Sapta 6
Jisas i tok long pasin bilong helpim ol arapela
Jisas Mt 6.5, 6.16, 23.5 i tok moa olsem, “Yupela lukaut. Yupela i no ken mekim ol gutpela gutpela pasin bilong yupela long ai bilong ol manmeri, bai ol i lukim. Sapos yupela i mekim olsem, yupela bai i no inap kisim pe long Papa bilong yupela i stap long heven.
“Sapos yu laik givim samting long ol rabisman, yu no ken salim man i winim biugel i go paslain long yu olsem ol sampela man i save mekim insait long ol haus lotu na long ol rot. Ol dispela man i laik giamanim ol manmeri, bai ol manmeri i ting ol i gutpela man na givim biknem long ol. Mi tok tru long yupela, ol dispela man i kisim pinis pe bilong ol. Sapos Mt 25.37-40 yu laik helpim ol rabisman, orait han kais bilong yu i no ken save long samting han sut i mekim. Olsem Mt 6.6, 6.18 na dispela wok marimari yu mekim bai i stap hait. Na Papa bilong yu i save lukim ol samting i stap hait, em bai i bekim pe long yu.”
Jisas i tok long pasin bilong mekim prea
(Luk 11.2-4)
Jisas Mt 23.5, Mk 11.25, Lu 18.10-14 i tok moa olsem, “Taim yupela i mekim prea, yupela i no ken mekim olsem ol man bilong giaman i save mekim. Ol i laikim tumas long sanap na mekim prea insait long ol haus lotu, na long ol kona bilong bikrot, bai ol man i ken lukim ol. Mi tok tru long yupela, ol i kisim pinis pe bilong ol. Tasol 2 Kin 4.33, Mt 6.4, 6.18 taim yu laik mekim prea, yu mas i go insait long rum bilong yu na pasim dua na beten long Papa bilong yu i stap long ples hait. Na Papa bilong yu i save lukim ol samting i stap hait, em bai i bekim pe long yu.
“Na 1 Kin 18.26-29, Ais 1.15 taim yupela i mekim prea, maski long mekim planti toktok nating, olsem ol haiden i save mekim. Ol i ting sapos ol i mekim planti toktok bai God i harim ol. Yupela Mt 6.32 i no ken bihainim pasin bilong ol. Taim yupela i no opim maus yet long askim Papa bilong yupela long wanpela samting, em i save pinis long olgeta samting yupela i sot long en.
“Yupela Lu 11.2-4 i mas mekim kain prea olsem,
‘Papa bilong mipela,
yu stap long heven,
nem bilong yu i mas i stap holi.
10 Kingdom Sng 103.19-21, Mt 7.21, 26.39, 26.42, Lu 11.2, 22.42, Ap 21.14 bilong yu i mas i kam.
Mipela i mas bihainim laik bilong yu
long graun
olsem ol i save bihainim long heven.
11 Nau yu ken givim mipela kaikai
inap long dispela de.
12 Na Mt 6.14-15, 18.21-35 yu ken lusim
ol rong bilong mipela,
olsem mipela i save lusim ol rong
ol arapela i mekim long mipela.
13 Na 1 Sto 29.11-13, Mt 26.41, Lu 22.40, 22.46, Jo 17.15, 1 Ko 10.13, 2 Te 3.3, 2 Ti 4.18, Je 1.13, 2 Pi 2.9 yu no ken larim ol traim
i kamap long mipela,
tasol yu ken kisim bek mipela
long ol samting nogut.’* Sampela saveman i ting dispela tok long “ol samting nogut” em i tok long “Man bilong mekim ol pasin nogut,” em Satan yet. Na sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Kingdom na strong na biknem em i bilong yu tasol oltaim oltaim. I tru.”
14 “Harim. Ef 4.32, Kl 3.13 Mk 11.25-26 Sapos yupela i lusim rong bilong ol arapela manmeri, orait Papa bilong yupela long heven em bai i lusim rong bilong yupela tu. 15 Tasol Mt 18.35, Je 2.13 sapos yupela i no lusim rong bilong ol arapela manmeri, orait Papa bilong yupela em tu bai i no lusim ol rong bilong yupela.”
Jisas i tok long pasin bilong tambu long kaikai
16 Jisas Ais 58.5-9 i tok moa olsem, “Sapos yupela i tambu long kaikai, orait yupela i no ken mekim pes nogut olsem ol man bilong giaman i save mekim. Ol i save mekim pes nogut, bai ol manmeri i ken save ol i tambu long kaikai. Mi tok tru long yupela, ol i kisim pinis pe bilong ol. 17 Tasol yu, sapos yu tambu long kaikai, yu mas putim wel long het bilong yu na wasim pes bilong yu. 18 Olsem Mt 6.4-6 bai ol man i no ken save yu tambu long kaikai. Papa bilong yu i stap hait, em wanpela tasol i ken save. Na Papa bilong yu i save lukim ol samting i stap hait, em bai i bekim pe long yu.”
