Sapta 3
Gutpela tingting bai i givim yu gutpela sindaun
Pikinini, Kis 20.6, Lo 30.16, Sng 119.61 mi laik skulim yu nau, na yu no ken lusim tingting long dispela tok. Nogat. Oltaim yu mas tingim gut. Sapos Sng 91.16, 119.165, Snd 11.10, 11.27 yu bihainim dispela tok bai yu stap longpela taim long graun na bai yu sindaun gut tru. Yu no ken lusim pasin bilong givim bel bilong yu long ol arapela man na pasin bilong poroman tru long ol arapela man. Yu mas bihainim dispela pasin na em bai i kamap olsem gutpela bilas long nek bilong yu. Na yu mas putim gut long tingting bilong yu. Sapos Lu 2.52 yu mekim olsem, orait God bai i laikim yu na ol man tu bai i laikim yu, na wok bilong yu bai i kamap gutpela.
Yu Sng 37.3-5, Snd 23.4, Jer 9.23 mas bilip strong long Bikpela. Yu no ken ting save bilong yu yet inap helpim yu. Long 1 Sto 28.9, Snd 16.3, Ais 45.13 olgeta samting yu mekim, yu mas tingting strong long Bikpela na yu mekim, na em bai i soim yu stretpela rot long bihainim. Nogut Ro 12.16 yu ting, save bilong yu yet em i samting tru. Nogat. Yu mas aninit long Bikpela na givim baksait long pasin nogut. Sapos yu mekim olsem, dispela pasin bai i helpim yu tru, olsem marasin i save helpim bodi bilong yu, na mekim yu i stap gut. Yu mas kisim ol namba wan hap kaikai i mau long gaden bilong yu na givim long Bikpela olsem ofa, na dispela bai i givim biknem long em. 10 Sapos yu mekim olsem, orait Bikpela bai i mekim gaden bilong yu i karim planti kaikai moa. Na bai yu inap pulapim tru haus kaikai bilong yu, na bai tang wain bilong yu i pulap tru na hap wain i kapsait.
11 Pikinini, Jop 5.17 Hi 12.5-6 sapos Bikpela i mekim wanpela samting long yu bilong stretim yu, yu no ken kros na bel nogut. 12 Long Lo 8.5, Snd 13.24, KTH 3.19 wanem, Bikpela i save stretim ol man em i laikim tumas, olsem ol papa i save stretim ol pikinini ol i laikim tumas.
13 Man i kisim gutpela tingting na save, em i ken amamas tru, 14 long wanem, gutpela na stretpela tingting i winim tru silva na gol 15 na ol gutpela ston i dia tumas. Na tu em i winim olgeta arapela samting yu laikim tumas. 16 Gutpela tingting bai i helpim yu na yu inap i stap longpela taim long graun. Na em bai i givim biknem na planti samting long yu. 17 Gutpela tingting bai i mekim yu belgut oltaim na mekim sindaun bilong yu i kamap gutpela. 18 Gutpela tingting i olsem diwai bilong givim laip. Olsem na ol man i holimpas gutpela tingting, ol i gat laip i gutpela tru na ol i amamas.
19 Long gutpela tingting na save bilong Bikpela yet, na em i bin wokim graun na skai 20 na em i save mekim wara i kamap long graun na em i save mekim ol klaut i bung na ren i pundaun.
21 Pikinini, yu mas was gut na holim strong gutpela tingting na save bilong yu. Nogut yu lusim. 22 Gutpela tingting na save bai i givim laip long yu na em bai i stap olsem gutpela bilas bilong yu. 23 Na bai yu wokabaut gut long rot na bai i no gat wanpela samting i sutim lek bilong yu. 24 Na Jop 11.19, Sng 3.5, Snd 6.22 long taim bilong slip bai yu no inap pret. Bai yu slip gut tru. 25-26 Yu mas bilip strong long Bikpela na em bai i banisim yu na lukautim yu na ol birua bai i no inap holimpas yu long umben bilong ol. Olsem na sapos taim nogut i kamap long ol man nogut na ol i bagarap, yu no ken pret. Dispela kain taim i save kamap wantu long ol, olsem bikpela win na ren.
27 Sapos Ro 13.7, Ga 6.10 wanpela man i sot long samting na em i askim yu long givim em, yu no ken tok, “Nogat.” Sapos yu inap, yu mas givim em. 28 Sapos yu inap helpim wantok long taim em i askim yu, orait yu no ken tokim em olsem, “Wet pastaim. Tumora yu kam bek na bai mi givim yu.” 29 Ol wantok bilong yu i stap klostu long yu na ol i ting yu pren bilong ol. Olsem na yu no ken tingting long mekim nogut long ol. 30 Yu no ken tok pait nating wantaim man i no bin mekim nogut long yu. 31 Bel bilong yu i no ken kirap long bihainim pasin bilong ol man bilong pait, na yu no ken wokabaut long rot bilong ol. 32 Long wanem, Bikpela yet i no laik tru long kain man olsem. Tasol Bikpela i stap wanbel tru wantaim ol man i save wokabaut stret. 33 Bikpela i tok, ol man nogut bai i bagarap wantaim ol famili bilong ol. Tasol Bikpela i save mekim gut long ol stretpela man wantaim ol famili bilong ol, na em i lukautim ol. 34 Sapos Je 4.6, 1 Pi 5.5 ol man i tok bilas long ol arapela man, orait God bai i bekim wankain pasin long ol. Tasol em i save mekim gut long ol man i daunim ol yet. 35 Ol manmeri bai i givim biknem long ol man i gat gutpela tingting. Tasol ol man i no gat gutpela tingting i save bagarapim nem bilong ol yet.

3:1: Kis 20.6, Lo 30.16, Sng 119.61

3:2: Sng 91.16, 119.165, Snd 11.10, 11.27

3:4: Lu 2.52

3:5: Sng 37.3-5, Snd 23.4, Jer 9.23

3:6: 1 Sto 28.9, Snd 16.3, Ais 45.13

3:7: Ro 12.16

3:11: Jop 5.17

3:11: Hi 12.5-6

3:12: Lo 8.5, Snd 13.24, KTH 3.19

3:24: Jop 11.19, Sng 3.5, Snd 6.22

3:27: Ro 13.7, Ga 6.10

3:34: Je 4.6, 1 Pi 5.5