Sapta 5
Yumi mas i stap redi long taim Bikpela i kam
Ol Mt 24.36 brata, mipela i no inap raitim tok bilong tokim yupela long wanem de na wanem taim dispela ol samting bai i kamap. Yupela Mt 24.42-44, Lu 12.39, 2 Pi 3.10, KTH 3.3 yet i save pinis, De bilong Bikpela bai i kamap wantu tasol olsem stilman i kam long nait. Ol Ese 13.10, Hos 13.13, Mt 24.39, Lu 21.34-35, Jo 16.21-22 manmeri bai i tok olsem, “Nau em i gutpela taim tru. Yumi stap gut,” na wantu tasol samting bilong bagarapim ol bai i kamap long ol, olsem pen i save kamap long meri i laik karim pikinini. Na ol bai i no inap abrusim dispela samting. Tasol Ro 13.12-13, 1 Jo 2.8 yupela ol brata yupela i no i stap long tudak, na yupela bai i kirap nogut long lukim dispela de i kamap, olsem man i kirap nogut long lukim stilman i kam. Nogat. Yupela Ro 13.12, Ef 5.8-9 olgeta i man bilong lait na bilong san. Yumi no ol lain bilong nait na tudak. Olsem Mt 24.42, 25.5, 25.13, 1 Pi 5.8 na nogut yumi slip, olsem ol arapela man. Mobeta ai bilong yumi i op i stap, na tingting bilong yumi i klia. Yumi Lu 21.34-36, Ro 13.13, Ef 5.14 save, ol man bilong slip, ol i save slip long nait. Na ol man bilong spak, ol i save spak long nait. Tasol Ais 59.17, Ef 6.13-17 yumi ol lain bilong san, yumi mas tingting klia. Yumi mas kisim pasin bilong bilip long God na pasin bilong laikim tru ol arapela, na pasim dispela pasin olsem siot kapa. Na pasin bilong wetim God i kisim bek yumi, em yumi mas putim olsem hat kapa, na yumi mas sanap strong na was gut. God Ro 9.22, 1 Te 1.10, 2 Te 2.13-14, 1 Pi 2.8 i no makim yumi bilong pilim belhat bilong em. Nogat. Em i makim yumi bai Jisas Krais, Bikpela bilong yumi, em i ken kisim bek yumi. 10 Jisas Ro 14.8-9, 2 Ko 5.15, 1 Te 4.14 i dai bilong helpim yumi, olsem na sapos yumi stap laip o sapos yumi dai, yumi ken i stap laip wantaim em. 11 Olsem Ju 1.20 na yupela wan wan i mas givim gutpela tok long ol arapela manmeri bilong God na strongim bel bilong ol, olsem nau yupela i save mekim.
God i ken helpim ol Kristen long kisim ol gutpela pasin tru
12 Ol 1 Ko 16.18, Fl 2.29, 1 Ti 5.17, Hi 13.7, 13.17 brata, mipela i laik tokim yupela olsem, yupela i mas aninit long ol man i wok long helpim yupela. Bikpela i putim ol i stap hetman bilong yupela, na ol i save givim tok long yupela bilong stretim pasin bilong yupela. 13 Yupela i mas tingting long dispela wok ol i save mekim, na yupela i mas belgut tru long ol na laikim ol tru. Na yupela olgeta i mas i stap wanbel.
14 Ol Ga 5.22, 6.1-2, Kl 3.12, 2 Te 3.6, 3.11, 3.15, Hi 12.12 brata, mipela i laik kirapim yupela long stretim pasin bilong ol man i save les nabaut na long strongim bel bilong ol man i save pret na long helpim ol man i no strong. Na yupela i mas isi isi long olgeta man.
15 Sapos Snd 20.22, Mt 5.39, Ro 12.17, 1 Ko 6.7, 1 Pi 3.9 ol i mekim pasin nogut long yupela, orait yupela i no ken bekim pasin nogut long ol. Olgeta taim yupela i mas strong long mekim gutpela pasin long ol manmeri bilong God na long olgeta manmeri.
16 Oltaim 2 Ko 6.10, Fl 4.4 yupela i mas amamas, 17 na Lu 18.1, Ef 6.18, Kl 4.2, 1 Pi 4.7 yupela i mas beten oltaim. 18 Maski Ef 5.20, Kl 3.17 wanem samting i kamap long yupela, yupela i mas tenkyu long God. God i laik bai yupela ol manmeri i pas wantaim Krais Jisas i mas mekim dispela kain pasin.
19 Taim Ef 4.30, 1 Ti 4.14, 2 Ti 1.6 Holi Spirit i laik kirapim yupela long mekim wanpela samting, yupela i no ken pasim em, 20 na 1 Ko 14.1, 14.39 yupela i no ken bel nogut long ol man i laik autim tok profet long yupela. 21 Tasol 1 Ko 2.11, 2.15, Fl 4.8, 1 Jo 4.1 yupela i mas skelim gut olgeta tok na pasin. Na yupela i mas holimpas ol gutpela pasin 22 na Jop 1.1, 1.8, 2.3 abrusim olgeta kain pasin nogut.
23 God Ro 15.33, 1 Ko 1.8, Fl 4.9, 1 Te 3.13, 2 Te 3.16 em i as bilong bel isi, em i ken mekim yupela i givim laip bilong yupela olgeta long em, na mekim yupela i kamap holi olgeta. Na em i ken lukautim gut spirit na tewel na bodi bilong yupela, bai yupela i stap gutpela olgeta, na bai yupela i no gat asua long taim Bikpela bilong yumi Jisas Krais em i kam bek. 24 Na 1 Ko 1.9, 10.13, 2 Te 3.3 God i bin singautim yupela, em bai i mekim ol dispela samting i kamap long yupela, long wanem, em i save bihainim tru olgeta tok em i bin mekim.
25 Ol Kl 4.3, 2 Te 3.1 brata, yupela i mas beten long God bai em i helpim mipela.
26 Long Ro 16.16 pasin bilong yumi ol manmeri bilong God, yupela wan wan i mas givim kis long ol arapela.
27 Mi tok strong long yupela long nem bilong Bikpela, yupela i mas ritim dispela pas long olgeta manmeri bilong God.
28 Marimari bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais i ken i stap wantaim yupela.

