Sapta 4
Elisa i helpim wanpela meri, man bilong en i dai pinis
Wanpela de meri bilong wanpela profet i kam long Elisa. Man bilong en i dai pinis na em i stap nating. Orait em i tokim Elisa olsem, “Bikman, man bilong mi i dai pinis. Yu save, em i bin i stap aninit long Bikpela oltaim. Tasol em i bin dinau long wanpela man na nau mi no gat mani bilong bekim dispela dinau. Olsem na dispela man i kam bilong kisim tupela pikinini man bilong mi na mekim tupela i kamap wokboi nating bilong en, bilong bekim dispela dinau.” Elisa i harim dispela tok na i tokim meri olsem, “Bai mi helpim yu olsem wanem? Yu gat wanem samting i stap long haus bilong yu?” Na meri i bekim tok olsem, “Mi gat wanpela sospen i gat wel bilong oliv long en, em tasol. Mi no gat narapela samting moa.”
Orait na Elisa i tokim em olsem, “Yu go askim ol wantok long givim yu ol sospen na bai ol i givim yu ol sospen bilong ol i stap nating. Yu mas kisim planti sospen. Na yu mas kisim ol dispela sospen i go insait long haus bilong yu na pasim dua. Na yu wantaim ol pikinini bilong yu i mas kapsaitim dispela wel i stap long sospen bilong yu i go long ol dispela sospen. Taim yu pulapim wanpela sospen pinis, orait yu mas putim long wanpela hap. Yu mas mekim olsem i go inap yu pulapim olgeta dispela sospen.”
Meri i harim dispela tok pinis, na em i go kisim ol sospen long ol wantok bilong en, na karim i go long haus bilong en. Na em wantaim ol pikinini i go insait long haus na em i pasim dua. Na ol pikinini i wok long bringim ol sospen i kam long em, na em i wok long kapsaitim wel i go long ol dispela sospen. Meri i pulapim olgeta sospen i pinis, na em i tokim wanpela pikinini olsem, “Bringim narapela sospen i kam.” Na pikinini i tok, “Mama, olgeta sospen i pulap pinis.” Orait long dispela taim stret, wel i no moa kamap long sospen bilong meri. Nogat. Em i stap olsem tasol. Orait na meri i go tokim profet Elisa olsem, “Mi pulapim pinis olgeta dispela sospen.” Na Elisa i tokim em olsem, “Yu go salim ol dispela wel na kisim mani. Na bai yu ken bekim dispela dinau bilong man bilong yu. Tasol hap mani bai i stap yet, na em i bilong yu wantaim ol pikinini bilong yu i ken baim kaikai.”
Wanpela meri bilong taun Sunem i lukautim Elisa
Wanpela taim Elisa i go long taun Sunem. I gat wanpela meri i stap long dispela taun na em i gat planti mani samting. Na dispela meri i askim Elisa long kam kaikai long haus bilong em. Olsem na olgeta taim Elisa i go long Sunem, em i save go kaikai long haus bilong dispela meri. Wanpela taim dispela meri i tokim man bilong en olsem, “Mi save pinis, dispela man oltaim i save kam kaikai wantaim yumi, em i gutpela man na em i wanpela profet tru bilong God. 10 Olsem na mi laik bai yumi wokim wanpela rum slip bilong en antap long rup bilong haus bilong yumi. Na yumi putim bet na tebol na sia na lam long dispela rum. Na taim dispela man i kam, orait em i ken i stap long dispela rum.” Orait ol i wokim dispela rum.
11 Wanpela de Elisa i kam bek long Sunem na em i go antap long dispela rum na i slip long bet bilong em, bilong malolo liklik. 12 Em i malolo i stap na em i tokim Gehasi, wokman bilong en, olsem, “Yu go daun na lukim dispela meri i bin wokim rum bilong mi, na tokim em long kam.” Orait Gehasi i mekim olsem, na dispela meri i kam antap na i sanap ausait long rum. 13 Na Elisa i tokim Gehasi long go askim dispela meri olsem, “Yu laik mipela i mekim wanem samting long bekim dispela hatwok yu bin mekim long helpim mitupela? Yu laik Elisa i go lukim king o namba wan ofisa bilong ami na askim ol long mekim wanpela gutpela samting long yu?” Orait Gehasi i go askim dispela meri na meri i bekim tok olsem, “Mi stap gut namel long ol wanlain bilong mi, na mi no wari long wanpela samting.” 14 Gehasi i kam tokim Elisa, na Elisa i askim em olsem, “Tasol bai yumi mekim wanem samting bilong bekim gutpela pasin bilong dispela meri?” Na Gehasi i tok, “Em i no gat pikinini, na man bilong en i lapun pinis.”
