Sapta 9
Ol Korin i mas givim ol presen bilong helpim ol manmeri bilong God
Yupela 2 Ko 8.1-7 i save pinis long dispela presen mipela i bungim bilong helpim ol manmeri bilong God. Olsem na mi no ken raitim longpela tok long dispela samting. Mi save pinis, bel bilong yupela i kirap long mekim dispela wok bilong helpim ol arapela, na oltaim mi save litimapim nem bilong yupela long ai bilong ol Masedonia. Mi tokim ol olsem, “Long las yia ol Akaia ol i redi pinis long kirapim dispela wok.” Na taim ol i harim dispela tok long yupela i gat laik tru bilong givim ol samting, dispela i kirapim bel bilong planti Masedonia tu long givim ol samting. Tasol mi no laik bai dispela tok mipela i mekim bilong litimapim nem bilong yupela em i kamap olsem toktok nating. Nogat. Mi laik bai yupela i mas i stap redi long givim ol samting, olsem mi bin tokim ol. Mi ting long dispela, olsem na mi salim ol dispela brata i kam long yupela. Mipela i bilip tru olsem yupela i redi long givim ol samting. Tasol mi ting, nogut sampela Masedonia ol i go wantaim mi na ol i lukim yupela i no redi, na bai mipela i kisim sem long dispela, na yupela tu wantaim. Olsem na mi ting mi mas tokim ol brata long ol i mas i go pas na i kam long yupela, na helpim yupela long redim dispela presen yupela i tok pinis long salim i go. Na taim mi kam, ol man bai i lukim olsem yupela i amamas long givim dispela presen, na i no olsem mipela i pulim ol mani samting bilong yupela.
Yupela Snd 11.24, 22.9, Ro 12.8, Ga 6.7-9 tingting gut long dispela. Man i planim liklik kaikai, em bai i kisim liklik kaikai tasol. Na man i planim planti, em bai i kisim planti. Olsem Lo 15.7, Snd 11.25, Ro 12.8 na yupela olgeta wan wan i mas tingting gut pastaim na save gut long wanem samting yupela i laik givim. Nogut wanpela man i bel hevi long givim samting, na nogut em i ting ol man i strong tumas long em i mas givim. Dispela pasin bilong givim em i no gutpela. God i save laikim man i amamas na i givim samting long laik bilong em yet. Na Snd 28.27, Fl 4.19 God em inap long givim olgeta kain gutpela samting long yupela, na bai yupela i gat planti tru. Olsem na oltaim yupela bai inap tru long olgeta samting, na planti samting bai i stap bilong yupela i ken mekim olgeta kain gutpela wok. Buk Sng 112.9 bilong God i tok long dispela pasin olsem,
“Dispela man i save givim
planti samting long ol rabisman,
olsem man i tromoi nabaut
pikinini kaikai bilong planim.
Stretpela pasin bilong en
i save stap oltaim.”
10 God Ais 55.10, Hos 10.12, Mt 6.1 i save givim ol pikinini kaikai long man bilong planim gaden, na em i save givim ol kain kain kaikai long olgeta man na ol i kaikai. Olsem tasol God bai i givim ol samting long yupela na yupela bai inap tru, na yupela i ken helpim ol arapela manmeri bilong God. Na ol gutpela pasin bilong yupela bai i kamap moa moa yet, olsem man i planim ol pikinini kaikai na bihain gaden bilong en i karim kaikai moa moa yet. 11 God 2 Ko 1.11, 4.15 i givim planti samting long yupela, na yupela inap long givim planti samting long ol arapela. Na long wok bilong mipela dispela presen bilong yupela bai i mekim ol dispela manmeri i tenkyu tru long God. 12 Olsem 2 Ko 8.14 na dispela wok yupela i mekim em bai i helpim ol manmeri bilong God, bai ol i no ken sot moa, na tu em bai i mekim ol i tenkyu moa yet long God. 13 Dispela wok yupela i mekim bilong helpim ol, em bai i kamapim ples klia gutpela pasin bilong yupela. Na ol bai i save olsem, yupela i kisim tru gutnius bilong Krais na yupela i save bihainim gut tok bilong en. Na ol bai i lukim ol planti samting yupela i givim long ol na long olgeta arapela manmeri tu, na ol bai i litimapim nem bilong God. 14 Ol bai i save olsem, marimari bilong God em i pulap tru long yupela. Olsem na ol bai i laikim yupela tumas, na ol bai i prea long God na askim em long mekim gut long yupela. 15 Dispela Je 1.17 presen God i bin givim yumi, em i bikpela moa, na yumi no inap autim gut olgeta tok bilong en. Yumi mas tenkyu long God long dispela presen.

9:1: 2 Ko 8.1-7

9:6: Snd 11.24, 22.9, Ro 12.8, Ga 6.7-9

9:7: Lo 15.7, Snd 11.25, Ro 12.8

9:8: Snd 28.27, Fl 4.19

9:9: Sng 112.9

9:10: Ais 55.10, Hos 10.12, Mt 6.1

9:11: 2 Ko 1.11, 4.15

9:12: 2 Ko 8.14

9:15: Je 1.17