Sapta 11
Pita i go long Jerusalem na i tok long ol samting i bin kamap
Ol aposel na ol brata i stap nabaut long distrik Judia ol i harim tok long ol manmeri bilong arapela lain tu i kisim pinis tok bilong God. Na taim Pita i go long Jerusalem, ol lain disaipel i strong long bihainim pasin bilong katim skin, ol i krosim em. Ol Ap 10.28, Ga 2.12 i tok olsem, “Yu mekim wanem kain pasin na yu go long haus bilong ol man i no save katim skin, na yu kaikai wantaim ol?”
Orait Pita i stori long olgeta samting i bin kamap long em. Em i tok olsem, “Mi Ap 10.9-48 stap long taun Jopa, na mi beten i stap, na mi lukim wanpela samting olsem driman. Mi lukim wanpela samting i kam daun long skai, em i olsem bikpela laplap tru. I gat samting i holim 4-pela kona bilong en na i slekim i kam daun long mi. Mi laik save gut long dispela samting, na mi lukluk gut insait long dispela laplap na mi lukim olkain abus ol man i save lukautim na ol wel abus na ol palai samting na ol pisin. Na mi harim wanpela maus i tokim mi olsem, ‘Pita, yu kirap kilim abus na kaikai.’ Tasol mi tok, ‘Bikpela, mi no ken tru! I no gat wanpela taim mi bin kaikai wanpela samting i no klin long ai bilong yu na i tambu long mipela i kaikai.’ Tasol dispela maus i kam long heven em i tok namba 2 taim gen olsem, ‘Samting God i bin mekim i kamap klin, dispela yu no ken kolim i no klin.’ 10 Dispela samting i kamap tripela taim, na dispela olgeta samting i go antap gen long skai.
11 “Long dispela taim stret, tripela man i kam kamap long dispela haus mipela i stap long en. Wanpela man i stap long Sisaria em i bin salim ol i kam long mi. 12 Na Jo 16.13, Ap 10.19, 10.23, 10.45 Holi Spirit i tokim mi olsem, ‘Yu go wantaim ol. Yu no ken tingting planti.’ Na dispela 6-pela brata hia ol tu ol i go wantaim mi, na mipela i go insait long haus bilong dispela man. 13 Na em i tokim mipela long em i bin lukim ensel i kam sanap insait long haus bilong en, na ensel i tok, ‘Yu mas salim ol man i go long Jopa na painim Saimon, em i gat narapela nem Pita. Na ol i mas tokim em long kam. 14 Em Ap 16.31 bai i givim sampela tok long yu, na long dispela tok God bai i kisim bek yu wantaim olgeta lain i stap long haus bilong yu.’ 15 Dispela Ap 2.4 man i bin singautim mi i kam, em i toktok pinis, orait mi stat long toktok, na Holi Spirit i kam daun long ol, wankain olsem em i bin kam long yumi namba wan taim. 16 Na Jol 2.28, Mt 3.11, Jo 1.26, 1.33, Ap 1.5 mi tingim gen dispela tok bipo Bikpela i bin mekim. Em i bin tok olsem, ‘Jon i bin baptaisim ol manmeri long wara, tasol yupela bai i kisim baptais long Holi Spirit.’ 17 Bipo Ap 10.47, 15.8-9 yumi bilip long Bikpela Jisas Krais, na God i givim Holi Spirit olsem presen long yumi. Na nau God i givim dispela wankain presen tasol long ol. Olsem na mi husat na mi inap pasim wok God yet i mekim long ol?”