Pasin bilong bungim ol gutpela samting
(Luk 12.33-34)
19 Jisas 1 Ti 6.17, Hi 13.5, Je 5.2-3 i tok moa olsem, “Yupela i no ken bungim ol gutpela gutpela samting bilong yupela hia long dispela graun. Long dispela graun ol binatang na ros i save bagarapim ol samting, na ol stilman i save brukim banis na stilim. 20 Tasol Mt 19.21, Lu 12.33-34, 18.22, Kl 3.1-2, 1 Ti 6.19, 1 Pi 1.4 yupela i mas bungim ol gutpela samting bilong yupela long heven. Long heven ol binatang na ros i no save bagarapim ol samting, na ol stilman i no save brukim banis na stilim. 21 Long Lu 12.34 ples ol gutpela samting bilong yu i stap long en, long dispela ples tasol laik bilong yu tu bai i stap.”
Ai em i lam bilong bodi
(Luk 11.34-36)
22 Jisas Lu 11.34-36 i tok moa olsem, “Ai em i lam bilong bodi. Sapos ai bilong yu i gutpela, orait lait bai i pulap long olgeta hap bodi bilong yu. 23 Tasol sapos ai bilong yu i nogut, orait olgeta bodi bilong yu bai i tudak. Olsem na sapos dispela lait i stap insait long yu em i olsem tudak, bai dispela tudak em i bikpela moa.”
Man i no inap holim wok bilong tupela bosman wantaim
(Luk 16.13)
24 Jisas Lu 16.13, Ga 1.10, 1 Ti 6.17, Je 4.4, 1 Jo 2.15 i tok moa olsem, “I no gat wanpela man inap i stap aninit long tupela bosman wantaim. Bai em i laikim wanpela na bel nogut long narapela. Bai em i harim tok bilong wanpela na givim baksait long narapela. Yupela i no inap i stap aninit long God na long mani wantaim.”
Pasin bilong wari na tingting planti
(Luk 12.22-31)
25 Jisas Sng 55.22, Fl 4.6, 1 Ti 6.6-8, Hi 13.5, 1 Pi 5.7 i tok moa olsem, “Olsem na mi tokim yupela, yupela i no ken tingting planti long laip bilong yupela na tok, ‘Bai yumi kaikai wanem samting? Bai yumi dring wanem samting?’ Na yupela i no ken tingting planti long bodi bilong yupela na tok, ‘Bai yumi pasim wanem laplap?’ Ating laip em i winim kaikai, na bodi em i winim ol laplap samting. 26 Yupela Jop 38.41, Sng 147.9, Mt 10.29-31, Lu 12.6-7, 12.24 lukim ol pisin. Ol i no save planim kaikai, na ol i no save bungim na putim long haus kaikai. Tasol Papa bilong yupela i stap long heven em i save givim kaikai long ol. Ating yupela i no winim tru ol pisin, a? 27 Na sapos wanpela bilong yupela i wok long tingting planti long rot bilong i stap gut, ating dispela pasin bilong tingting planti bai i skruim liklik hap taim moa long laip bilong en? I no inap tru.
28 “Bilong wanem yupela i save tingting planti long ol klos samting? Yupela i mas lukim gut ol plaua i stap nabaut, ol i kamap olsem wanem. Ol i no save hatwok. Ol i no save wokim laplap. 29 Tasol 1 Kin 10.4-7, 2 Sto 9.3-6 mi tokim yupela, bipo King Solomon i save putim olgeta gutpela bilas bilong en, tasol gutpela bilas bilong ol dispela plaua i winim tru bilas bilong Solomon. 30 Nau ol dispela gras samting i stap nabaut, na tumora tasol ol man bai i katim na tromoi i go long paia. Na kain gras nating olsem, em God i save bilasim. Olsem na yupela ol manmeri i gat liklik bilip tasol, yupela i ken save tru olsem, God bai i givim bilas long yupela tu. 31 Yupela i no ken tingting planti na tok, ‘Bai yumi kaikai wanem samting? Bai yumi dring wanem samting?’ Nogat. 32 Ol Mt 6.8 haiden i save wari long painim olgeta dispela samting. Tasol Papa bilong yupela i stap long heven em i save pinis, yupela i mas kisim dispela olgeta kain samting. 33 Tasol 1 Kin 3.13-14, Sng 37.4, 37.25, Ro 14.17 namba wan samting yupela i mas mekim i olsem. Yupela i mas larim God i stap king bilong yupela, na kisim stretpela pasin bilong em, na bai em i givim dispela olgeta arapela samting tu long yupela. 34 Olsem Kis 16.4, 16.19, Mt 6.11 na yupela i no ken tingting tumas long tumora. De tumora em i ken tingting long samting bilong em yet. Hevi bilong wanpela de em inap long dispela de tasol.”