15 Orait na Elisa i tokim Gehasi, “Tokim dispela meri i kam.” Na Gehasi i go tokim dispela meri na meri i kam sanap long dua. 16 Na Stt 18.14, 2 Kin 4.28 Elisa i tokim meri olsem, “Long yia bihain, long dispela mun stret bai yu gat pikinini man na bai yu holim long han bilong yu.” Tasol meri i bekim tok olsem, “Plis, bikman, yu man bilong autim tok bilong God, yu no ken giamanim mi.” 17 Tasol bihain, dispela meri i gat bel. Na long yia bihain, long dispela mun stret, em i karim pikinini man, olsem Elisa i bin tok.
18 Pikinini i kamap bikpela liklik na sampela yia bihain em i go lukim papa long gaden. Dispela em i taim bilong katim wit, olsem na papa i stap long gaden wantaim ol wokman. 19 Mangi i lukluk long ol i wok i stap, na wantu em i singaut long papa olsem, “E papa, het bilong mi i pen nogut tru. Em i pen moa yet.” Orait papa i tokim wanpela wokboi olsem, “Karim dispela mangi i go long mama bilong en.” 20 Na wokboi i karim mangi i go long mama, na mangi i slip i stap long lek bilong mama i go inap long belo, na em i dai. 21 Orait mama i karim bodi bilong dispela mangi i go antap long rum bilong Elisa na i putim long bet. Na mama i go ausait na pasim dua. 22 Na em i singautim man bilong en i kam na i tokim em olsem, “Mi laik yu go tokim wanpela wokboi i kisim donki na i kam long mi. Long wanem, mi laik go hariap na lukim dispela profet na bai mi kam bek.” 23 Na man bilong en i tok, “Bilong wanem yu laik go nau tasol? Yu no laik wet long de Sabat o long bikpela de bilong nupela mun, a?” Na meri i tok, “Maski, mi laik i go nau tasol. Yu mas i stap isi.”
24 Wokboi i putim satel long donki na meri i sindaun long en. Orait na meri i tokim wokboi olsem, “Taim yumi go, yu mas mekim donki i go hariap. Sapos mi laik donki i go isi, orait bai mi tokim yu.” 25 Orait meri wantaim wokboi i go long maunten Karmel* Maunten Karmel i stap samting olsem 40 kilomita longwe long taun Sunem. bilong lukim profet Elisa. Ol i stap longwe yet na Elisa i lukim ol. Na em i tokim Gehasi, wokman bilong en, olsem, “Lukim, dispela meri bilong Sunem i kam. 26 Yu ran i go long em na painimaut, ating em wantaim man bilong en na pikinini bilong en i stap gut, o nogat?” Orait Gehasi i go askim meri na meri i bekim tok olsem, “Mipela i stap gut.” 27 Tasol taim meri i kam kamap long Elisa long maunten, em i nildaun na holim lek bilong Elisa. Gehasi i lukim meri i mekim olsem na em i laik sakim em i go longwe liklik. Tasol Elisa i tokim Gehasi olsem, “Larim em. Mi save em i mas i gat bikpela hevi tru. Tasol Bikpela i no bin toksave long mi long hevi bilong en.”
28 Orait na meri i tok, “Bikman, em tok bilong yu tasol na God i givim dispela pikinini long mi. Mi no bin askim yu. Tasol mi bin tok long yu no ken giamanim mi.” 29 Elisa i harim pinis dispela tok, na em i tokim Gehasi olsem, “Pasim gut laplap bilong yu na kisim stik wokabaut bilong mi na go kwik long taun Sunem. Sapos yu lukim wanpela man, maski long sanap na tok gude long em. Na sapos wanpela man i tok gude long yu, maski long bekim tok bilong em. Yu mas i go stret long haus bilong dispela meri na putim stik wokabaut bilong mi antap long pes bilong dispela mangi.” 30 Tasol mama bilong mangi i lukim olsem, Elisa i no inap i go na em i tokim Elisa olsem, “Long nem bilong Bikpela i stap oltaim, mi tok tru tumas, mi no inap lusim yu.” Olsem na Elisa i kirap na i go bek wantaim dispela meri long Sunem. 31 Gehasi i bin go pas na putim stik bilong Elisa long pes bilong mangi, tasol i no gat wanpela samting i kamap. Nogat tru. Olsem na Gehasi i go bek. Na taim em i bungim ol long rot, em i tokim Elisa olsem, “Mi mekim olsem yu tok, tasol mangi i no kirap.”
