Sapta 5
Yupela hetman i mas lukautim gut ol manmeri bilong God
Nau Ap 1.8, 1.22, Ro 8.17-18, KTH 1.9 mi gat tok long yupela ol hetman bilong sios. Mi tu mi hetman olsem yupela, na long ai bilong mi yet mi bin lukim Krais i karim pen. Na mi tu wantaim yupela, yumi olgeta bai i kisim ol dispela gutpela samting God bai i givim yumi long taim strong na biknem bilong Krais i kamap ples klia. Olsem na mi laik kirapim yupela hetman long wok olsem. Yupela Jo 10.11-13, 21.15-17, Ap 20.28, 1 Ko 9.17, 1 Ti 3.3, 3.8, Ta 1.7, 1.11, Fm 1.14 i mas lukautim gut ol manmeri bilong God. Ol i stap olsem ol sipsip long han bilong yupela. Na yupela i mas amamas long mekim dispela wok, olsem God i laik yupela i mekim. Nogut yupela i bihainim laik bilong ol arapela tasol na mekim. Na yupela i no ken mekim dispela wok bilong kisim pe tasol. Nogat. Yupela i mas i gat laik tru long mekim dispela wok. Yupela Sng 74.2, 1 Ko 3.9, 2 Ko 1.24, Fl 3.17, 1 Ti 4.12, Ta 2.7 i no ken i stap olsem ol bikman na daunim dispela ol manmeri God i bin putim long han bilong yupela. Nogat. Yupela i mas mekim gutpela pasin tasol, bai ol i ken lukim na bihainim. Sapos 1 Ko 9.25, 2 Ti 4.8, Hi 13.20, 1 Pi 1.4 yupela i mekim olsem, orait taim Namba Wan Wasman bilong sipsip i kamap ples klia, yupela bai i kisim nambawan prais tru, em prais i save stap gut oltaim, na i no save bagarap.
Yumi mas putim yumi yet long han bilong God
Olsem Snd 3.34, Ais 57.15, Ef 5.21, Fl 2.3, Je 4.6 tasol yupela yangpela man i mas aninit long ol hetman. Na yupela olgeta i mas bihainim pasin bilong daunim yupela yet na i stap aninit long ol arapela manmeri bilong God. Yumi save, “God i save daunim ol man i apim nem bilong ol yet, tasol em i save marimari na mekim gut long ol man i daunim ol yet.” Olsem Mt 23.12, Lu 14.11, 18.14, Je 4.10 na yupela i mas daunim laik bilong yupela yet na stap aninit long strongpela han bilong God. Na long taim em yet i makim, em bai i litimapim yupela. God Sng 37.5, 55.22, Mt 6.25-30, Fl 4.6 i save wari long yupela. Olsem na olgeta hevi yupela i karim, yupela i mas putim long han bilong en.
Yupela Lu 22.31, 1 Te 5.6, KTH 12.12 i mas stap redi na was gut. Satan, dispela birua bilong yupela, em i olsem wanpela laion i singaut strong. Oltaim em i save raun bilong painim ol manmeri bilong kaikai. Tasol Ap 14.22, Ef 6.11-13, 2 Ti 3.12, Je 4.7 yupela i mas i stap strong long bilip na sakim em. Yupela i save, ol arapela manmeri bilong God, ol i stap long olgeta hap bilong graun, ol tu i save karim wankain pen olsem yupela. 10 God 2 Ko 4.17, 1 Te 2.12, 2 Te 2.17, 1 Ti 6.12, Hi 13.21, 1 Pi 1.6 em i as bilong olgeta marimari. Em i bin singautim yupela long Krais Jisas, bai yupela i ken i stap wantaim em long gutpela lait bilong en i save stap oltaim. Olsem na bai yupela i karim pen sotpela taim tasol, na bihain bai em yet i mekim yupela i orait gen, na strongim bilip bilong yupela na mekim yupela i sanap strong oltaim. 11 Em wanpela i gat olgeta strong i stap oltaim. I tru.
Sampela hap tok
12 Long Ap 15.22, 15.40, 2 Ko 1.19, 1 Te 1.1, Hi 13.22, 2 Pi 1.12 han bilong Sailas mi bin raitim dispela sotpela tok long yupela. Mi lukim em i brata tru bilong yumi. Long dispela pas mi laik tokim yupela long olgeta pasin God i save mekim bilong soim marimari bilong en long yupela. Mi yet mi save pinis long dispela em i marimari tru bilong God, olsem na mi tokaut klia long en. Na mi laik kirapim bel bilong yupela long yupela i mas sanap strong long en.
13 Ol Ap 12.12, 12.25, 13.13, 15.37-39, Kl 4.10, 2 Ti 4.11, Fm 1.24 manmeri bilong sios i stap long Babilon,* Taim Pita i tok long Babilon, i luk olsem em i tok bokis long Rom, na em i kolim long nem Babilon. Long wanem, long taim bilong Pita ol Rom i save mekim ol kain kain pasin nogut long ol manmeri bilong God olsem ol Babilon i bin mekim bipo. em ol manmeri God i makim pinis wantaim yupela, ol i givim gude long yupela. Na pikinini bilong mi, Mak, em tu i gude long yupela. 14 Yupela Ro 16.16, 1 Ko 16.20, Ef 6.23 olgeta i mas givim kis long ol arapela Kristen, bilong soim olsem yupela i laikim ol tru na givim bel bilong yupela long ol.
Yupela i pas wantaim Krais, na bel bilong yupela i ken i stap isi.

5:1: Ap 1.8, 1.22, Ro 8.17-18, KTH 1.9

5:2: Jo 10.11-13, 21.15-17, Ap 20.28, 1 Ko 9.17, 1 Ti 3.3, 3.8, Ta 1.7, 1.11, Fm 1.14

5:3: Sng 74.2, 1 Ko 3.9, 2 Ko 1.24, Fl 3.17, 1 Ti 4.12, Ta 2.7

5:4: 1 Ko 9.25, 2 Ti 4.8, Hi 13.20, 1 Pi 1.4

5:5: Snd 3.34, Ais 57.15, Ef 5.21, Fl 2.3, Je 4.6

5:6: Mt 23.12, Lu 14.11, 18.14, Je 4.10

5:7: Sng 37.5, 55.22, Mt 6.25-30, Fl 4.6

5:8: Lu 22.31, 1 Te 5.6, KTH 12.12

5:9: Ap 14.22, Ef 6.11-13, 2 Ti 3.12, Je 4.7

5:10: 2 Ko 4.17, 1 Te 2.12, 2 Te 2.17, 1 Ti 6.12, Hi 13.21, 1 Pi 1.6

5:12: Ap 15.22, 15.40, 2 Ko 1.19, 1 Te 1.1, Hi 13.22, 2 Pi 1.12

5:13: Ap 12.12, 12.25, 13.13, 15.37-39, Kl 4.10, 2 Ti 4.11, Fm 1.24

*5:13: Taim Pita i tok long Babilon, i luk olsem em i tok bokis long Rom, na em i kolim long nem Babilon. Long wanem, long taim bilong Pita ol Rom i save mekim ol kain kain pasin nogut long ol manmeri bilong God olsem ol Babilon i bin mekim bipo.

5:14: Ro 16.16, 1 Ko 16.20, Ef 6.23