6:1: Mt 6.5, 6.16, 23.5

6:3: Mt 25.37-40

6:4: Mt 6.6, 6.18

6:5: Mt 23.5, Mk 11.25, Lu 18.10-14

6:6: 2 Kin 4.33, Mt 6.4, 6.18

6:7: 1 Kin 18.26-29, Ais 1.15

6:8: Mt 6.32

6:9: Lu 11.2-4

6:10: Sng 103.19-21, Mt 7.21, 26.39, 26.42, Lu 11.2, 22.42, Ap 21.14

6:12: Mt 6.14-15, 18.21-35

6:13: 1 Sto 29.11-13, Mt 26.41, Lu 22.40, 22.46, Jo 17.15, 1 Ko 10.13, 2 Te 3.3, 2 Ti 4.18, Je 1.13, 2 Pi 2.9

*6:13: Sampela saveman i ting dispela tok long “ol samting nogut” em i tok long “Man bilong mekim ol pasin nogut,” em Satan yet. Na sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Kingdom na strong na biknem em i bilong yu tasol oltaim oltaim. I tru.”

6:14: Ef 4.32, Kl 3.13

6:14: Mk 11.25-26

6:15: Mt 18.35, Je 2.13

6:16: Ais 58.5-9

6:18: Mt 6.4-6

6:19: 1 Ti 6.17, Hi 13.5, Je 5.2-3

6:20: Mt 19.21, Lu 12.33-34, 18.22, Kl 3.1-2, 1 Ti 6.19, 1 Pi 1.4

6:21: Lu 12.34

6:22: Lu 11.34-36

6:24: Lu 16.13, Ga 1.10, 1 Ti 6.17, Je 4.4, 1 Jo 2.15

6:25: Sng 55.22, Fl 4.6, 1 Ti 6.6-8, Hi 13.5, 1 Pi 5.7

6:26: Jop 38.41, Sng 147.9, Mt 10.29-31, Lu 12.6-7, 12.24

6:29: 1 Kin 10.4-7, 2 Sto 9.3-6

6:32: Mt 6.8

6:33: 1 Kin 3.13-14, Sng 37.4, 37.25, Ro 14.17

6:34: Kis 16.4, 16.19, Mt 6.11