Sapta 4
Yupela i mas kisim gutpela tingting na save
Ol pikinini, yupela i mas harim gut tok bilong mi, papa bilong yupela, na bai yupela i kisim gutpela tingting. Tok mi givim yupela, em i gutpela tru, na yupela i no ken tromoi i go. Mama bilong mi i no bin karim narapela pikinini, mi wanpela tasol, na em i laikim mi tumas. Na taim mi mangi yet, papa bilong mi i bin skulim mi. Em i tokim mi olsem, “Putim gut tok bilong mi long tingting bilong yu na bihainim, na bai yu stap gut olgeta. Yu mas kisim gutpela tingting na gutpela save. Yu no ken sakim tok bilong mi o lusim tingting long en. Yu no ken lusim gutpela tingting. Nogat. Yu mas laikim em tumas na bai em i lukautim yu gut. Nambawan Mt 13.44, Lu 10.42 samting yu mas kisim, em i gutpela tingting. Tru, yu ken kisim planti arapela samting, tasol gutpela tingting em i nambawan tru. Yu mas laikim gutpela tingting na holim strong, na em bai i givim biknem long yu. Em i kamap olsem naispela bilas long het bilong yu na olsem gutpela hat king.”
Tupela kain rot
10 Pikinini, yu mas harim gut tok bilong mi, na bai yu stap longpela taim long graun. 11 Mi save skulim yu long bihainim gutpela tingting na mi save stiaim yu long wokabaut long stretpela rot. 12 Sapos yu wokabaut long dispela rot, bai i no gat wanpela samting i pasim yu, na bai yu no inap pundaun. 13 Oltaim yu mas holimpas dispela gutpela tok bilong mi. Em i olsem as bilong laip bilong yu, olsem na yu mas lukautim gut. 14 Yu no ken wokabaut long rot bilong ol man nogut, na yu no ken bihainim pasin bilong ol. 15 Yu mas abrusim tru dispela rot na yu mas i go i stap longwe long en. 16 Sapos ol man nogut i no bin mekim samting nogut yet, orait ol i no inap slip. Sapos ol i mekim nogut long ol arapela man pastaim, orait ol inap slip gut. 17 Pasin nogut na pasin bilong bagarapim ol arapela man em i olsem kaikai na dring bilong ol.
18-19 Rot 2 Sml 23.4, Mt 5.14-15, Fl 2.15 bilong ol man nogut i tudak olsem biknait. Ol i save pundaun na ol i no save wanem samting i sutim lek bilong ol. Tasol rot bilong ol stretpela man i lait olsem san i kamap long moningtaim, na lait i wok long kamap strong moa, inap long belo.
20 Pikinini, putim yau gut long tok bilong mi. 21 Yu mas holimpas dispela tok bilong mi, na putim gut long tingting bilong yu. Nogut yu lusim. 22 Sapos yu kisim tok bilong mi, orait dispela tok bai i givim laip long yu. Dispela tok inap mekim yu i stap gut tru. 23 Gutpela Sng 44.21, Ro 12.8 tingting bilong stiaim laip bilong yu, em i save kamap long tingting bilong yu, olsem wara i save kamap long hul wara. Olsem na olgeta taim yu mas was gut tru long tingting bilong yu. 24 Yu no ken mekim tok giaman na olkain tok nogut. 25 Yu mas lukluk stret long rot yu laik i go long en. Yu no ken lukluk nabaut. 26 Tingting Hi 12.13 gut long wokabaut bilong yu, na olgeta pasin bilong yu bai i kamap gutpela. 27 Yu no ken lusim gutpela rot yu wokabaut long en. Yu no ken i go long han sut o long han kais. Nogat. Yu mas abrusim olkain pasin nogut.

4:7: Mt 13.44, Lu 10.42

4:18-19: 2 Sml 23.4, Mt 5.14-15, Fl 2.15

4:23: Sng 44.21, Ro 12.8

4:26: Hi 12.13