Sapta 14
Yumi no ken skelim pasin bilong ol brata
Man Ro 15.1, 15.7, 1 Ko 8.9-11, 9.22 Kl 2.16 i bilip, tasol bilip bilong en i no strong, em yupela i mas kisim i kam insait long sios. Tasol yupela i no ken pait long toktok wantaim em long ol kain kain samting yumi no klia tumas long en. Wanpela Stt 1.29, 9.3, Ro 14.14, 1 Ko 10.25, 1 Ti 4.4 man i strong long bilip, na em i save kaikai olgeta kain samting. Tasol bilip bilong narapela man em i no strong, olsem na em i no save kaikai mit.* Lukim tok i stap long 1 Korin 8.1. Na Kl 2.16 man i save kaikai olgeta samting, em i no ken tingting nogut long man i no save kaikai mit. Na man i no save kaikai mit, em i no ken ting man i save kaikai olgeta samting em i mekim sin. Nogat. God i bin kisim dispela man tu. Yu Mt 7.1, Je 4.11-12 husat na yu skelim pasin bilong wokboi bilong narapela man? Sapos em i sanap strong long wok bilong en, o sapos em i pundaun, dispela em i samting bilong Bikman bilong em yet. Tasol em bai i sanap strong, long wanem, Bikpela yet inap long strongim em na mekim em i sanap strong.
Wanpela Ga 4.10 man i ting wanpela de em i bikpela moa na i winim ol arapela de. Na narapela man i ting olgeta de i wankain tasol. Tasol olgeta man wan wan ol i mas save gut long wanem tingting em i stret long bel bilong ol. Man 1 Ko 10.31, Ga 4.10, 1 Ti 4.3 i makim wanpela de olsem bikpela de bilong lotu, dispela man i save tingting long Bikpela na i mekim olsem. Na man i save kaikai olgeta samting, dispela man i save tingting long Bikpela na i kaikai, long wanem, em i save tenkyu long God na i kaikai. Na man i no save kaikai olgeta samting, em i save tingting long Bikpela na i tambuim sampela kaikai. Na em tu i save tenkyu long God.
Yumi 1 Ko 6.19-20, Ga 2.20, 1 Te 5.10, 1 Pi 4.2 save, namel long yumi i no gat wanpela man i save ting laip bilong en em i samting bilong em yet. Na i no gat wanpela em i save ting dai bilong en em i samting bilong em yet. Nogat. Sapos Lu 20.38, Ga 2.20, 1 Te 5.10 yumi stap laip, em i samting bilong Bikpela. Na sapos yumi dai, em tu i samting bilong Bikpela. Olsem na sapos yumi stap laip, o sapos yumi dai, yumi bilong Bikpela tasol. Na Ap 10.36, 2 Ko 5.15 Krais tu i dai na i kisim laip gen bai em i ken i stap Bikpela bilong ol man i dai pinis na bilong ol man i stap laip.
10 Yu, Mt 25.31-32, Ap 10.42, 17.31, 2 Ko 5.10 bilong wanem yu skelim pasin bilong brata bilong yu na tok nogut long em? Na yu, bilong wanem yu tok bilas long brata bilong yu? Yupela i save, bai yumi olgeta i sanap long kot bilong God. 11 Em Ais 45.23, Fl 2.10-11 i olsem buk bilong God i tok, “Mi Bikpela, mi save stap oltaim, mi tok tru tumas, olgeta manmeri bilong graun bai i kam long mi na brukim skru long mi. Na olgeta bilong ol bai i tokaut olsem, mi God tru.” 12 Olsem Mt 12.36, Ga 6.5, 1 Pi 4.5 na yumi save, yumi olgeta wan wan bai yumi mas tokim God long as bilong olgeta pasin yumi bin mekim.
Yumi no ken mekim ol brata i pundaun na mekim sin
13 Olsem 1 Ko 8.9, 8.13, 10.32 na yumi mas lusim pasin bilong skelim pasin bilong ol arapela brata na tingting nogut long ol. Yumi mas bihainim narapela tingting, em long yumi no ken mekim wanpela samting bilong mekim brata i pundaun na mekim sin. 14 Bikpela Ap 10.15, Ro 14.2, 14.20, 1 Ko 8.7-8, 1 Ti 4.4, Ta 1.15 Jisas i bin mekim tingting bilong mi i klia, na mi save gut olsem, i no gat wanpela samting em yet i doti long ai bilong God. Tasol sapos man i ting wanpela samting i doti, orait long laip bilong dispela man dispela samting i stap doti tru. 15 Olsem 1 Ko 8.11-13 na sapos yu kaikai wanpela samting brata bilong yu i ting em i doti long ai bilong God, na long dispela pasin yu bagarapim tingting bilong dispela brata, orait yu ken save, long dispela pasin yu no givim bel bilong yu long brata. Krais i dai pinis bilong kisim bek dispela brata, na yu no ken larim kaikai bilong yu i bagarapim em. 16 Sapos Ta 2.5 yupela i ting wanpela samting em i gutpela, orait yupela i mas lukaut, nogut pasin bilong yupela yet i mekim na ol arapela man i tok dispela samting i nogut. 17 Kingdom 1 Ko 8.8 bilong God i no pas long kaikai na dring. Nogat. Pasin tru bilong kingdom bilong God em i stretpela pasin na bel isi na pasin bilong amamas Holi Spirit i save kamapim. 18 Man 2 Ko 8.21 i bihainim dispela pasin na i mekim wok bilong Krais, bai God i laikim pasin bilong em, na bai ol man i tok amamas long em.
19 Olsem Ro 12.18, 15.2, 1 Ko 14.12, 1 Te 5.11 na yumi mas bihainim olgeta pasin i save mekim yumi i stap wanbel, na olgeta pasin i save strongim bilip bilong ol arapela. 20 Yu Mt 15.11, Ro 14.14-15, 1 Ko 8.9, 8.13, Ta 1.15 no ken tingting long kaikai tasol na bagarapim wok bilong God. Tru, olgeta samting i gutpela bilong kaikai. Tasol sapos yu kaikai wanpela samting na dispela i mekim narapela man i pundaun, orait yu mekim pasin nogut. 21 Sapos yu kaikai mit o yu dring wain o yu mekim narapela samting, na dispela i mekim brata bilong yu i pundaun, orait mobeta yu no mekim dispela pasin. 22 Bilip bilong yu i kamapim wanem tingting long ol dispela samting, em i samting bilong yu yet wantaim God. Man i ting wanpela samting em i gutpela, na bel bilong en i no kotim em long dispela samting, em i ken amamas. Tok Grik i no klia tumas long dispela hap. 23 Tasol Ta 1.15 man i kaikai mit samting long taim em i gat tupela tingting long pasin em i mekim, em i gat asua, long wanem, em i no save, bilip bilong en i orait long dispela pasin, o nogat. Sapos yumi mekim wanpela pasin bilip bilong yumi i no orait long en, orait yumi mekim sin.

