.5, 13.13, 15.37