Sapta 23
6
Taim yu sindaun na kaikai wantaim wanpela bikman, yu mas tingting tasol long kaikai ol i givim yu. Na sapos yu man bilong kaikai planti, orait yu mas daunim laik bilong yu. Yu no ken aigris long gutpela kaikai bilong dispela bikman. Nogut kaikai bilong en i paulim yu, na yu mekim pasin em i no laikim.
7
Yu Snd 28.20, 1 Ti 6.9-10 no ken hatwok tumas long kamap maniman. Sapos yu gat gutpela tingting, bai yu no ken mekim olsem. Maski yu kisim planti mani, wantu em bai i pinis. I olsem mani i gat wing na i flai i go antap olsem tarangau.
8
Yu no ken kaikai wantaim man bilong pasim ol samting bilong em yet. Yu no ken aigris long gutpela kaikai bilong en. Sapos yu kaikai wantaim em, em bai i tokim yu olsem, “Goan, yu kaikai na dring inap long laik bilong yu.” Tasol tok bilong en i no tru. Long tingting bilong en, em i makim pinis hamas kaikai em i laik givim yu. Taim yu save long pasin tru bilong dispela man, bai yu laik trautim ol dispela samting yu kaikai pinis. Na olgeta tok gris yu bin mekim long em, em bai i lus nating.
9
Yu no ken toktok long man i no gat gutpela tingting. Sapos yu autim gutpela tingting long em, bai em i rabisim tasol.
10
10 Bipo Lo 19.14, 27.17, Snd 22.28 tru ol i bin putim ol mak bilong graun, na yu no ken surikim ol dispela mak. Na yu no ken kisim graun bilong ol pikinini, papamama bilong ol i dai pinis. 11 Bikpela yet i olsem wanblut i gat wok bilong helpim ol dispela pikinini. Em i strong tumas na em bai i sambai long ol na helpim ol long kot.
11
12 Sapos ol i skulim yu, yu mas lainim gut ol dispela samting. Na yu mas putim yau gut long olgeta tok i gat gutpela save.
12
13 Yu no ken pret long givim kanda long pikinini. Sapos yu givim kanda long em, em bai i no inap i dai. Nogat. 14 Dispela Snd 13.24, 19.18, 29.15 pasin bai i helpim em na em bai i no inap i go long ples bilong ol man i dai pinis.
13
15 Pikinini, sapos yu kisim gutpela tingting na save, bel bilong mi bai i gutpela tru. 16 Na mi bai amamas moa yet long harim stretpela tok bilong yu.
14
17 Yu no ken laikim tumas pasin bilong ol man bilong mekim sin. Nogat. Oltaim yu mas strong long i stap aninit long Bikpela. 18 Sapos yu mekim olsem, bai yu painim gutpela taim bihain, na yu no inap i dai kwik.
15
19 Pikinini bilong mi, harim tok bilong mi na kisim gutpela tingting. Yu mas tingting gut long wokabaut bilong yu. 20 Yu no ken poroman wantaim ol man i save dring planti wain na kaikai planti. 21 Ol spakman na ol man bilong kaikai planti, ol bai i kamap rabisman tru. Sapos man i kaikai na i slip tasol, i no longtaim na em bai i gat pipia laplap tasol bilong karamapim skin bilong en.
16
22 Papa bilong yu i bin kamapim yu na yu mas harim tok bilong en. Na taim mama bilong yu i lapun pinis, yu no ken rabisim em. 23 Yu Snd 4.5-7, Mt 13.44 mas strong long kisim save long ol pasin i tru na long gutpela tingting na long olkain gutpela save. Yu no ken tromoi ol dispela gutpela pasin.
24 Sapos man i gat gutpela tingting na i bihainim stretpela pasin, orait papa bilong en i save amamas tru. 25 Yu mas bihainim ol dispela gutpela pasin, na bai papamama bilong yu i belgut tru na i amamas.
17
26 Pikinini, yu mas harim gut tok bilong mi na amamas long lukim pasin bilong mi. 27 Meri bilong mekim pasin pamuk, em i olsem wanpela hul i daun moa, na ol man i pundaun long en, ol bai i bagarap. 28 Dispela kain meri i save was i stap olsem ol stilman, na wetim ol man i kam. Na em i pulim planti man na ol i brukim marit bilong ol.
18
29 Wanem Ais 5.11, 5.22 ol man i gat bikpela hevi na i save sori long ol yet? Na wanem ol man i save toktok planti na kirapim pait? Na wanem ol man i save kisim sua long skin bilong ol? Na ai bilong wanem ol man i save ret oltaim?
30 Em Snd 20.1, Ef 5.18 ol man i save dring planti wain na bia samting, ol dispela man tasol. 31 Nogut yu larim wain i pulim yu, maski em i gat naispela kala na em i lait gut insait long glas, na em i gutpela long nek bilong yu. 32 Bihain bai yu pilim olsem wanpela snek nogut i bin kaikaim yu. 33 Bai tingting bilong yu i bagarap na yu ting yu lukim ol kain kain samting. Na bai yu mauswara planti long olkain samting nabaut. 34 Taim yu slip bai yu pilim olsem yu stap antap long rigin bilong sip i ran long biksi. 35 Na bai yu tok olsem, “Ol i paitim mi na mi no pilim. Olsem wanem na mi no inap kirap? Mi laik kirap na dring wanpela moa.”

23:4: Snd 28.20, 1 Ti 6.9-10

23:10: Lo 19.14, 27.17, Snd 22.28

23:14: Snd 13.24, 19.18, 29.15

23:23: Snd 4.5-7, Mt 13.44

23:29: Ais 5.11, 5.22

23:30: Snd 20.1, Ef 5.18