14:1: Ro 15.1, 15.7, 1 Ko 8.9-11, 9.22

14:1: Kl 2.16

14:2: Stt 1.29, 9.3, Ro 14.14, 1 Ko 10.25, 1 Ti 4.4

*14:2: Lukim tok i stap long 1 Korin 8.1.

14:3: Kl 2.16

14:4: Mt 7.1, Je 4.11-12

14:5: Ga 4.10

14:6: 1 Ko 10.31, Ga 4.10, 1 Ti 4.3

14:7: 1 Ko 6.19-20, Ga 2.20, 1 Te 5.10, 1 Pi 4.2

14:8: Lu 20.38, Ga 2.20, 1 Te 5.10

14:9: Ap 10.36, 2 Ko 5.15

14:10: Mt 25.31-32, Ap 10.42, 17.31, 2 Ko 5.10

14:11: Ais 45.23, Fl 2.10-11

14:12: Mt 12.36, Ga 6.5, 1 Pi 4.5

14:13: 1 Ko 8.9, 8.13, 10.32

14:14: Ap 10.15, Ro 14.2, 14.20, 1 Ko 8.7-8, 1 Ti 4.4, Ta 1.15

14:15: 1 Ko 8.11-13

14:16: Ta 2.5

14:17: 1 Ko 8.8

14:18: 2 Ko 8.21

14:19: Ro 12.18, 15.2, 1 Ko 14.12, 1 Te 5.11

14:20: Mt 15.11, Ro 14.14-15, 1 Ko 8.9, 8.13, Ta 1.15

14:22: Tok Grik i no klia tumas long dispela hap.

14:23: Ta 1.15