5:1: Mt 24.36

5:2: Mt 24.42-44, Lu 12.39, 2 Pi 3.10, KTH 3.3

5:3: Ese 13.10, Hos 13.13, Mt 24.39, Lu 21.34-35, Jo 16.21-22

5:4: Ro 13.12-13, 1 Jo 2.8

5:5: Ro 13.12, Ef 5.8-9

5:6: Mt 24.42, 25.5, 25.13, 1 Pi 5.8

5:7: Lu 21.34-36, Ro 13.13, Ef 5.14

5:8: Ais 59.17, Ef 6.13-17

5:9: Ro 9.22, 1 Te 1.10, 2 Te 2.13-14, 1 Pi 2.8

5:10: Ro 14.8-9, 2 Ko 5.15, 1 Te 4.14

5:11: Ju 1.20

5:12: 1 Ko 16.18, Fl 2.29, 1 Ti 5.17, Hi 13.7, 13.17

5:14: Ga 5.22, 6.1-2, Kl 3.12, 2 Te 3.6, 3.11, 3.15, Hi 12.12

5:15: Snd 20.22, Mt 5.39, Ro 12.17, 1 Ko 6.7, 1 Pi 3.9

5:16: 2 Ko 6.10, Fl 4.4

5:17: Lu 18.1, Ef 6.18, Kl 4.2, 1 Pi 4.7

5:18: Ef 5.20, Kl 3.17

5:19: Ef 4.30, 1 Ti 4.14, 2 Ti 1.6

5:20: 1 Ko 14.1, 14.39

5:21: 1 Ko 2.11, 2.15, Fl 4.8, 1 Jo 4.1

5:22: Jop 1.1, 1.8, 2.3

5:23: Ro 15.33, 1 Ko 1.8, Fl 4.9, 1 Te 3.13, 2 Te 3.16

5:24: 1 Ko 1.9, 10.13, 2 Te 3.3

5:25: Kl 4.3, 2 Te 3.1

5:26: Ro 16.16