32 Orait na ol i go kamap long haus, na Elisa i go long dua bilong rum bilong en na i lukim bodi bilong dispela mangi i slip i stap long bet. 33 Orait na em i go insait long rum na pasim dua, na i beten long Bikpela. 34 Na 1 Kin 17.21 em i go antap long bet na i lindaun antap long bodi bilong mangi, na i putim maus na ai na han bilong en antap long maus na ai na han bilong mangi. Elisa i mekim olsem, na bodi bilong mangi i kamap hat liklik. 35 Orait na Elisa i lusim bet na i wokabaut liklik insait long rum. Na em i go bek na lindaun gen antap long mangi. Na mangi i kus 7-pela taim na i opim ai bilong en. 36 Na Elisa i singautim Gehasi na tokim em olsem, “Yu go tokim mama bilong mangi i kam.” Orait Gehasi i mekim olsem, na dispela meri i kam antap na i go insait long rum. Na Elisa i tokim em olsem, “Yu ken kisim pikinini bilong yu.” 37 Orait na meri i brukim skru na putim het i go daun long graun klostu long lek bilong Elisa, bilong givim biknem long Elisa. Na bihain em i kirap na i kisim pikinini bilong en na i go.
Elisa i mekim kaikai i kamap gutpela
38 Wanpela taim nogut i kamap long kantri Israel, na ol manmeri i sot tru long kaikai. Na long dispela taim Elisa i go bek na em i stap long taun Gilgal. Wanpela de sampela profet i kam kisim skul long em. Ol i sindaun na harim tok bilong en i stap, na Elisa i tokim wokman bilong en olsem, “Kisim bikpela sospen na kukim sup bilong ol dispela profet.” 39 Na wanpela profet i go painim kumu bilong kukim wantaim sup. Tasol em i lukim ol wel kukamba na em i ting, ol i gutpela bilong kaikai. Olsem na em i kisim planti bilong ol dispela wel kukamba, na putim long laplap bilong en na laplap i pulap tru. Na em i karim ol i kam bek na em i katim katim na putim long sup. 40 Sup i tan pinis, orait ol i putim long ol plet, bilong ol profet i ken kaikai. Tasol taim ol i kaikai, ol i pilim sup i pait long maus bilong ol, na ol i singaut long Elisa olsem, “Profet bilong God, dispela sup i pait nogut tru. Mipela i no ken kaikai. Nogut mipela i dai.” Olsem na ol i no laik kaikai. 41 Orait na Elisa i tokim ol long kisim sampela plaua ol i bin wokim long wit na bringim i kam. Ol i bringim na Elisa i tromoi long sospen na i tokim wokman bilong en olsem, “Putim sup gen long ol plet, na ol profet i ken kaikai.” Orait ol i kaikai, na nau sup i no moa pait long maus bilong ol.
Elisa i givim kaikai long 100 man
42 Wanpela taim bihain, wanpela man i lusim hap bilong Balsalisa na i kam long Elisa. Dispela em i taim bilong katim wit na bali i mau long gaden. Na namba wan taim ol i bin katim bali, ol i wokim skon long en. Olsem na long taim dispela man i kam long Elisa, em i kisim sampela wit ol i bin katim na i kisim 20 bilong ol dispela skon na i putim long bek bilong en na i bringim i kam. Na Elisa i tokim wokman bilong en olsem, “Givim dispela kaikai long ol profet.” 43 Tasol wokman bilong en i tok, “Dispela kaikai i liklik tasol. Olsem wanem bai dispela kaikai inap long ol dispela 100 profet?” Orait na Elisa i bekim tok bilong en olsem, “Givim tasol long ol, long wanem, Bikpela i tok olsem, olgeta bai i kaikai, na hap kaikai bai i stap yet.” 44 Orait wokman i givim long ol profet na ol i kaikai. Ol i kaikai na pulap, na hap i stap yet, olsem Bikpela i bin tok.

4:16: Stt 18.14, 2 Kin 4.28

*4:25: Maunten Karmel i stap samting olsem 40 kilomita longwe long taun Sunem.

4:34: 1 Kin 17.21