Sapta 20
Man Snd 23.29-35, Ais 28.7, Hos 4.11 i dringim planti bia, em bai i tok bilas na tok nogut na pait nabaut. Sapos man i larim bia i bosim em, orait em i no gat gutpela tingting.
Kros na belhat bilong king i save pretim ol man, olsem bikpela singaut bilong laion. Sapos yu mekim king i belhat, bai laip bilong yu i lus.
Sapos man i givim baksait long pasin bilong pait, orait em bai i gat biknem. Tasol man i no gat gutpela tingting, em i save kirapim tok pait oltaim.
Lesman i no save go brukim graun long gaden bilong en long taim bilong planim kaikai. Olsem na long taim bilong kisim kaikai i mau, em bai i go painim nating long gaden bilong en.
Tingting bilong man i olsem wanpela hul wara i daun moa. Tasol man i gat gutpela save, em inap pulim dispela tingting i kam antap.
Planti Snd 25.14, Mt 6.2, Lu 18.11 man i save tok, ol i laikim tumas ol pren bilong ol. Tasol i gat wan wan man tasol inap i stap pren tru bilong narapela man.
Sapos 2 Ko 1.12 papa i stretpela man na i save bihainim gutpela pasin, orait ol pikinini bilong en i ken amamas.
Long taim king i sindaun bilong harim kot, em i save skelim gut pasin bilong ol man i kam long kot.
Husat 1 Kin 8.46, Jop 9.28-29, Sng 51.5, 1 Jo 1.8 inap long tok, “Mi bin mekim mi yet i kamap klin tru long ai bilong God, na nau mi no bin mekim wanpela sin”?
10 Sapos man i giamanim ol manmeri taim em i skelim samting ol i laik baim, orait Bikpela i no laik tru long dispela pasin.
11 Yumi lukim pasin bilong wanpela man na yumi ken save, em i gutpela na stretpela man o em i man nogut. Na long wankain pasin tasol, yumi ken save long ol pikinini tu.
12 Bikpela i bin givim ai long yumi bilong yumi ken lukluk, na yau bilong yumi ken harim ol toktok samting.
13 Sapos yu man bilong slip oltaim, bai yu no gat mani na yu kamap rabisman. Tasol sapos yu kirap na mekim wok, bai yu gat planti kaikai.
14 Taim man i ting long baim wanpela samting, em i save toktok planti long pe bilong dispela samting i antap tumas. Tasol taim em i baim pinis, em i save go tokim ol wantok long em i baim dispela samting long pe i daun tru.
15 Sapos tok bilong man i givim gutpela tingting long ol manmeri, em i samting tru na i winim gol na olkain ston i dia tumas.
16 Sapos wanpela man i bin promis long bekim dinau bilong narapela man, sapos dispela narapela man i no inap, orait em i no mekim gutpela pasin. Olsem na sapos wanpela man i laik dinau long yu, na yu save em i bin mekim dispela kain promis, orait yu mas strong long kisim wanpela samting bilong en olsem mak bilong em i mas bekim dinau.
17 Samting yu bin kisim long pasin bilong giaman, bai yu ting em i swit moa olsem gutpela kaikai. Tasol bihain em bai i kamap nogut tru, olsem wesan i pulap long maus bilong yu.
18 Kisim gutpela tingting pastaim na bai wok bilong yu i go het gut. Olsem na sapos yu laik pait long ol birua, yu mas tingting gut pastaim, bai yu pait olsem wanem.
19 Yu no ken poromanim man i save toktok nabaut. Dispela kain man em i man bilong tok baksait, olsem na sapos yu mekim tok hait long em, em bai i go autim dispela tok long ol arapela man.
20 Sapos man i toknogutim papamama bilong en, em bai i dai, olsem lam i dai long taim bilong tudak.
21 Sapos man i hariap long kisim ol samting bilong papamama long taim tupela i stap yet, orait ol dispela samting bai i no inap i stap gut.
22 Yu no ken tingting long bekim rong narapela man i bin mekim long yu. Nogat. Yu mas bilip long Bikpela bai i helpim yu. Na em bai i pinisim dispela hevi bilong yu.
23 Sapos man i giamanim ol manmeri long taim em i skelim samting ol i laik baim, orait Bikpela i no laik tru long dispela pasin.
24 Bikpela i save makim olgeta rot bilong yumi long taim yumi stap long graun. Olsem wanem na yumi inap save ol dispela rot i go we?
25 Yu mas tingting gut pastaim, na yu promis long givim ofa long Bikpela. Nogut yu promis hariap na bihain yu tingting planti long dispela promis. Sapos yu mekim olsem, bai yu bagarapim yu yet.
26 King i gat gutpela tingting, em i save mekim kot na skelim gut pasin bilong ol man i bin mekim pasin nogut. Na em bai i mekim save long ol.
27 Spirit bilong yumi i olsem lam Bikpela i bin givim yumi bilong yumi ken lukim olgeta tingting na pasin bilong yumi, na bai yumi inap skelim gut.
28 Sapos king i mekim gutpela pasin tasol long ol manmeri bilong en, na i marimari long ol na helpim ol, orait em bai i stap gut na i stap king longpela taim.
29 Ol yangpela man i gat strong, na dispela i mekim ol manmeri i amamas long ol. Tasol ol lapun i gat waitpela gras, na ol manmeri i save tingting long dispela na givim biknem long ol.
30 Sapos yu givim kanda long man i bin mekim rong, orait dispela bai i mekim em i givim baksait long pasin nogut bilong en, na bai em i kamap gutpela man.

20:1: Snd 23.29-35, Ais 28.7, Hos 4.11

20:6: Snd 25.14, Mt 6.2, Lu 18.11

20:7: 2 Ko 1.12

20:9: 1 Kin 8.46, Jop 9.28-29, Sng 51.5, 1 Jo 1.8