18 Ol Ap 13.48, 14.27, Ro 10.12-13, 15.9, 15.16 man i harim dispela tok bilong Pita, na ol i no gat tingting moa bilong kros. Nogat. Ol i litimapim nem bilong God na ol i tok olsem, “Nau yumi save, God i larim ol arapela lain tu i tanim bel na kisim laip.”
Ol manmeri bilong Antiok i kamap Kristen
19 Taim Ap 8.1-4 ol i bin kilim Stiven i dai ol i bin mekim nogut long ol arapela manmeri i bilip long Jisas tu. Olsem na planti bilong ol i bin ranawe i go nabaut, na sampela i bin i go long distrik Fonisia na ailan Saiprus na taun Antiok, na ol i wok long autim gutnius bilong Jisas. Tasol ol i no autim tok long ol manmeri bilong ol arapela lain. Nogat. Ol i autim long ol Juda tasol. 20 Tasol i gat sampela man namel long ol, ol i man bilong Saiprus na bilong taun Sairini, ol i go long Antiok na ol i autim gutnius bilong Bikpela Jisas long ol Grik tu. 21 Na Ap 2.41 strong bilong Bikpela i stap long ol, olsem na planti manmeri i bilip na i tanim bel na i kamap disaipel bilong Bikpela.
22 Ol Ap 4.36 manmeri bilong sios long Jerusalem i harim tok long dispela, na ol i salim Barnabas i go long Antiok. 23 Em Ap 13.43 i go kamap na i lukim olsem God i bin helpim ol na mekim gut tru long ol, na em i amamas. Em i kirapim tingting bilong olgeta manmeri, long ol i mas bihainim Bikpela oltaim. 24 Barnabas Ap 2.41, 5.14, 6.5, 11.21 em i gutpela man, na Holi Spirit i pulap long em, na em i gat strongpela bilip. Na bikpela lain manmeri ol i kam insait long lain bilong Bikpela.
25 Orait Ap 9.30 Barnabas i go long Tarsus bilong painim Sol. 26 Em 1 Pi 4.16 i lukim Sol pinis, orait em i bringim em i kam long Antiok. Na long wanpela yia olgeta, tupela i sindaun wantaim ol manmeri bilong sios long Antiok, na tupela i skulim bikpela lain manmeri long tok bilong God. Long Antiok ol disaipel i kisim nem Kristen namba wan taim.
27 Long Ap 13.1, 15.32, 21.9, 1 Ko 12.28, Ef 4.11 dispela taim sampela profet i lusim Jerusalem na i kam daun long Antiok. 28 Wanpela Ap 21.10 profet ol i kolim Agabus, em i sanap na long strong bilong Holi Spirit em i autim tok long bikpela hangre bai i kamap long olgeta hap bilong graun. Na bihain, taim Sisar Klodius i stap king, dispela hangre i kamap. 29 Ol Ro 15.26, 1 Ko 16.1, 2 Ko 9.1 Kristen i harim dispela tok bilong Agabus, na ol i pasim tok long salim mani i go long ol brata long Judia, bilong helpim ol. Na olgeta Kristen i givim mani inap long skel bilong ol. 30 Na Ap 12.25 ol i salim Barnabas na Sol na tupela i bringim dispela mani i go na givim long ol hetman bilong sios.

11:3: Ap 10.28, Ga 2.12

11:5: Ap 10.9-48

11:12: Jo 16.13, Ap 10.19, 10.23, 10.45

11:14: Ap 16.31

11:15: Ap 2.4

11:16: Jol 2.28, Mt 3.11, Jo 1.26, 1.33, Ap 1.5

11:17: Ap 10.47, 15.8-9

11:18: Ap 13.48, 14.27, Ro 10.12-13, 15.9, 15.16

11:19: Ap 8.1-4

11:21: Ap 2.41

11:22: Ap 4.36

11:23: Ap 13.43

11:24: Ap 2.41, 5.14, 6.5, 11.21

11:25: Ap 9.30

11:26: 1 Pi 4.16

11:27: Ap 13.1, 15.32, 21.9, 1 Ko 12.28, Ef 4.11

11:28: Ap 21.10

11:29: Ro 15.26, 1 Ko 16.1, 2 Ko 9.1

11:30: Ap 12.25